จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,191.3643.0098.7 %5.0452.3855.1087.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,813.314,999.02-31.1 %0.0719.93204.2571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,513.262,195.0037.5 %5.0604.5450.5691.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี24,876.7623,032.627.4 %3.54,104.831,132.0872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,694.604,159.1552.2 %5.0355.8069.1980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย6,168.571,682.0072.7 %5.0362.5460.7883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,427.752,831.0047.8 %5.0233.6662.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,700.041,506.0068.0 %5.0246.2834.5286.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ5,363.841,354.0074.8 %5.0267.2951.8280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,423.91983.0077.8 %5.0186.3634.6181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก5,000.02984.0080.3 %5.0316.8274.8676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,378.48657.0085.0 %5.0139.4036.3873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,245.871,437.0066.2 %5.0158.7233.8878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน5,249.67585.0088.9 %5.0191.7722.4988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,335.92189.0095.6 %5.0194.7431.0784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,259.14547.0087.2 %5.0294.6668.9776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ6,365.321,237.0080.6 %5.0184.3362.2766.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,569.857,847.69-40.9 %0.01,157.32864.5025.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,655.932,185.0053.1 %5.0851.75310.1063.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,942.901,222.0075.3 %5.0623.56365.2341.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,209.831,016.0068.3 %5.0509.50409.4719.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,226.383,560.0015.8 %5.0832.721,187.65-42.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,351.144,351.32-85.1 %0.0479.09545.33-13.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,564.423,685.0033.8 %5.01,346.131,257.836.6 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,953.693,471.0012.2 %5.0813.69833.26-2.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,897.2521,561.00-97.9 %0.01,365.22507.0162.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,074.8311,749.59-16.6 %0.02,746.85327.7588.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,921.87168.0095.7 %5.0763.21309.6859.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,751.115,802.67-0.9 %0.01,440.93112.1092.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,492.9111,436.69-20.5 %0.03,205.251,192.2562.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี10,132.2210,597.68-4.6 %0.02,898.67156.7594.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,952.441,155.0070.8 %5.0604.5141.4193.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,336.062,400.8028.0 %5.0490.41375.2523.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,991.322,380.0040.4 %5.0775.72393.2549.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,231.147,109.0013.6 %5.01,251.051,794.55-43.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,531.513,150.0070.1 %5.01,232.04743.4239.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,242.66440.0089.6 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,787.6915,149.55-18.5 %0.02,030.9351.3497.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,471.922,904.0016.4 %5.0604.54163.2673.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,811.213,743.001.8 %0.5781.72566.2027.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,793.173,003.0037.3 %5.0908.77372.2059.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,962.833,659.0026.3 %5.01,041.88397.9361.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,838.454,251.0037.8 %5.0680.5734.5994.9 %5.0
สพ.สระบุรี15,739.9310,778.5031.5 %5.0585.07425.6127.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี73,832.7562,152.2015.8 %5.01,046.64913.0012.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,967.071.00100.0 %5.0420.40230.7045.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,636.906,467.31-14.7 %0.0813.69264.2067.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,587.462,440.0046.8 %5.0718.61300.3058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี8,001.7510,893.09-36.1 %0.01,517.31608.0059.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,039.622,134.0047.2 %5.0813.7285.6889.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,538.913,080.6544.4 %5.0699.59435.2437.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 130,660.3921,209.6530.8 %5.0960.05465.5151.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒47,022.7915,349.2167.4 %5.01,516.69560.3363.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,492.373,935.2465.8 %5.0358.93415.82-15.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี96,490.6591,480.005.2 %2.51,473.12824.7544.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,846.6222,080.0034.8 %5.0760.05974.62-28.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,155.3558,463.04-26.7 %0.01,072.731,236.47-15.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี109,607.8751,554.0153.0 %5.0731.031,039.10-42.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,499.3032,392.000.3 %0.5716.20871.59-21.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี45,183.5021,209.0053.1 %5.0596.77238.5060.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค56,321.7119,788.0064.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,890.8324,176.45-122.0 %0.01,692.682,010.51-18.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,113.9012,256.36-10.3 %0.03,037.771,581.4947.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี26,683.0922,386.0016.1 %5.01,057.16259.3575.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,590.864,691.0028.8 %5.01,003.88850.1315.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,810.621,266.0055.0 %5.0471.41260.0444.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี41,372.7113,894.0066.4 %5.03,439.873,620.93-5.3 %0.0
รวม 988,725 700,496 29.15 % 64,672 33,857 47.65 %