จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,650.01804.0085.8 %5.0420.8368.5583.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,197.866,318.2043.6 %5.054.5080.00-46.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,603.826,888.57-22.9 %0.0689.05107.1484.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,465.611,791.0048.3 %5.0350.4243.4887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 550,103.1243,898.4912.4 %0.09,801.22855.7991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,173.35512.0490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,618.9314,581.5435.5 %5.03,586.24857.3376.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,475.8338,868.00-46.8 %0.04,267.151,068.9374.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,519.311,704.0069.1 %5.0392.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,785.331.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ7,296.761,850.0074.6 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7349.7484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3654.0279.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,174.671,359.0073.7 %5.0291.1053.2081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,877.34633.0093.6 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,268.59247.0094.2 %5.0313.0468.8578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง10,515.291,679.0084.0 %5.0397.87107.7872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม6,025.691,509.0075.0 %5.0315.6134.7389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 17,894.822,446.0069.0 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,324.441,366.0081.4 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,962.7262.0097.9 %5.0365.220.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,379.80669.0090.9 %5.0222.9555.7875.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,769.0510,069.44-74.5 %0.02,025.741,361.3532.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,587.612,715.0040.8 %5.01,027.87844.7717.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 29,338.768,023.1014.1 %5.02,303.18748.3767.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,218.544,522.0013.3 %5.01,314.52355.3773.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,465.293,069.0043.8 %5.0765.41426.1844.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,122.711,373.0056.0 %5.0620.31342.0044.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,675.7259,665.00-257.8 %0.05,562.478,292.05-49.1 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,056.772,430.0040.1 %5.01,457.30662.1554.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,314.752,002.0039.6 %5.0460.88500.39-8.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,626.322,714.0041.3 %5.01,086.33661.5939.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,836.537,135.2019.3 %5.01,822.9347.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,067.664,064.00-96.6 %0.0459.5730.4393.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,930.433,297.0044.4 %5.01,124.36896.4220.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,568.153,435.003.7 %1.5442.0091.2479.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,304.903,110.0041.4 %5.01,932.533,978.80-105.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี22,389.0429,831.00-33.2 %0.01,885.00235.8087.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,296.3713,785.1035.3 %5.03,465.323,917.92-13.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,526.178,268.00-26.7 %0.01,602.661,244.5022.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,291.532,822.6634.2 %5.0876.97546.0937.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,431.267,942.50-79.2 %0.01,287.581,482.33-15.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,266.0614,166.57-71.4 %0.02,504.171,135.3254.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,147.992,685.9535.2 %5.0782.0771.1690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,966.882,601.5634.4 %5.0558.06240.3556.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,159.839,358.12-51.9 %0.01,312.57450.8465.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,626.6731,960.50-468.0 %0.01,312.24308.6476.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,395.605,128.00-16.7 %0.0698.10774.67-11.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,447.551,296.0070.9 %5.0641.1154.8891.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,735.1527,823.15-259.7 %0.01,840.00172.7590.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,384.513,924.0010.5 %5.0991.25730.9426.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,121.736,741.18-31.6 %0.01,318.70268.8579.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,422.2911,551.79-55.6 %0.01,999.091,298.2835.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,183.596,702.00-60.2 %0.0839.1269.5691.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,487.0215,721.0082.4 %5.0760.58530.1930.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,302.4410,803.0041.0 %5.0820.09537.2934.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 252,784.56230,206.988.9 %4.02,265.692,618.50-15.6 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา93,326.5875,840.9918.7 %5.01,445.811,306.009.7 %4.5
ทสญ.ชลบุรี 47,896.2331,593.0034.0 %5.0710.50450.6636.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,817.5814,776.006.6 %3.02,071.242,072.94-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,228.93919.0071.5 %5.0496.8364.9686.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,596.338,745.48-32.6 %0.01,645.321,016.6238.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี25,385.8542,441.00-67.2 %0.01,704.73576.2966.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,611.683,794.0017.7 %5.01,116.87537.7051.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,084.4911,560.68-14.6 %0.01,885.00626.7366.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,401.832,839.00-102.5 %0.0529.351,045.00-97.4 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,157.796,235.7212.9 %5.0729.22300.2758.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,769.107,501.6923.2 %5.0879.34133.0084.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,983.1513,170.24-1.4 %0.02,800.99128.8095.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 186,894.6519,194.3877.9 %5.0929.17478.9448.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 261,227.479,920.0083.8 %5.01,161.39470.8459.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 320,327.429,176.7454.9 %5.0615.19471.7823.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,765.5515,433.8651.4 %5.0406.40451.25-11.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,850.546,705.26-135.2 %0.0291.86229.9021.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี69,113.8156,968.0017.6 %5.01,382.601,068.7522.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ71,252.3693,702.18-31.5 %0.0900.202,737.35-204.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี103,535.0952,575.0049.2 %5.0653.321,129.82-72.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,502.3634,216.47-39.6 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน93,086.5324,892.0073.3 %5.0484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา34,122.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.261,110.55-39.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,816.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34462.5525.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,868.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76633.00-10.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี26,352.7036,020.78-36.7 %0.01,902.081,923.37-1.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,048.973,608.6060.1 %5.03,261.392,499.2523.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,159.5533,485.00-58.3 %0.0549.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,400.011,871.0045.0 %5.01,453.18415.2671.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี24,741.2217,408.0029.6 %5.0841.26113.0386.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,680.467,266.66-8.8 %0.01,010.26737.1527.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)44,896.0719,846.0055.8 %5.01,573.99627.4160.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,317.895,266.00-22.0 %0.0936.15577.7438.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,468.695,014.008.3 %4.01,456.4443.1097.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,366.511,692.0049.7 %5.0485.41214.8355.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 241,742.5829,113.3530.3 %5.010,259.366,630.0035.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี59,310.0828,229.2852.4 %5.06,881.395,735.9116.6 %5.0
รวม 1,839,947 1,443,202 21.56 % 134,314 77,043 42.64 %