จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,711.631,176.0056.6 %5.0138.1658.6757.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,392.523,906.4053.5 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง7,188.0512,066.90-67.9 %0.0150.2370.5053.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,365.4881.0097.6 %5.0436.30115.3573.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,113.532,666.0035.2 %5.0622.71126.7979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง39,970.8736,684.008.2 %4.03,151.841,965.1537.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 15,131.21858.0083.3 %5.0206.300.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,050.791,497.0070.4 %5.0214.9234.7383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,306.771,733.0059.8 %5.0347.7360.2082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,900.99535.0086.3 %5.0137.8851.8962.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย5,115.041,445.0071.7 %5.0223.1039.2282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,557.391,809.2860.3 %5.0351.1025.9992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา465.77495.00-6.3 %0.0311.9150.2283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,443.78983.0077.9 %5.0158.8333.7878.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4026.9389.8 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,349.788,863.8014.4 %5.01,677.10122.5592.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,043.302,344.0053.5 %5.02,044.00579.5071.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,880.842,358.0018.1 %5.0732.36558.6023.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,916.082,397.0038.8 %5.0427.50259.8239.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,679.633,146.0032.8 %5.0982.23413.8257.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,677.871,170.0075.0 %5.0584.61264.9754.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,587.771,448.0068.4 %5.0641.72586.158.7 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,928.534,274.5038.3 %5.01,228.51935.9923.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,300.243,372.0021.6 %5.0816.08449.5444.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง6,050.9130.9799.5 %5.01,724.89301.0182.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง44,435.722,020.0095.5 %5.016,405.99730.7695.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,112.801,762.0057.2 %5.0468.16340.5427.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง104,677.9115,755.1184.9 %5.038,918.06538.9198.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,596.433,500.0023.9 %5.0907.95422.7553.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,604.051,533.0057.5 %5.0698.7736.2694.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,084.191,156.0062.5 %5.0527.63150.1571.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ3,200.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,649.9242,541.5428.7 %5.024,838.011,973.7492.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,549.466,080.0047.4 %5.01,220.81534.7256.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,781.561,629.0056.9 %5.0497.11118.2976.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,389.4712,761.36-99.7 %0.01,477.53173.1988.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,660.514,347.0085.8 %5.011,176.59332.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,324.572,695.0049.4 %5.0945.98377.0260.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,116.735,182.0027.2 %5.01,212.20600.6250.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,902.684,115.8516.0 %5.0792.07124.3084.3 %5.0
สพ.ระยอง123,583.4913,457.6089.1 %5.0434.08387.5010.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง79,646.6322,429.3371.8 %5.0950.33413.9456.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ12,819.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ692.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,817.111,780.0036.8 %5.0394.48129.6167.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,255.775,152.202.0 %1.01,174.17620.6747.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,076.902,977.0027.0 %5.0831.88578.0530.5 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,417.7015,068.00-60.0 %0.01,554.491,293.7716.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,494.671,620.0064.0 %5.0584.68376.9235.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,743.115,998.8048.9 %5.0641.72716.77-11.7 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,058.956,878.87-69.5 %0.0816.7970.4691.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 124,682.7517,720.3328.2 %5.01,541.931,310.8015.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 238,092.2411,128.0070.8 %5.01,110.801,049.015.6 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,570.214,131.51-15.7 %0.0266.98152.5042.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง169,632.06120,665.0028.9 %5.01,205.641,875.95-55.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด56,583.2138,762.0031.5 %5.0563.46685.99-21.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,697.3536,232.00-1.5 %0.0803.28836.28-4.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง29,971.5436,600.00-22.1 %0.0659.17368.8744.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง30,912.4614,424.0053.3 %5.0603.20536.2511.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,782.2523,014.96-239.3 %0.01,549.171,371.8011.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,334.564,933.007.5 %3.51,060.08351.5166.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง501.43968.70-93.2 %0.0356.48172.9151.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง31,207.8419,908.2036.2 %5.06,100.545,386.2511.7 %5.0
รวม 1,124,077 604,267 46.24 % 140,657 32,270 77.06 %