จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,701.02859.0068.2 %5.0351.75154.7456.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,640.5810,399.8049.6 %5.044.09105.18-138.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,022.837,792.60-55.1 %0.069.3262.459.9 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,135.622,170.0030.8 %5.0520.1954.6889.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,238.321,063.0074.9 %5.0475.5245.1890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด16,165.6912,864.0020.4 %5.01,699.18586.9865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,786.841.00100.0 %5.0238.560.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,856.10805.0083.4 %5.0311.9368.8477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,077.76515.0087.4 %5.0222.7151.2777.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,015.19483.0088.0 %5.0150.7265.6456.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,142.94550.0086.7 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง7,177.49477.0093.4 %5.0204.58103.5249.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,121.2817,326.62-71.2 %0.01,430.83392.3972.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,464.253,617.9519.0 %5.01,017.151,232.15-21.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,855.20573.0079.9 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,965.001,628.0058.9 %5.0558.22120.7778.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,730.171,590.0072.3 %5.0805.43483.1240.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,274.781,054.0067.8 %0.0577.24265.9153.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,961.881,641.0066.9 %5.0691.33825.32-19.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด12,663.401,840.0085.5 %5.01,090.671,176.75-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,798.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5403.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,076.361,408.0065.5 %5.0938.54876.696.6 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,318.423,144.605.2 %2.5544.36636.10-16.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,716.5014,269.54-149.6 %0.0995.59218.6078.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,506.691,857.51-23.3 %0.0691.33491.4628.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,463.04797.0077.0 %5.0653.30163.5575.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,913.40898.0069.2 %5.0425.11342.6219.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,597.423,896.14-8.3 %0.0691.33244.0764.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,805.4631,358.00-552.5 %0.01,014.611,077.70-6.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,768.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5629.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,773.351.00100.0 %5.0482.16206.7757.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด1,388.096,293.34-353.4 %0.0551.4657.6389.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,151.001,462.0053.6 %5.0482.16419.5413.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,632.343,408.606.2 %3.0704.05274.3461.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,334.621,822.0045.4 %5.0342.29366.06-6.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,291.242,240.0031.9 %5.0526.25322.4938.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด683.703,045.31-345.4 %0.0317.4838.6387.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,332.332,137.0035.9 %5.0657.82289.3556.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,347,461.5050,982.1099.0 %5.0603.85931.60-54.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 8,177.437,078.0013.4 %5.0217.23112.1048.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด3,083.911,004.0067.4 %5.0387.08155.0859.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,513.053,150.0042.9 %5.01,109.694,152.45-274.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,416.451,355.0060.3 %5.0634.29252.8660.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด5,422.513,605.0033.5 %5.0802.80485.5339.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,336.221,791.0046.3 %5.0596.25189.9068.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,373.822,104.7051.9 %5.0384.39324.3815.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,874.7223.2499.8 %5.01,332.20432.4467.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด129,477.3318,922.8885.4 %5.0973.231,615.00-65.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,022.4118,799.346.1 %3.0571.91774.70-35.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,566.367,210.9937.7 %5.0556.42234.1157.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,256.8619,561.25-136.9 %0.01,359.121,715.80-26.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,311.632,575.8022.2 %5.0472.24620.63-31.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,795.28913.4067.3 %5.0219.27236.38-7.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 21,024.6612,745.0139.4 %5.03,550.443,150.0511.3 %5.0
รวม 5,765,432 289,762 94.97 % 33,809 26,936 20.33 %