จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา860.18494.0042.6 %5.0296.6988.1370.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,281.953,563.70-8.6 %0.0452.2448.1989.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,807.153,978.00-4.5 %0.0715.86475.0033.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,422.391,248.0063.5 %5.0620.7848.5492.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา24,135.3527,386.90-13.5 %0.04,481.02813.9781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,319.981,953.0063.3 %5.0335.47104.1768.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,997.16886.0082.3 %5.0253.1358.9176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,934.80977.0075.2 %5.0311.6960.9280.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,504.60772.0082.9 %5.0369.12102.9572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า6,845.331,367.0080.0 %5.0219.8841.5381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,389.891,816.0058.6 %5.0190.6562.3567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,624.861,141.0075.3 %5.0265.6469.2273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,348.41593.0086.4 %5.0219.7831.5185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน4,334.66250.0094.2 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,441.98410.0090.8 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,054.074,191.0017.1 %5.01,210.27621.0048.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,501.283,275.0027.2 %5.01,020.11675.6233.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,586.833,294.008.2 %4.0677.82194.0071.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,317.67969.0070.8 %5.0582.74776.47-33.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,025.834,412.00-9.6 %0.0867.981,350.90-55.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,498.255,140.806.5 %3.01,852.54891.9551.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,306.243,401.00-47.5 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,927.933,589.0027.2 %5.01,172.271,210.68-3.3 %0.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,815.596,885.00-43.0 %0.01,115.201,118.75-0.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,511.7919,548.00-129.7 %0.01,229.29552.2355.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,902.572,807.00-47.5 %0.0631.6089.6485.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,714.341,031.0072.2 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,276.309,727.28-196.9 %0.0563.73144.8874.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,098.444,361.00-6.4 %0.0791.9280.0889.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,966.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,020.111,400.30-37.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,866.244,982.0027.4 %5.01,077.16213.0480.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,986.481,922.0051.8 %5.0829.95114.8786.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา7,139.9215,255.12-113.7 %0.01,590.5955.3696.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,537.724,407.0064.9 %5.0792.45413.3747.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,435.652,294.0057.8 %5.0906.02517.3542.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,743.121,384.0063.0 %5.0696.84288.7558.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,454.303,188.0041.6 %5.01,612.45472.4070.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,198.384,088.002.6 %1.0677.8234.2994.9 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,388.243,022.0075.6 %5.0715.86382.7046.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 93,156.2064,555.9030.7 %5.01,276.17701.9445.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,557.481,398.0069.3 %5.0553.6581.2285.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,977.206,061.5624.0 %5.01,011.35341.2966.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,529.651,361.0070.0 %5.0791.92323.0059.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,747.5917,059.71-58.7 %0.01,799.30987.4645.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,878.822,224.0042.7 %5.0544.23213.7960.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,955.4410,601.98-168.0 %0.0628.321,016.50-61.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,946.787,359.0059.0 %5.01,963.77172.4491.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,061.5125,076.81-4.2 %0.0955.76270.7871.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 228,417.1311,871.3158.2 %5.01,663.54694.9158.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,749.084,030.80-130.5 %0.0305.84171.5043.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 35,531.9923,588.0033.6 %5.0888.98789.9511.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา64,492.6254,646.0115.3 %5.01,263.451,043.7417.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา33,651.5238,544.00-14.5 %0.0802.351,289.93-60.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,457.7518,530.0017.5 %5.0673.131,243.92-84.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,687.0511,894.6039.6 %5.0674.17708.13-5.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง46,317.5631,144.0032.8 %5.0640.981,330.00-107.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม94,177.9628,456.0169.8 %5.0753.571,044.40-38.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,345.5125,411.00-171.9 %0.01,734.591,466.4415.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,218.464,698.00-11.4 %0.0772.90537.6730.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,049.08858.0071.9 %5.0487.66175.6664.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา17,025.2113,312.0021.8 %5.03,625.085,764.30-59.0 %0.0
รวม 755,467 562,691 25.52 % 55,838 33,977 39.15 %