จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,895.64862.0070.2 %5.0416.32216.1448.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,688.921,654.0055.2 %5.0644.51125.5680.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,489.022,176.2037.6 %5.0625.4988.7685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี25,287.1819,825.9221.6 %5.02,641.18776.1570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี7,928.951,476.0081.4 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี5,097.531,228.0075.9 %5.0470.7595.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ26,524.142,063.0092.2 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,404.88863.0080.4 %0.5274.5755.6479.7 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,634.65576.0087.6 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,323.12717.0083.4 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,330.04535.0087.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,216.212,195.0047.9 %5.0617.40755.20-22.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,971.421,299.3067.3 %5.0466.05446.504.2 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,976.107,132.43-2.2 %0.01,176.97298.6674.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,098.071,331.0057.0 %5.0606.41452.7425.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,463.601,334.0061.5 %5.0568.45466.8217.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี6,406.232,609.0059.3 %5.01,744.791,876.06-7.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,146.424,243.00-97.7 %0.0475.30273.2142.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,992.102,481.3050.3 %5.01,138.91771.0832.3 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,995.651,904.0052.3 %5.0815.64444.2845.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,253.0215,672.00-116.1 %0.01,291.05237.9681.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,833.371,697.0055.7 %5.0719.91178.9475.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)13,700.3911,541.8515.8 %5.04,385.74196.6595.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,667.4810,141.324.9 %2.03,614.56451.2587.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,295.501,028.0068.8 %5.0682.5356.7991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,101.94951.0069.3 %5.0492.38244.7650.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,757.813,829.80-1.9 %0.0777.61437.0043.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,436.8245,434.41-735.7 %0.01,348.061,528.54-13.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,262.276,336.50-94.2 %0.0549.42197.6064.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,831.762,772.0027.7 %5.0758.77242.9768.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,779.9820,538.72-164.0 %0.01,234.21121.3490.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,045.1517,009.00-13.1 %0.01,745.051,005.1542.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,211.931,711.0086.0 %5.0587.45223.9561.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,991.621,992.0060.1 %5.0720.56293.9659.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,368.672,047.0053.1 %5.0777.61458.5841.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี5,127.173,631.3129.2 %5.01,233.93317.1174.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,342.143,920.00-17.3 %0.0549.420.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี37,446.132,475.0093.4 %5.01,101.34403.7563.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 992,060.4425,050.1997.5 %5.08,308.64699.3791.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,871.2717,789.15-265.2 %0.0310.44181.4541.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,012.961,180.0060.8 %5.0454.34119.7573.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,575.472,456.0031.3 %5.0682.29372.3345.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี5,007.772,416.0051.8 %5.0682.54199.5070.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,545.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5986.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,577.322,533.0029.2 %5.0432.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี6,493.463,931.5739.5 %5.01,071.30787.0426.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,246.222,260.5630.4 %5.0492.37222.6554.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,363.3613,970.40-220.2 %0.01,851.43773.1458.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)13,497.339,419.1930.2 %5.02,886.71303.5489.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 121,559.7714,421.0033.1 %5.01,204.70304.0074.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี74,136.7321,175.3271.4 %5.0433.65673.74-55.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,076.904,904.41-59.4 %0.0308.52315.51-2.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี80,895.2584,079.00-3.9 %0.01,439.921,385.553.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ20,016.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ583.36ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี182,194.0912,072.0093.4 %5.02,002.33902.6354.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,279.5223,000.00-177.8 %0.01,567.042,137.39-36.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,922.693,518.0010.3 %5.0777.141,041.90-34.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,734.53837.0069.4 %5.09,068.05239.4897.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี15,098.9824,259.26-60.7 %0.04,309.257,128.00-65.4 %0.0
รวม 1,707,522 477,642 72.03 % 73,600 31,802 56.79 %