จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,947.18882.0070.1 %5.0347.10228.0034.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,825.534,484.43-17.2 %0.0632.34117.1181.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,510.3868.0098.1 %5.0499.18109.1178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก15,696.9810,470.1633.3 %5.01,647.02660.2459.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4656.6675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,494.14882.0083.9 %5.0237.4565.0572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,352.051,368.0074.4 %5.0266.0860.6277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,736.82521.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,796.252,193.1642.2 %5.0651.27410.0937.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,357.131,499.0055.3 %5.0537.2657.0089.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,249.612,211.0048.0 %5.0784.47641.3418.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,593.401,976.0045.0 %5.0537.26244.8254.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก4,916.811,443.0070.7 %5.0480.21376.9121.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,528.222,919.0078.4 %5.01,012.661,011.850.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,336.214,993.44-113.7 %0.0481.63371.0723.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,890.633,237.0033.8 %5.0993.64718.5727.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,906.282,550.0034.7 %5.0651.35174.0873.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,344.9612,335.40-67.9 %0.01,526.0952.8696.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,735.592,063.0044.8 %5.0632.34206.5167.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,668.07890.0075.7 %5.0613.3231.5694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,266.201,352.0058.6 %5.0461.19423.778.1 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,859.8921,340.00-452.9 %0.0670.37229.3965.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,374.9119,654.00-265.7 %0.01,183.802,373.06-100.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,862.716,795.00-15.9 %0.01,354.95631.2553.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,764.251,822.0061.8 %5.01,050.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก18,376.1017,241.576.2 %3.01,906.41103.2694.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,117.371,884.0039.6 %5.0499.23325.6534.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,726.052,417.0035.1 %5.0670.33301.6455.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,941.343,074.0022.0 %5.0708.40211.9570.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,835.132,165.0062.9 %5.0860.53488.9743.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,397.583,193.006.0 %3.0356.4351.0885.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,632.241,377.0062.1 %5.0594.31288.9851.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก791,464.1920,204.0097.4 %5.06,647.321,344.8779.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,955.671,394.0052.8 %5.0347.10181.8747.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,616.811,478.0059.1 %5.0575.29241.7958.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,282.291,446.0055.9 %5.0404.15155.1461.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,203.095,335.41-2.5 %0.0803.44266.6366.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,644.091,452.0068.7 %5.0575.29427.8825.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,435.163,660.90-6.6 %0.0499.2350.9089.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,602.9721,134.7535.2 %5.01,182.661,309.76-10.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก445.913,581.00-703.1 %0.0280.99343.95-22.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก68,723.4761,890.009.9 %4.51,146.781,196.83-4.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก53,274.3515,699.0070.5 %5.0469.07418.6210.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์32,669.3811,064.0066.1 %5.0488.99570.36-16.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก10,645.6416,037.70-50.7 %0.01,211.19984.3518.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,544.022,503.0029.4 %5.0594.31356.7640.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,190.881,008.0068.4 %5.0347.10252.2427.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก40,162.3811,661.0071.0 %5.02,351.724,962.37-111.0 %0.0
รวม 1,225,900 318,849 73.99 % 41,003 24,088 41.25 %