จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,837.16868.0069.4 %5.0459.07114.0075.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,414.896,224.0040.2 %5.066.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว6,218.03570.9090.8 %5.071.0735.3750.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,589.031,892.0047.3 %5.0725.30169.4276.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,528.951,820.0048.4 %5.0706.28110.1584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,813.945,237.1651.6 %5.01,771.18984.8044.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว5,176.361,224.0076.4 %5.0288.17ไม่ครบประเมินไม่ได้5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,363.36403.0090.8 %5.0305.2634.1788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,421.55675.0084.7 %5.0444.9353.8787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,505.571,313.0070.9 %5.0276.3547.7682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,414.76981.0077.8 %5.0333.2662.4381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ6,010.652,156.0064.1 %5.0539.04170.8568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,276.13593.0086.1 %5.0239.1149.3179.4 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ26,571.5322,503.0015.3 %5.01,660.271,045.7237.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,959.312,228.0062.6 %5.01,200.701,452.29-21.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,348.65685.0079.5 %5.0478.09162.0166.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,402.782,684.8063.7 %5.0699.82131.8081.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,307.282,059.0052.2 %5.0991.52796.9819.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,454.871,456.0057.9 %5.0687.27229.8666.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,977.461,531.9148.5 %5.0554.15803.01-44.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,319.373,286.1823.9 %5.0934.473,825.00-309.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,396.54239.0090.0 %5.0501.111,011.50-101.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,174.121,152.0072.4 %5.0953.49549.0842.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,756.116,023.10-26.6 %0.01,143.65341.3670.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,329.7614,892.65-78.8 %0.01,295.78323.0275.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,385.971,659.0069.2 %5.0744.31646.2213.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,601.361,083.0069.9 %5.0744.31119.6683.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,154.13560.0082.2 %5.0554.15375.3632.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,117.963,577.8613.1 %5.0915.46225.4375.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,524.3656,261.52-762.3 %0.01,409.871,513.53-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,979.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5915.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,998.852,013.8666.4 %5.0744.31373.0549.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,783.0610,442.02-118.3 %0.01,143.65151.7686.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,494.49896.0092.2 %5.0649.23343.2547.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,722.172,979.2020.0 %5.0782.34410.5247.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,804.311,735.003.8 %1.5915.46220.2375.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,523.581,317.0070.9 %5.0972.50456.0053.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,387.852,360.0030.3 %5.0611.2034.0594.4 %5.0
สพ. สระแก้ว12,294.532,678.0078.2 %5.0763.33817.73-7.1 %0.0
รจจ.สระแก้ว 53,877.2735,875.0033.4 %5.0924.091,506.79-63.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,050.281,069.0065.0 %5.0535.7395.9982.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,927.552,214.0055.1 %5.0801.36817.00-2.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,202.661,325.0058.6 %5.0592.19227.6661.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว8,109.206,698.9717.4 %5.0991.52533.2446.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,781.221,500.0060.3 %5.0763.33512.2032.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว12,129.2612,490.00-3.0 %0.03,672.78965.3473.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว18,793.219,693.0048.4 %5.0862.76943.26-9.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว14,814.084,846.4067.3 %5.0988.471.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 119,929.6119,507.592.1 %1.01,499.13445.8370.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 236,460.5518,842.5648.3 %5.01,598.781,190.9125.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,781.934,696.0086.1 %5.0305.2610.1796.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว58,867.3541,568.0029.4 %5.01,250.811,447.00-15.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,082.0840,660.00-68.8 %0.0874.371,140.00-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น83,811.3012,550.0085.0 %5.0843.791,107.48-31.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,443.2518,325.00-312.4 %0.01,769.311,876.50-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,971.181,906.0052.0 %5.0858.41276.0367.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,696.421,195.0055.7 %5.0497.11132.2473.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 610,089 412,915 32.32 % 47,905 31,422 34.41 %