จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา3,117.271,021.0067.2 %5.0791.40212.7773.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา17,324.0825,030.00-44.5 %0.084.16221.85-163.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา11,137.18651.6094.1 %5.0109.4959.1846.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา9,700.706,102.0037.1 %5.01,456.96299.0879.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,611.132,293.0036.5 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,620.021,708.0077.6 %5.0398.5149.6487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 917,975.918,845.8350.8 %5.03,420.00267.9092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 130,433.7242,372.00-39.2 %0.06,412.881,231.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,338.5415,759.00-2.7 %0.02,621.561,600.0039.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 18,129.434,207.2948.2 %5.0629.8995.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3152.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,444.34182.0095.9 %5.0200.2312.0194.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,948.191,383.0072.1 %5.0357.7375.2079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,235.251,134.0078.3 %5.0243.5961.8974.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,658.23694.0085.1 %5.0241.892.8598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,501.59725.0083.9 %5.0449.5626.6494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,476.44652.0085.4 %5.0259.4319.6192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,069.81995.0075.6 %5.0393.4837.9190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,501.59719.0084.0 %5.0249.7871.0671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,518.74677.0085.0 %5.0278.7286.1769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,376.061,032.0076.4 %5.0171.0417.2189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง4,078.16235.0094.2 %5.0234.6416.7092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,766.95534.0088.8 %5.0440.3844.1490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,706.031,053.0077.6 %5.0281.0384.1470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,376.58380.0091.3 %5.0267.4716.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,218.09544.0087.1 %5.0278.1554.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,648.30893.0080.8 %5.0332.7534.4789.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,144.351,212.0076.4 %5.0560.8757.5189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,659.831,124.0075.9 %5.0318.32104.5767.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,555.70928.0079.6 %5.0519.26133.6474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,893.741,386.0071.7 %5.0469.1588.7681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,855.311,001.0079.4 %5.0388.36101.3073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,655.631,103.0076.3 %5.0403.2083.4079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,455.97333.0092.5 %5.0363.4615.2695.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,941.78107.0097.3 %5.0314.0714.6395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,209.20428.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,115.909,175.92-28.9 %0.02,509.621,249.9050.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,681.945,498.2136.7 %5.02,731.03729.0073.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,823.641,102.0061.0 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย3,004.231,075.0064.2 %5.0507.80342.0032.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว3,165.012,463.9022.2 %5.0647.99342.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,708.072,440.5034.2 %5.01,000.57257.4574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง3,079.52805.0073.9 %5.0390.00342.0012.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย3,086.91931.0069.8 %5.0597.19342.0042.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,949.553,911.001.0 %0.51,038.60449.2756.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,154.385,457.00-5.9 %0.01,494.99900.6039.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,883.262,114.9545.5 %5.01,571.7987.2094.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,611.921,427.0060.5 %5.0981.56334.4065.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 871,361.0792,326.99-29.4 %0.025,799.9610,046.8561.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 34,160.021,953.0053.1 %5.0896.57391.1656.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,471.30809.0076.7 %5.0924.51559.0839.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์105,124.10646,408.81-514.9 %0.03,814.663,447.109.6 %4.5
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,744.066,726.00-17.1 %0.02,355.121,944.1517.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,413.357,087.5154.0 %5.04,765.743,482.1226.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,796.5315,607.00-5.5 %0.01,754.754,033.39-129.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,811.261.00100.0 %5.0731.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,202.656,367.8011.6 %5.02,540.871,042.8059.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)8,086.0311,078.34-37.0 %0.02,331.69888.2561.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,497.553,345.5325.6 %5.01,441.622,696.55-87.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา14,394.6236,557.22-154.0 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 466,444.6613,593.9497.1 %5.0406.151,006.72-147.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)14,843.7228,755.60-93.7 %0.04,454.176,591.10-48.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)11,361.8410,800.004.9 %2.02,726.601,601.7041.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,800.902,926.0039.1 %5.01,445.19310.6578.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,491.877,102.00-58.1 %0.01,304.831,400.52-7.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)8,122.8813,358.96-64.5 %0.02,578.902,177.4515.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,913.7514,877.00-24.9 %0.03,841.513,588.406.6 %3.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,700.821.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,907.38635.0066.7 %5.051.120.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,756.80898.0048.9 %5.030.5629.154.6 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,588.43948.0073.6 %5.0105.6042.7559.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,405.711,169.0078.4 %5.01,133.68181.4584.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,695.662,182.0041.0 %5.01,000.57244.7375.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,577.984,393.004.0 %2.01,228.78399.5067.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,951.9115,214.00-91.3 %0.01,894.323,148.18-66.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,527.176,240.004.4 %2.02,046.45508.8075.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,313.923,594.0032.4 %5.01,209.75218.0082.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา19,163.7322,661.14-18.3 %0.02,769.06175.7593.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,207.1713,834.00-68.6 %0.02,931.601,586.5045.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,606.342,430.0080.7 %5.01,228.76462.6562.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,263.223,542.0016.9 %5.01,209.75595.3650.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,965.144,668.0021.7 %5.01,799.24574.0968.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา6,239.336,503.00-4.2 %0.01,837.28530.1471.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,534.561.00100.0 %5.01,361.8868.0095.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา99,058.9625,404.0074.4 %5.0879.83692.8421.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา62,412.753,540.7394.3 %5.0986.11448.7054.5 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 65,071.0475,873.00-16.6 %0.01,658.07951.7142.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 97,671.50126,772.89-29.8 %0.02,073.111,001.1451.7 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 84,681.77120,755.46-42.6 %0.01,827.731,106.5039.5 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา84,132.2954,207.0035.6 %5.01,887.731,313.5530.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,926.6223,304.00-95.4 %0.02,795.031,731.2538.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,116.381.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,742.156,731.000.2 %0.51,554.191,292.0016.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา381,809.6321,703.0094.3 %5.016,962.45617.0096.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,830.041,519.0068.6 %5.01,190.73665.8444.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,716.4612,631.13-63.7 %0.02,312.69883.5961.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,585.094,282.986.6 %3.01,342.86188.7685.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา8,950.647,279.0018.7 %5.02,485.511,614.4335.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,495.0712,579.00-93.7 %0.01,437.94849.3040.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,700.645,254.387.8 %3.5865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,900.007,200.0044.2 %5.02,285.26332.4485.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)57,664.0814,009.7075.7 %5.01,042.85324.7268.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 154,223.1820,408.0162.4 %5.01,001.90688.6531.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 226,456.4318,066.2431.7 %5.0647.15640.511.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 314,514.8412,889.4311.2 %5.01,981.87379.3280.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 458,835.2119,636.0066.6 %5.01,685.181,043.9238.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 523,792.4214,172.8040.4 %5.01,601.16351.6378.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 656,726.2915,483.3972.7 %5.01,293.03500.9261.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 714,641.7710,350.7929.3 %5.01,587.39320.9679.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,475.1610,317.50-8.9 %0.0575.971,023.71-77.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา282,383.6389,012.0068.5 %5.02,326.402,365.50-1.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย30,292.6922,108.0027.0 %5.01,195.631,098.798.1 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,080.0021.74100.0 %5.01,423.09468.3867.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ55,883.2933,660.0039.8 %5.01,481.66872.6741.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา180,536.27120,281.0033.4 %5.01,461.02838.1242.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา54,707.6118,700.0065.8 %5.01,020.25429.6957.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา50,909.3440,376.0020.7 %5.01,422.16276.7280.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง25,679.1010,781.2458.0 %5.01,258.17831.0333.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย46,394.7839,923.0013.9 %5.01,444.34530.2563.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,416.311,705.9550.1 %5.01,937.150.95100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่122,263.1024,406.0080.0 %5.01,358.771,417.62-4.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา81,535.4956,058.0031.2 %5.01,274.11118.8590.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง129,214.6427,540.0078.7 %5.01,285.381,042.3818.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,695.3351,486.00-36.6 %0.03,071.204,262.70-38.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,755.0516,406.132.1 %1.06,021.204,624.9823.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา46,342.3035,149.0024.2 %5.01,383.77842.9339.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.69146.6288.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา54,935.0741,757.2624.0 %5.03,779.7020,512.00-442.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,259.113,502.0017.8 %5.01,209.75920.5423.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,705.587,444.003.4 %1.52,176.73600.8372.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,369.831,721.0048.9 %5.01,461.3563.2795.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา4,052.022,529.5037.6 %5.01,169.22445.1861.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 354,564.5731,871.0041.6 %5.016,543.937,244.5656.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,903.9931,480.00-111.2 %0.05,319.1110,937.70-105.6 %0.0
รวม 3,805,005 2,524,730 33.65 % 250,100 144,913 42.06 %