จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,953.66519.0082.4 %5.0262.04121.6353.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ6,067.955,586.007.9 %3.5718.3738.2294.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,712.081,694.0054.4 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,466.6327,085.33-10.7 %0.03,355.211,379.0558.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,758.2636,280.3211.0 %5.05,358.27633.6588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 229,671.1028,613.263.6 %1.53,757.19663.1682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,569.464,784.0036.8 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 26,337.873,950.0037.7 %5.0395.10132.0566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,509.354,838.9012.2 %5.0452.14109.0575.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,496.253,062.0052.9 %5.0338.05115.7165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ6,100.841,920.0068.5 %5.0396.5753.7786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,189.903,022.0041.8 %5.0444.6089.8479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์6,394.212,071.0067.6 %5.0284.29100.7664.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,418.791.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,144.488,599.00-20.4 %0.01,175.07346.7570.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,346.078,475.00-58.5 %0.0837.63703.9816.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,618.694,794.00-3.8 %0.0813.45427.5047.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,852.192,164.0024.1 %5.0261.98123.5052.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,414.972,842.0016.8 %5.0414.11335.3519.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,171.575,212.0015.5 %5.0634.76571.5210.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,772.143,147.00-77.6 %0.0323.063.2599.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,472.345,532.00-1.1 %0.01,117.70604.2845.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ8,644.4822,027.00-154.8 %0.01,555.12153.2090.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,963.082,322.0041.4 %5.0680.39343.9049.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,081.461,798.0055.9 %5.0680.340.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,413.391,581.0064.2 %5.0376.08242.2535.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,560.935,344.003.9 %1.5794.43247.0068.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,055.5026,488.00-192.5 %0.01,992.44735.9063.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,713.364,792.0028.6 %5.0794.43589.6925.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,178.953,777.0062.9 %5.01,003.61180.5082.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,764.7616,961.00-118.4 %0.01,459.9969.4895.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,595.894,223.0063.6 %5.0471.16444.215.7 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,945.654,221.0014.7 %5.0642.30286.8755.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,633.444,457.0020.9 %5.0851.4889.5589.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,342.015,884.0059.0 %5.01,364.91514.7962.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,986.5517,312.00-189.2 %0.01,212.7847.5096.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา31,843.0028,642.0010.1 %5.01,048.33687.5334.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ50,080.3013,922.0072.2 %5.0832.06539.6935.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 149,604.41152,000.00-1.6 %0.02,033.232,059.41-1.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ3,104.961,824.0041.3 %5.0357.060.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,260.7511,090.00-52.7 %0.01,498.02518.7065.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,473.3061,000.00-76.9 %0.02,322.74521.2777.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,696.1711,927.00-55.0 %0.01,079.67401.8562.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ71,648.2955,475.0022.6 %5.05,871.701,610.0072.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,699.162,785.0024.7 %5.0509.19237.5053.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,952.696,247.00-4.9 %0.0623.29234.7262.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,759.9120,256.006.9 %3.0856.48774.559.6 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,315.2011,084.00-108.5 %0.0864.18433.1449.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,022.497,014.0036.4 %5.0306.17177.0042.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ100,240.9882,087.0018.1 %5.01,473.01821.6744.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,175.7117,000.0053.0 %5.0648.181,162.35-79.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ74,514.7333,605.0054.9 %5.0451.73753.02-66.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์30,629.0518,000.0041.2 %5.0399.93319.7920.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ56,668.5920,891.0063.1 %5.016,387.111,921.5888.3 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย407,790.91381,000.006.6 %3.07,094.431,864.4073.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,281.426,000.00-40.1 %0.0832.46452.4545.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,951.50887.0069.9 %5.0300.02133.3355.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ49,012.4227,666.0043.6 %5.03,064.625,477.40-78.7 %0.0
รวม 1,462,044 1,255,781 14.11 % 85,334 31,698 62.85 %