จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,737.881,135.0269.6 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์19,343.7310,936.4243.5 %5.080.50298.91-271.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์199.781.0099.5 %5.023.081.9091.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,211.212,656.1917.3 %5.0736.49102.4986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์27,730.0214,480.0047.8 %5.02,714.151,020.3562.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0977.4877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,277.39903.0078.9 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,239.43782.0081.6 %5.0237.1835.8484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,644.341,230.0073.5 %5.0404.7265.0283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,354.04678.0084.4 %5.0403.4635.9791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย4,425.65640.0085.5 %5.0437.8834.3292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,646.91815.0082.5 %5.0386.4047.5387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,358.01722.0083.4 %5.0342.0533.2590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง4,342.39794.0081.7 %5.0293.5537.6287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,739.90961.0079.7 %5.0308.0820.5093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,235.98799.0081.1 %5.0350.6856.7683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ4,011.39603.0085.0 %5.0268.7751.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,711.47666.0085.9 %5.0306.2650.7183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์4,164.20614.0085.3 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,843.75513.0086.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ7,323.52373.0094.9 %5.0177.678.4595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,950.22353.0091.1 %5.0295.5716.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,286.64468.0089.1 %5.0376.9034.3090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์4,256.04790.0081.4 %5.0308.4310.4096.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,965.543,385.5814.6 %5.0945.66719.1524.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,460.362,257.0634.8 %5.0542.79124.4577.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,545.15843.0076.2 %5.0619.03285.0054.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,149.701,127.0064.2 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,239.20728.0077.5 %5.0482.14291.6539.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,700.022,874.2638.8 %5.01,116.81470.2557.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,608.691,255.9565.2 %5.0698.06598.4814.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,195.55608.0081.0 %5.0698.44819.35-17.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,630.233,125.7044.5 %5.01,325.983,046.80-129.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,575.282,746.57-6.7 %0.0616.02833.15-35.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์199.781.0099.5 %5.023.082.8587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์5,004.565,215.00-4.2 %0.01,364.02694.2949.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์199.7815,258.00-7,537.4 %0.023.080.9595.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,164,169.4068,108.3094.1 %5.07,867.44899.1088.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์199.781,203.91-502.6 %0.023.08299.25-1,196.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,344.431,024.0056.3 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)532.06480.009.8 %5.011.660.9591.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,222.49759.7076.4 %5.0793.5457.6692.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,200.37941.0070.6 %5.0660.42165.9574.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,892.313,001.0022.9 %5.0926.63283.9569.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์199.783,589.82-1,696.9 %0.023.083,084.85-13,265.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์3,558.233,026.8314.9 %0.01,274.07476.9862.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์199.781.0099.5 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์199.7812,583.61-6,198.7 %0.023.08263.32-1,040.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,519.062,731.2978.2 %5.0926.65527.6643.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,877.352,078.6464.6 %5.01,364.02200.0285.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,784.484,604.1840.9 %5.01,744.33324.3981.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,963.373,340.0032.7 %5.01,059.76495.2653.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,701.074,753.00-28.4 %0.0717.4725.5696.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์86,788.8512,276.0185.9 %5.0974.54881.319.6 %4.5
รจจ.บุรีรัมย์ 98.6439,067.52-39,506.2 %0.0314.57379.69-20.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,981.511,829.3338.6 %5.0584.36287.9850.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,014.482,066.0031.5 %5.0641.41309.3251.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,160.651.00100.0 %5.01,211.870.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์200.391,084.89-441.4 %0.023.08478.27-1,972.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,784.659,843.70-253.5 %0.01,059.76660.8037.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)34,924.3412,756.5363.5 %5.02,492.97536.8078.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 185,290.698,085.0090.5 %5.01,106.10619.3044.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 227,849.0414,632.0047.5 %5.01,404.65489.2565.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 323,516.6912,857.6045.3 %5.01,615.94674.2258.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,819.677,164.0065.6 %5.02,647.981,415.0046.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์8.402,150.99-25,507.0 %0.510.63712.50-6,602.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง305.661.0099.7 %5.0627.431.9099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์305.6672,461.00-23,606.4 %0.0574.561,239.53-115.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์305.6667,366.69-21,939.7 %0.0574.562,949.64-413.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์290.6319,343.00-6,555.5 %0.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก26,004.7922,296.0014.3 %5.0948.91686.1427.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,902.5237,893.00-90.4 %0.02,282.030.95100.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,852.083,175.0017.6 %5.0907.65861.555.1 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,032.48418.0786.2 %5.0584.36439.8524.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์492.581.0099.8 %5.042.152.8593.2 %5.0
รวม 1,721,547 496,784 71.14 % 54,051 30,107 44.30 %