จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.02204.18-0.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์35,252.2820,783.5041.0 %5.099.14222.18-124.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,455.637,790.3317.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,964.035,085.72-28.3 %0.0863.01226.3573.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,293.721,218.0063.0 %5.0746.8947.1493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์22,837.586,767.8870.4 %5.02,192.51627.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,937.651,465.0070.3 %5.0255.6662.7075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,897.75678.0086.2 %5.0307.8043.9085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,768.11525.0089.0 %5.0253.7027.4889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,688.31217.0095.4 %5.0246.3810.7395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,728.21474.0090.0 %5.0242.0413.7094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,696.18377.0092.0 %5.0195.1813.8992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,728.21402.0091.5 %5.0292.3151.2482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,688.31529.0088.7 %5.0364.5512.8496.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,728.21900.0081.0 %5.0301.5077.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,728.21488.0089.7 %5.0191.1313.7092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,800.15603.0087.4 %5.0329.7635.8389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,484.14360.0092.0 %5.0302.0314.2495.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม12,395.6711,203.229.6 %4.5864.99230.1473.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,271.585,695.97-33.3 %0.0918.04933.04-1.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18292.5849.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,584.17537.0085.0 %5.0602.94347.9442.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,216.99883.0072.6 %5.0584.72442.3024.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,696.906,126.63-30.4 %0.0754.481,296.98-71.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,696.211,767.6052.2 %5.0784.92475.3639.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,902.771,185.0069.6 %5.0708.86699.781.3 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,594.247,460.0013.2 %5.02,302.741,538.0033.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,247.142,615.0019.5 %5.0692.59498.7528.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,387.244,980.6622.0 %5.01,773.761,550.4112.6 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์5,322.104,177.3921.5 %5.01,355.40287.9078.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,113.0916,224.00-128.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,244.652,468.4041.8 %5.0975.08291.2570.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4549.8626.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1012.0580.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,764.581,085.0071.2 %5.0800.7668.4091.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,257.27515.0084.2 %5.0632.80288.7454.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์4,014.284,743.00-18.2 %0.0899.02159.3882.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,157.2021,248.86-196.9 %0.01,673.812,698.46-61.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,985.864,420.00-10.9 %0.0570.48285.0050.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,519.353,146.0030.4 %5.0956.07259.0072.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์13,200.7412,998.561.5 %0.53,751.42166.4695.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์12,437.661,913.5284.6 %5.01,577.55587.1062.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,711.522,518.5455.9 %5.0956.07467.8951.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,039.004,993.00-64.3 %0.0203.02299.62-47.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,722.517,799.00-16.0 %0.01,735.72547.2868.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,890.853,250.0016.5 %5.0626.8469.0089.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,467.023,371.0073.0 %5.0822.96503.0538.9 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์57,603.6425,126.5556.4 %5.0976.04634.7735.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์649.881,122.00-72.6 %0.0211.66214.06-1.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,160.673,490.9516.1 %5.0860.99509.7540.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์940.80905.003.8 %1.5272.7454.5780.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,149.225,292.7913.9 %5.0670.95333.0350.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,150.923,428.4217.4 %5.0956.0711.5698.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,350.256,829.917.1 %3.5975.08358.8063.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์13,506.963,197.0076.3 %5.01,373.22124.4590.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,897.7914,607.21-5.1 %0.02,212.08978.0855.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 140,264.8422,311.0044.6 %5.01,295.38395.3769.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 222,064.8110,422.8552.8 %5.01,256.31142.7488.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 315,402.187,711.0049.9 %5.01,597.44391.6375.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์7,197.126,403.3911.0 %5.0381.83565.33-48.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์13,201.271.00100.0 %5.0385.102.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์112,233.4190,284.0119.6 %5.01,729.48426.0675.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์167,537.2742,839.9974.4 %5.01,280.001,117.1312.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์56,649.0516,530.0070.8 %5.0699.12308.8755.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม93,071.8123,712.0174.5 %5.0943.50169.0382.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท71,033.7915,764.0077.8 %5.0807.13438.5745.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ106,714.811.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ107,880.646,530.6993.9 %5.0907.111,354.50-49.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,466.9016,354.90-13.1 %0.02,558.652,613.21-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,807.991,655.0056.5 %5.0765.91331.7856.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,598.431,818.0049.5 %5.0632.8060.7090.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์37,401.6415,497.5058.6 %5.09,393.536,348.2332.4 %5.0
รวม 1,267,453 517,170 59.20 % 69,688 33,327 52.18 %