จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ4,045.571,160.0071.3 %5.0525.76202.1961.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ32,073.8945,500.00-41.9 %0.0245.8781.7066.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,760.582,246.00-27.6 %0.0933.85102.3389.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,760.081,662.0055.8 %5.0819.7561.5392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ16,997.5110,073.0040.7 %5.03,158.72777.4275.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ7,472.793,178.0057.5 %5.0268.7881.3769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์6,718.76941.0086.0 %5.0435.2281.9981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์6,562.06959.0085.4 %5.0323.5551.0284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ6,726.79788.0088.3 %5.0356.9040.9588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง6,470.32333.0094.9 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ6,449.93395.0093.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์6,421.36325.0094.9 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่6,397.33361.0094.4 %5.0278.2281.1870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์6,333.26492.0092.2 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง6,373.30298.0095.3 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์6,385.31480.0092.5 %5.0252.8940.5484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย6,530.06601.0090.8 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล6,477.94619.0090.4 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน6,453.43375.0094.2 %5.0189.664.3997.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ6,405.36399.0093.8 %5.0194.627.0396.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน6,498.00389.0094.0 %5.0207.809.4995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย6,578.061,227.0081.3 %5.0256.9177.9969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์6,566.59603.0090.8 %5.0246.9581.8766.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,838.742,918.3477.3 %5.0952.84593.7537.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,986.24972.7867.4 %5.0341.63143.4558.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์3,014.43690.0077.1 %5.0520.72250.8051.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,845.82711.0075.0 %5.0505.95187.1563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย3,043.331,049.0065.5 %5.0389.42122.5568.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,725.904,210.5637.4 %5.01,295.151,204.787.0 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,464.10765.0077.9 %5.0762.70209.0072.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,436.661,102.2267.9 %5.0648.61179.5572.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ19,274.9711,180.5642.0 %5.03,177.742,207.7330.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,807.4710,209.44-263.7 %0.0624.291,066.85-70.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,369.259,385.79-47.4 %0.01,523.371,318.6013.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,673.895,534.002.5 %1.01,466.3078.2394.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ16,105.7712,018.5325.4 %5.01,333.18116.5991.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,042.163,093.0038.7 %5.0971.88663.1131.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,887.131,401.0025.8 %5.065.2767.81-3.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,316.701,124.0074.0 %5.0849.0326.4696.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,377.99627.0081.4 %5.0686.64337.7850.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,416.475,253.10-18.9 %0.0666.66412.2838.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,914.803,820.5235.4 %5.01,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,878.605,691.00-16.7 %0.01,333.1825.3298.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,724.883,166.0033.0 %5.01,181.06597.5549.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,484.6313,892.4055.9 %5.010,383.67160.3298.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,510.581,338.0070.3 %5.0686.64911.80-32.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,152.123,794.108.6 %4.0952.86395.6958.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,727.494,141.6712.4 %5.01,181.06527.5955.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,094.563,904.3051.8 %5.0414.05384.887.0 %3.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,917.284,265.8027.9 %5.0762.7031.4195.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,720.533,392.3173.3 %5.0895.82581.6635.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 47,963.7223,544.2050.9 %5.0954.98520.1045.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,107.58864.0072.2 %5.0572.54142.8475.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,820.443,712.802.8 %1.0819.75380.0053.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,313.441,058.0068.1 %5.0648.61313.1151.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,633.653,390.0039.8 %5.01,123.99368.1267.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,827.184,815.000.3 %0.51,162.04343.4370.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,640.6510,747.84-307.0 %0.01,219.09551.1254.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)89,230.2916,708.9081.3 %5.02,789.45263.5190.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 152,045.4520,474.6760.7 %5.02,260.83157.5093.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 265,413.2311,685.9482.1 %5.01,088.17759.5830.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3167,949.596,654.4896.0 %5.09,683.04415.0295.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 430,631.7313,231.4456.8 %5.01,465.13448.9869.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,806.346,488.67-70.5 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ212,002.92107,552.0049.3 %5.02,457.391,279.7547.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ48,187.5172,767.07-51.0 %0.01,243.272,154.25-73.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ28,232.6917,169.0139.2 %5.0897.83421.7053.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์109,587.9114,592.0086.7 %5.01,039.051,502.72-44.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ54,338.9223,381.0057.0 %5.0882.99255.0271.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ121,346.2541,305.0066.0 %5.0852.95365.0857.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ22,340.6334,755.41-55.6 %0.02,089.541,463.3030.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,556.492,986.0016.0 %5.0743.69409.2845.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,476.941,576.0054.7 %5.0724.67407.1743.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ37,292.8326,840.0028.0 %5.010,134.313,148.4968.9 %5.0
รวม 1,492,104 659,355 55.81 % 91,431 31,587 65.45 %