จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,304.101,299.0060.7 %5.0738.52102.3386.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 276,190.3030,255.5860.3 %5.0435.32269.4838.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี35,881.6030,075.0016.2 %5.0126.71126.97-0.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี88,361.81100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี346,746.6319,923.0994.3 %5.01,372.69432.1468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,767.292,957.0021.5 %5.0947.6977.6191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี40,040.4928,788.0028.1 %5.03,609.931,434.5960.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี8,208.384,110.5049.9 %5.0557.3594.4983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ7,272.181,107.0084.8 %5.0275.5962.3177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,781.2936.0099.2 %5.0365.0993.7974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม4,196.22463.0089.0 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,377.91838.0080.9 %5.0449.4759.7886.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,318.38805.0081.4 %5.0266.6061.4277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,289.50873.0083.5 %5.0354.9351.6085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ4,406.07741.0083.2 %5.0373.5063.6982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน4,493.51722.0083.9 %5.0286.4161.5878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล4,426.12717.0083.8 %5.0369.1159.1684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,443.76578.0087.0 %5.0415.1560.4385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,435.11953.0078.5 %5.0498.3395.0780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,314.46573.0086.7 %5.0303.9059.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,380.69588.0086.6 %5.0415.006.9198.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,291.43695.0083.8 %5.0190.027.6596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร4,345.19994.0077.1 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,435.45406.0090.8 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,424.30820.0081.5 %5.0357.5760.5083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,337.99259.0094.0 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์4,297.47482.0088.8 %5.0148.4076.7248.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,860.09326.0093.3 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก20,598.1134,364.01-66.8 %0.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ7,339.514,564.0037.8 %5.01,165.07487.8258.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,056.0717,319.90-327.0 %0.01,080.802,272.81-110.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี3,178.032,375.4025.3 %5.0414.43119.4771.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,102.43100.0096.8 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,442.30100.0097.1 %5.0540.3495.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,953.362,478.0058.4 %5.0519.90190.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,080.872,141.4030.5 %5.0584.83278.6952.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,652.11100.0097.3 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,686.443,523.594.4 %2.0895.73213.1376.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,641.592,512.2145.9 %5.01,270.96239.4081.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,708.963,361.729.4 %4.5928.67449.0051.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 719,888.1326,925.99-35.4 %0.06,128.315,250.5014.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,426.072,271.0058.1 %5.01,517.47346.2777.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี4,086.352,144.0047.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,494.203,000.0068.4 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,964.495,507.60-10.9 %0.01,880.044,170.73-121.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี31,188.0256,720.13-81.9 %0.02,464.723,230.36-31.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,470.429,523.94-285.5 %0.0560.991,168.71-108.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,634.298,752.36-14.6 %0.02,188.811,487.2432.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,589.541,000.0082.1 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี14,707.9527,317.42-85.7 %0.02,316.84588.9474.6 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี302,258.75386,773.75-28.0 %0.01,459.871,316.309.8 %4.5
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,103.0619,716.00-77.6 %0.03,821.876,894.20-80.4 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,865.851,000.0083.0 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,201.781,492.8464.5 %5.01,080.80203.4081.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,644.798,376.32-80.3 %0.01,440.93746.2248.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,782.2913,924.58-1.0 %0.04,863.81456.6790.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง20,255.9810,000.0050.6 %5.0380.34242.8836.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี25,556.02660.0097.4 %5.0203.9395.0053.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,531.602,174.7538.4 %5.0985.7469.1893.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,720.773,000.0019.4 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,249.921,000.0076.5 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี21,908.101,000.0095.4 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,113.821,000.0075.7 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,869.501,000.0079.5 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,192.1916,563.47-167.5 %0.01,556.20388.1975.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี14,321.461,857.1887.0 %5.01,461.12422.5671.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,133.122,000.0051.6 %5.01,080.80450.0058.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,638.417,464.93-32.4 %5.01,461.12466.8968.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,864.2110,465.00-18.1 %0.02,354.88565.7276.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,130.891,000.0075.8 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี28,737.2216,296.7943.3 %5.0910.92440.5951.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี78,467.7125,470.0067.5 %5.0664.49641.233.5 %1.5
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 108,116.75100,336.007.2 %3.52,007.86896.5055.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,601.571,582.5556.1 %5.0890.64359.5459.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,596.724,390.084.5 %2.01,137.85725.5236.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี38,958.3817,902.0054.0 %5.01,446.87861.6940.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,542.632,173.0038.7 %5.0909.66456.1949.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,444.638,086.56-8.6 %0.01,537.19628.9059.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี5,145.264,000.0022.3 %5.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,705.677,069.21-90.8 %0.01,192.65729.1038.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,190.9514,625.93-30.7 %0.03,665.80102.3397.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,823.083,000.0086.9 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี11,070.7820,744.10-87.4 %0.03,362.72678.5779.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 129,217.003,000.0089.7 %5.01,541.841,305.3015.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 242,274.4025,465.5139.8 %5.01,373.78218.4684.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3116,834.4118,324.2284.3 %5.03,186.08779.0075.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 435,966.6816,102.5855.2 %5.03,075.00487.3584.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 571,553.7617,648.0075.3 %5.03,151.45933.2670.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม86,837.1631,961.0063.2 %5.01,362.561,179.8813.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี60,703.05100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี111,255.45100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี67,766.79100.0099.9 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี58,496.79100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ82,445.84100.0099.9 %5.01,130.3295.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล95,122.5626,406.7072.2 %5.01,078.8195.0091.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ82,445.84100.0099.9 %5.0876.1495.0089.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี31,346.33100.0099.7 %5.02,163.6495.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,920.6133,649.31-208.1 %0.03,778.841,076.5171.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,643.6424,396.01-18.2 %0.01,111.06399.7564.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,534.513,027.0014.4 %5.0644.00114.0082.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี40,632.2348,240.00-18.7 %0.02,938.79891.7769.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,227.942,779.0034.3 %5.01,118.84787.5529.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,460.309,864.00-80.6 %0.01,461.1278.2294.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,713.91100.0097.3 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี74,997.7316,383.6678.2 %5.06,449.685,389.1516.4 %5.0
รวม 2,804,834 1,273,324 54.60 % 141,317 58,878 58.34 %