จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร5,483.93955.0082.6 %5.0490.56291.3540.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,357.2714,875.303.1 %1.5189.3451.1173.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,663.201,723.0053.0 %5.0585.64186.8768.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร4,180.631,346.0067.8 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร17,547.1814,892.0015.1 %5.01,593.47764.3352.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร7,516.252,177.0071.0 %5.0898.3098.9389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,620.33532.0090.5 %5.0220.9772.4367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,687.531,056.0077.5 %5.0360.4444.4987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,763.33474.0091.8 %5.0302.5562.7879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม6,231.16863.0086.2 %5.0262.2984.0268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,124.87619.0087.9 %5.0218.5975.0265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,981.28408.0093.2 %5.0284.739.1096.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,705.394,365.60-17.8 %0.0680.70285.9558.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,956.611.00100.0 %5.0290.59129.2055.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,946.76422.0085.7 %5.0479.99192.8559.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,973.61603.5079.7 %5.0399.70212.8046.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร5,328.641,987.0062.7 %5.0908.90688.7524.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,424.852,068.0039.6 %5.0497.78525.42-5.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,798.462,697.0043.8 %5.01,003.981,518.71-51.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,684.325,091.84-89.7 %0.0540.87538.580.4 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,477.233,066.1244.0 %5.01,308.23799.3938.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,142.557,122.66-38.5 %0.0927.91229.3375.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร16,842.3516,934.08-0.5 %0.05,206.54226.5995.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,128.202,421.0052.8 %5.0737.77308.9258.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,310.761,274.0070.4 %5.0680.7135.0694.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,184.581,448.0065.4 %5.0509.56460.699.6 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร4,081.273,175.0022.2 %5.0699.71337.7751.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,330.06-1.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,568.512,399.006.6 %3.01,118.07461.3858.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร7,294.056,849.006.1 %3.01,859.70208.5488.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,133.9310,327.00-101.2 %0.01,001.43108.9089.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร5,029.662,246.0055.3 %5.0699.74320.3054.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร4,102.352,602.0036.6 %5.0832.83228.4472.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,622.745,253.00-13.6 %0.0520.14178.0465.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,579.023,301.8049.8 %5.01,022.99705.4131.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,413.082,691.0021.2 %5.0490.5636.5192.6 %5.0
สพ.ยโสธร12,340.122,571.0079.2 %5.0661.69419.5336.6 %5.0
รจจ.ยโสธร43,242.5729,413.9432.0 %5.0764.90408.0746.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,905.661,228.0057.7 %5.0395.4881.2079.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,919.671,950.0050.3 %5.0661.70404.1938.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร3,096.35874.0071.8 %5.0433.50136.3168.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,192.105,343.78-27.5 %0.0813.82274.5566.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,889.141,483.0061.9 %5.0526.8378.0285.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,538.384,415.8969.6 %5.03,837.32359.1590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 117,590.4120,508.52-16.6 %0.02,560.03535.6679.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,891.9482.7198.8 %5.01,306.83280.2178.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,560.592,531.8728.9 %5.0318.63171.0046.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร98,967.7613,456.9686.4 %5.01,692.55717.8457.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา37,957.0122,680.0040.2 %5.0789.44845.82-7.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,490.0824,024.00-183.0 %0.01,555.431,409.339.4 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,623.37155.3095.7 %5.0623.65394.6236.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,057.80887.0071.0 %5.0414.48199.5051.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร41,661.9616,685.0060.0 %5.04,043.098,291.28-105.1 %0.0
รวม 509,811 276,557 45.75 % 51,100 26,815 47.52 %