จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,430.75886.0080.0 %5.0630.88117.1681.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ15,579.7910,038.1635.6 %5.092.75104.04-12.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,502.346,133.26-75.1 %0.0783.01106.8986.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,873.821,212.0068.7 %5.0840.2435.5195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ34,016.6811,316.3266.7 %5.02,798.70860.7069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,704.29532.0088.7 %5.0346.9334.3490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,433.96564.0087.3 %5.0338.7363.5181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,379.88407.0090.7 %5.0463.2170.2184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,615.09789.0082.9 %5.0422.370.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,482.68745.0083.4 %5.0288.5252.4481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,504.11819.0081.8 %5.0223.0031.5285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,407.70472.0089.3 %5.0381.297.3398.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,429.95596.0086.5 %5.0480.9566.1686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว6,777.73643.0090.5 %5.0334.7651.5484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร5,205.40505.0090.3 %5.0488.4260.8087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,896.94411.0091.6 %5.0260.6151.3580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,838.64538.0090.8 %5.0392.0067.2582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,479.542,850.0048.0 %5.0375.1362.7083.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,977.173,333.3633.0 %5.0878.09802.428.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,752.181.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส3,039.881,076.0064.6 %5.0509.77379.0525.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,031.941,283.0057.7 %5.0657.67218.5066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,676.236,540.48-39.9 %0.01,087.26511.7352.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,598.792,139.0040.6 %5.0859.07127.9085.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,537.362,291.0035.2 %5.0630.88520.6017.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,392.625,605.0040.3 %5.02,950.831,522.8548.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,551.106,452.02-152.9 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,697.992,763.0051.5 %5.01,355.32548.0759.6 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,253.726,009.84-41.3 %0.01,030.2219.9098.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ10,372.0612,502.00-20.5 %0.01,446.00171.3988.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,232.752,254.1863.8 %5.01,049.23139.7486.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,804.32682.0062.2 %5.032.892.8591.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,651.932,084.0042.9 %5.0859.0757.7493.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,252.68539.0083.4 %5.0707.13442.2337.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,554.553,784.6069.9 %5.0622.34570.008.4 %4.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,761.3242,814.00-451.6 %0.01,981.022,697.35-36.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ4,030.212,060.0048.9 %5.01,030.22377.0663.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,262.1015,839.07-271.6 %0.0992.1951.5294.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,813.832,704.0029.1 %5.0916.12801.2312.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,394.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,797.771,537.0077.4 %5.01,524.81462.2669.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,433.864,803.89-8.3 %0.0973.14411.6957.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,644.664,265.138.2 %4.0725.9675.3489.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,859.303,465.0010.2 %5.0916.126,682.96-629.5 %0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ47,739.062,343.0095.1 %5.01,110.03669.4139.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,246.701,324.0059.2 %5.0592.85159.7073.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,228.842,979.9029.5 %5.0992.18386.3761.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,448.822,018.9841.5 %5.0706.95147.4479.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,529.825,907.94-6.8 %0.01,220.37369.4669.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,992.174,212.00-5.5 %0.0973.16466.1952.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,764.467,052.009.2 %4.51,315.45154.8588.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 167,104.2826,848.0060.0 %5.01,861.78318.9882.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,425.5913,870.47-21.4 %0.01,770.08764.4156.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 336,522.7215,387.3157.9 %5.01,557.66356.5077.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,767.093,227.22-16.6 %0.0245.11452.74-84.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ84,346.8557,010.0132.4 %5.01,675.001,393.2216.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ47,205.7518,131.0061.6 %5.01,029.84560.0045.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ28,299.74ไม่ครบประเมินไม่ได้5.0989.20353.6364.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ86,804.421,330.4998.5 %5.0948.22584.5638.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์30,394.8812,109.7660.2 %5.0923.931,065.35-15.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ7,314.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,419.132,282.0033.3 %5.0859.07237.5072.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,427.15675.0080.3 %5.0451.18322.0328.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ52,059.0223,242.9555.4 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 781,266 394,196 49.54 % 59,194 30,254 48.89 %