จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,829.48595.0079.0 %5.0380.7951.0886.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ27,841.2916,210.6741.8 %5.0159.85196.98-23.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,394.301,520.0055.2 %5.0494.8898.7580.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,593.701,680.0053.3 %5.0608.9994.7184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ8,811.443,837.1256.5 %5.01,673.88794.0552.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,496.70749.0086.4 %5.0212.8082.3761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,510.4472.1298.4 %5.0239.8854.0777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,443.15300.0093.2 %5.0356.1450.7185.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,095.35259.0093.7 %5.0212.0961.9770.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,795.07277.0092.7 %5.0196.9768.3665.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,426.081,498.7566.1 %5.0894.23737.9717.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ4,162.231,484.0064.3 %5.0818.16922.62-12.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,493.761,567.0055.1 %5.0608.99309.4949.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,659.351,612.0055.9 %5.0589.9727.0795.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ5,153.983,351.5035.0 %5.01,179.47779.7533.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,414.394,146.87-71.8 %0.0472.88616.82-30.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,738.73816.0078.2 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,468.143,827.1414.3 %5.0799.1585.4989.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ9,103.14ไม่ครบประเมินไม่ได้4.51,673.88183.5689.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,713.842,062.5044.5 %5.0608.99302.1050.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,359.241,947.0042.0 %5.0647.020.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,270.77557.0083.0 %5.0494.89272.4045.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,651.732,292.0037.2 %5.0628.00263.5458.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ6,033.362,275.5662.3 %5.01,502.742,100.18-39.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,460.521,322.0084.4 %5.01,198.48576.2351.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ5,466.452,412.0055.9 %5.0704.07374.8946.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ18,767.8716,545.9311.8 %5.01,845.0361.2996.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,415.241,840.0046.1 %5.0475.87557.05-17.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ4,122.073,441.0016.5 %5.0799.15596.2825.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,790.612,376.0037.3 %5.0723.08170.2576.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,166.801,528.0063.3 %5.0818.16270.7566.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,846.982,735.6428.9 %5.0608.9968.1088.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,629.761,865.0085.2 %5.0662.59452.1731.8 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 45,741.2931,719.3330.7 %5.0785.26583.0625.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,838.13530.0081.3 %5.0380.79113.4370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,460.942,396.1030.8 %5.0532.92364.3331.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,132.88542.0082.7 %5.0437.84238.4345.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,235.384,749.9423.8 %5.0815.61413.4149.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ6,386.271,294.0079.7 %5.0570.95198.2065.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,738.933,989.0015.8 %5.0856.19198.5576.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ71,870.9018,256.0074.6 %5.01,445.92659.9754.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ10,529.692,825.9173.2 %5.0310.73149.0052.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ125,506.6053,411.0057.4 %5.0745.37305.9059.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน52,307.594,520.0091.4 %5.0575.351,125.37-95.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,936.0418,818.40-45.5 %0.01,438.502,178.35-51.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,426.091,867.0045.5 %5.0589.96407.3830.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,126.80966.0069.1 %5.0437.87336.5423.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,856.7313,101.3526.6 %5.04,521.172,070.9054.2 %5.0
รวม 564,220 254,260 54.94 % 38,401 21,107 45.03 %