จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,665.67549.0079.4 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,402.2911,302.0021.5 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,803.761,879.0050.6 %5.0499.85171.0065.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,241.101,915.0040.9 %5.0613.9546.5592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,876.256,975.00-1.4 %0.01,460.67489.6066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,286.631,404.0067.2 %5.0236.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�4,098.25432.0089.5 %5.0277.1675.1872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,897.04265.3693.2 %5.0280.4871.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง4,111.80434.0089.4 %5.0268.4983.7668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,873.99220.0094.3 %5.0237.2421.7090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,909.58476.0087.8 %5.0344.60118.5665.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,938.012,287.0041.9 %5.0918.21668.1127.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,819.342,455.8735.7 %5.0842.14549.6834.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,145.861,268.0059.7 %5.0575.92457.9020.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,196.28765.6076.0 %5.0594.93498.5016.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,431.251,652.0051.9 %5.0690.011,232.61-78.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,398.503,053.0010.2 %5.0772.59390.9849.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,676.582,910.6637.8 %5.01,184.43888.2525.0 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,452.721,527.8765.7 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,507.449,310.2425.6 %5.02,154.25286.1886.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,057.531,300.0057.5 %5.0632.97561.2411.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,640.14257.0084.3 %5.047.5424.3548.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,667.301.00100.0 %5.0747.061.0099.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,801.51673.0076.0 %5.0442.81418.985.4 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,495.622,742.0021.6 %5.0709.03265.1562.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,086.3970,211.07-1,280.4 %0.01,355.571,767.08-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,014.132,227.0055.6 %5.01,317.54628.3652.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู11,794.352,019.0082.9 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู8,702.7210,740.74-23.4 %0.02,534.57101.5496.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,042.091,970.0082.2 %5.0556.90390.5529.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,805.663,613.005.1 %2.5709.03408.1342.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,856.103,561.007.7 %3.5861.16429.3550.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,670.791,899.0059.3 %5.0572.67207.6063.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,746.802,208.0019.6 %5.0480.8460.6887.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู32,286.431,980.0093.9 %5.0626.36368.2141.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�49,601.2231,577.9036.3 %5.0816.75468.8342.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,670.071,018.0061.9 %5.0385.7625.4693.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,467.781,979.0042.9 %5.0476.38345.5227.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,947.26964.0067.3 %5.0499.85179.5564.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,391.903,368.0023.3 %5.0728.05474.3134.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,348.241,954.0041.6 %5.0651.9883.8487.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,553.103,043.0514.4 %5.0709.03599.1615.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ15,368.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ937.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 232,912.7912,024.5863.5 %5.01,078.61882.8318.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,689.694,579.68-70.3 %0.0297.06237.5020.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู40,222.6323,853.0040.7 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง76,965.6210,412.0086.5 %5.0639.67380.0040.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,536.6413,045.12-73.1 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,447.891,970.0042.9 %5.0651.98560.5014.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,806.89889.0068.3 %5.0423.79139.7567.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,365.519,003.0048.2 %5.04,062.315,161.73-27.1 %0.0
รวม 455,327 276,164 39.35 % 39,815 22,218 44.20 %