จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,615.233,025.6016.3 %5.02,070.5484.8595.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,640.0812,109.02-58.5 %0.01,279.70653.7348.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น4,049.161,296.0068.0 %5.0576.46102.1582.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น30,027.9723,550.1121.6 %5.0158.93136.9313.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 8,746.945,411.1038.1 %5.059.7685.28-42.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 122,326.8349,733.0059.3 %5.01,887.56948.1949.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,981.1216,486.00-175.6 %0.01,660.37101.8293.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,345.421,780.0046.8 %5.0823.6731.2396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น28,299.5327,869.001.5 %0.55,180.511,523.3870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,923.922,052.0065.4 %5.0429.8192.0478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,560.591,881.0066.2 %5.0314.47115.1063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,932.03693.0085.9 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,235.03360.0093.1 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ5,018.82604.0088.0 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,980.981,207.0075.8 %5.0490.4560.0887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,888.47382.0092.2 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,234.901,251.0076.1 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,912.37778.0084.2 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,577.86619.0086.5 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,260.751,409.0073.2 %5.0371.84101.3772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,301.621,290.0075.7 %5.0460.3254.8388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,896.21383.0092.2 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,959.50723.0085.4 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,924.15539.0089.1 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,561.09449.0090.2 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,459.02460.0089.7 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,486.49483.0089.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,511.80536.0088.1 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,542.24465.0089.8 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,275.875,286.87-23.6 %0.01,070.88904.6615.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,872.27566.0080.3 %5.0428.08145.4166.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,955.70904.0069.4 %5.0467.61135.6471.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,803.02575.0079.5 %5.0414.30105.8374.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,925.36769.0073.7 %5.0531.58136.4474.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,809.963,022.0020.7 %5.0671.54601.6310.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,198.773,338.0035.8 %5.01,451.20792.8345.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 64,046.802,240.0044.6 %5.01,740.54329.2981.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,307.482,670.0038.0 %5.01,189.12544.2654.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 627,339.6665,347.80-139.0 %0.09,963.726,438.5535.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,028.491,007.0066.7 %5.0747.61464.2537.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,814.913,111.0071.2 %5.03,485.912,791.1619.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,752.255,909.02-2.7 %0.01,622.343,064.98-88.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 522,691.7425,693.80-13.2 %0.02,784.962,209.0120.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,419.2120,288.2728.6 %5.0972.54206.6478.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,811.306,840.65-42.2 %0.02,025.27732.2363.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,286.275,867.0519.5 %5.02,287.901,033.1754.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)5,047.687,293.82-44.5 %0.01,318.0932.5497.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,795.341,591.0058.1 %5.01,242.612,693.30-116.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น357,585.06202,366.0243.4 %5.01,929.92905.3553.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)13,037.8219,795.59-51.8 %0.03,847.214,534.80-17.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,946.8610,635.4040.7 %5.02,424.99138.7094.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,756.23333,370.00-2,513.4 %0.01,070.8833.8796.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,738.309,635.33-103.3 %0.01,552.60399.5574.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,650.6213,043.144.5 %2.04,644.87660.6485.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 48,952.6716,160.50-80.5 %0.03,271.412,413.7526.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น619,080.131,667.0299.7 %5.0232,791.202,415.7199.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.23,191.7916,020.1230.9 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,735.69866.0050.1 %5.071.0051.0128.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,934.491,881.0052.2 %5.0918.75140.4084.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,393.232,547.0024.9 %5.0747.61475.3236.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,551.135,933.34-30.4 %0.01,184.97255.0578.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น9,161.0043,101.00-370.5 %0.02,192.821,799.4217.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,510.7011,928.00-83.2 %0.01,850.53843.6954.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,126.2324,363.99-100.9 %0.02,268.94119.1394.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น8,243.013,059.0062.9 %5.02,516.094,418.90-75.6 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น4,203.323,353.0020.2 %5.01,051.86452.2557.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น5,299.234,388.9017.2 %5.01,318.09568.5156.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,949.272,912.2051.0 %5.01,396.10555.5960.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,960.926,472.00-63.4 %0.012,036.49164.2498.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,846.442,597.2084.6 %5.0783.30538.5631.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,698.0415,312.0018.1 %5.0537.70319.4340.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 46,542.446,373.0086.3 %5.0971.58485.1750.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 410,777.3410,662.561.1 %0.53,241.381,509.0553.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,115.651,735.0044.3 %5.0652.5394.8385.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น29,251.0223,112.0021.0 %5.01,775.30589.5166.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,820.023,001.0021.4 %5.0918.75367.1860.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,380.075,061.0039.6 %5.01,451.20528.7263.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,432.233,288.0025.8 %5.01,146.94381.2466.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,150.533,061.0040.6 %5.01,741.84129.9892.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,733.267,597.85-60.5 %0.01,184.97703.9140.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น33,318.087,149.7978.5 %5.0104,742.93295.5599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 150,622.6620,512.0059.5 %5.01,004.39532.0047.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 212,097.0518,911.62-56.3 %0.0734.99531.8027.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 357,220.6218,275.3468.1 %5.01,380.00395.2071.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 488,353.888,280.0090.6 %5.01,678.13842.2049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 596,143.6825,887.0073.1 %5.01,632.77732.1055.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,810.5410,700.2062.9 %5.02,570.701,359.0147.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,991.2018,380.00-162.9 %0.0414.30703.00-69.7 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น44,149.7513,934.0068.4 %5.0354.79798.79-125.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่54,934.2919,176.0065.1 %5.0942.20622.7133.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล40,700.0723,512.0042.2 %5.01,008.30442.3156.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น95,928.8872,000.0024.9 %5.01,946.24593.8069.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง33,061.3621,968.0033.6 %5.01,093.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น33,330.8217,410.1647.8 %5.0975.96808.4517.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ17,698.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ683.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,672.9039,732.00-310.8 %0.02,542.411,535.9339.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น24,377.3651,544.12-111.4 %0.03,534.273,274.277.4 %3.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น47,921.7238,468.0019.7 %5.02,083.81280.4186.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,460.83886.0074.4 %5.01,170.31368.1168.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น157,182.2381,718.0048.0 %5.02,159.781,405.4634.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,807.633,202.0015.9 %5.0994.81998.13-0.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,197.369,068.00-46.3 %0.02,210.49284.0587.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)3,007.441,259.0058.1 %5.01,378.7330.9197.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,533.502,440.0030.9 %5.0804.65348.5356.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 486,014.0638,722.0055.0 %5.034,372.972,545.0092.6 %5.0
รวม 2,777,975 1,703,388 38.68 % 520,219 74,808 85.62 %