จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56145.6572.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี12,144.727,621.0037.2 %5.081.15119.29-47.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,005.021,091.1084.4 %5.064.6650.3522.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี116,398.456,334.7694.6 %5.04,594.89260.6594.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4104,010.602,030.3398.0 %5.04,569.8852.9098.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,483.671,477.0057.6 %5.0839.82118.4585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1033,575.5816,243.8451.6 %5.06,225.88165.4897.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี24,741.9327,028.22-9.2 %0.04,871.21780.2784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี7,509.155,486.7826.9 %5.0533.9051.0690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,254.80492.0088.4 %5.0251.0094.4362.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,609.401,031.0077.6 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,438.22260.0094.1 %5.0288.0474.1074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,901.49352.0094.0 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม4,238.89218.0094.9 %5.0481.2750.9589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด4,075.49490.0088.0 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,250.68694.0083.7 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,626.78415.0091.0 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,213.58517.0087.7 %5.0326.8938.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,979.71536.0086.5 %5.0442.01108.1675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,267.18726.0083.0 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,566.15268.0094.1 %5.0298.762.9799.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,278.80349.0093.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,148.01311.0092.5 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน5,264.95615.0088.3 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,732.339,769.56-70.4 %0.02,363.371,419.1240.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,015.525,925.18-47.6 %0.01,048.99560.1646.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,317.801,533.0033.9 %5.0681.57207.1069.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,842.201,000.0064.8 %5.0471.40233.7550.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,649.82712.0073.1 %5.0477.56236.1250.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,675.50513.9080.8 %5.0447.06186.0858.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,123.882,017.0035.4 %5.0687.68450.1034.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,277.963,016.0029.5 %5.01,125.051,462.05-30.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,458.981,914.0044.7 %5.0839.81586.3830.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 545,235.9837,261.0017.6 %5.07,244.376,883.455.0 %3.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,950.541,610.0059.2 %5.01,590.10635.0560.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,836.731,303.0066.0 %5.0687.68505.6926.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,924.824,859.0051.0 %5.03,330.912,844.9014.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,371.934,872.33-105.4 %0.0584.77839.64-43.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,302.933,706.0049.3 %5.01,790.611,273.8128.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,159.405,398.0012.4 %5.01,410.29126.6991.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,497.352,205.2451.0 %5.01,741.183,133.94-80.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,644.0122,821.34-22.4 %0.02,208.972.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี298,632.72543,132.19-81.9 %0.01,349.20563.3558.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,700.551,976.0046.6 %5.0934.90135.7085.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)13,097.054,414.5666.3 %5.01,151.601,008.0412.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,930.0111,609.00-6.2 %0.03,771.93615.7583.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,385.708,592.8830.6 %5.03,974.392,041.2548.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,857.952,120.0045.0 %5.090.5826.0071.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,733.631,264.0066.1 %5.0858.8354.4993.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,053.12997.0067.3 %5.0763.75357.6053.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,531.915,524.77-21.9 %0.0937.96748.1920.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,848.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี6,322.899,008.00-42.5 %0.01,695.54483.5171.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี11,964.2617,665.06-47.6 %0.02,459.91333.6986.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี12,041.682,893.0076.0 %5.0877.85580.5733.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,407.753,791.2414.0 %5.01,144.07373.8767.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,193.596,362.0011.6 %5.01,885.69324.0882.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,197.072,901.0044.2 %5.01,429.31406.4471.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,885.705,455.00-40.4 %0.01,010.9668.7993.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,582.0910,532.0055.3 %5.0531.27511.783.7 %1.5
เรือนจำกลางอุดรธานี 100,631.6145,257.4055.0 %5.01,792.78641.0764.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,135.841,375.0056.2 %5.0649.65236.9663.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,052.721.00100.0 %5.01,277.19745.7041.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,170.902,317.0087.2 %5.06,038.45460.7692.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,018.479,908.0010.1 %5.02,670.36684.2274.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,507.862,521.0054.2 %5.0785.84189.8375.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,382.9329,089.95-294.0 %0.01,352.68429.9268.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 117,704.8215,962.499.8 %4.51,398.081,218.2012.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 235,680.1915,767.5655.8 %5.01,482.47882.1040.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 325,125.9717,655.9029.7 %5.01,365.15635.1653.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 443,319.6810,896.0074.8 %5.01,522.51709.0953.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)6,671.3816,346.00-145.0 %0.02,657.03891.1566.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,479.327,391.7745.2 %5.0460.78204.0955.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ5,657.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.87ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,330.9959,010.0034.7 %5.01,821.18115.5793.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี83,244.0628,753.0065.5 %5.01,099.82287.1473.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี136,472.7751,460.9962.3 %5.01,171.97669.7542.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี23,518.246,579.0072.0 %0.0857.67418.3551.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี74,357.8995,293.49-28.2 %0.01,054.10661.2037.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี39,091.7920,727.0047.0 %5.01,059.18359.1066.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี158,779.3420,937.5786.8 %5.01,006.54612.0239.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ80,444.8110,648.1486.8 %5.01,017.80304.8170.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน111,181.8923,307.0079.0 %5.01,074.92484.3254.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,593.2630,206.00-18.0 %0.02,790.353,278.33-17.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,988.182,420.0079.8 %5.04,574.65217.9295.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี55,301.1127,536.0150.2 %5.01,432.48210.0585.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,337.55383.0088.5 %5.01,285.36168.9386.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,052.232,563.0049.3 %5.01,010.96469.3553.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,347.789,611.00-79.7 %0.01,744.53961.4744.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,372.742,252.0033.2 %5.01,586.23658.1858.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,626.535,242.5150.7 %5.02,655.201,162.0756.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,926.70265.0090.9 %5.0763.75195.7074.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี35,404.1726,507.6125.1 %5.03,136.073,202.69-2.1 %0.0
รวม 2,159,201 1,414,873 34.47 % 135,104 54,078 59.97 %