จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,554.911,482.0058.3 %5.0272.5759.0778.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,650.682,707.0025.8 %5.0437.3794.8678.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,633.503,097.0014.8 %5.0519.7834.7493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,965.0426,823.40-11.9 %0.04,832.61656.1086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 156,682.1537,702.2833.5 %5.03,855.60675.4582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 237,510.4837,404.000.3 %0.52,670.59684.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,218.841,108.0073.7 %5.0259.76111.1557.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 17,967.103,065.0061.5 %5.0333.3673.1578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 210,187.942,836.0072.2 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,604.433,250.0057.3 %5.0328.24133.0059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 211,552.716,858.0040.6 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,317.221,156.0073.2 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง8,095.853,839.0052.6 %5.0395.7994.7576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่7,183.103,316.0053.8 %5.0258.7085.5067.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,330.7515,000.00-104.6 %0.01,432.551,428.460.3 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,879.573,604.00-25.2 %0.01,072.92753.5729.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,672.241,855.0060.3 %5.0919.1437.5195.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,292.171,863.0043.4 %5.0367.65100.9672.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี3,040.841,677.0044.9 %5.0336.7290.5373.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,474.873,073.0031.3 %5.0789.86845.63-7.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,294.784,360.00-1.5 %0.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,808.441,792.1562.7 %5.0976.17689.2329.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี15,586.0929,311.00-88.1 %0.01,736.83118.5493.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,752.752,180.0041.9 %5.0576.83256.5055.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,900.997,462.00-52.3 %0.01,164.50445.3061.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,714.101,471.0060.4 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,035.27836.0072.5 %5.0310.61117.1162.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,860.535,096.00-4.8 %0.0677.84174.6074.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,982.0423,157.00-78.4 %0.02,231.251,848.7017.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,430.136,544.00-20.5 %0.0862.10456.8447.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,951.463,018.0039.0 %5.01,052.23200.6580.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี22,426.1514,264.0036.4 %5.01,337.47114.7491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,464.311,706.0086.3 %5.0590.05195.0866.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,701.782,981.0019.5 %5.0463.4348.6589.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,394.423,274.0039.3 %5.0614.86184.3070.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,625.715,711.0013.8 %5.01,157.83350.8069.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,428.9413,256.00-106.2 %0.01,204.3670.5094.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,597.047,734.0033.3 %5.01,041.05709.3031.9 %5.0
รจก.บางขวาง 189,631.30171,463.009.6 %4.52,037.59513.7474.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี63,018.2853,933.0014.4 %5.0864.59585.1532.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,936.141,004.0065.8 %5.0222.5976.0065.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,044.412,714.0046.2 %5.0976.17498.3748.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,763.792,258.0040.0 %5.0519.78330.7136.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,060.0114,610.00-32.1 %0.01,622.71532.0067.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,255.831,732.0046.8 %5.0481.7882.9482.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,982.805,887.00-18.1 %0.0582.11185.2568.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 196,435.0815,466.0084.0 %5.0355.45309.8912.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 232,439.8318,850.0041.9 %5.0615.99240.1661.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)26,840.3515,489.0042.3 %5.0662.50177.5573.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,104.5914,262.00-100.7 %0.0264.86498.94-88.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,440.494,124.007.1 %3.5300.37244.1818.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี62,152.3722,520.0063.8 %5.0436.12724.28-66.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,018.8621,492.00-34.2 %0.02,375.851,222.5248.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ255,217.31144,000.0043.6 %5.0367.91575.39-56.4 %0.0
สถาบันทันตกรรม107,430.1987,000.0019.0 %5.0203.36247.06-21.5 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก732,932.56542,369.0026.0 %5.012,111.73985.5891.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,929.503,746.004.7 %2.0656.77466.1029.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,892.76843.0970.9 %5.0253.56245.543.2 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี118,784.8541,913.2864.7 %5.051,168.042,555.2595.0 %5.0
รวม 2,103,081 1,472,794 29.97 % 114,496 23,964 79.07 %