จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,558.54744.0070.9 %5.0570.36256.9255.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,834.5021,717.048.9 %4.076.07169.66-123.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,376.9510,444.40-0.7 %0.048.16105.88-119.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,863.024,231.1613.0 %5.0105.8540.4561.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,005.523,154.00-4.9 %0.0703.47114.1883.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,314.121,530.0053.8 %5.0396.3538.7790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย24,983.4910,963.9156.1 %5.02,766.88850.2569.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่5,874.26836.0085.8 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,755.28851.0082.1 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,981.24477.0088.0 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ4,003.15601.0085.0 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,993.60256.0093.6 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,669.1323.0099.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง6,680.881,200.0082.0 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ4,004.48625.0084.4 %5.0234.4928.5087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว3,936.69221.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,973.89737.0081.5 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่17,217.2915,278.3911.3 %5.01,479.18632.3657.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,150.755,634.008.4 %4.0816.00267.4667.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย11,184.574,687.8058.1 %5.01,445.101,681.72-16.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,842.641,613.0043.3 %5.01,567.36393.2274.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,015.741,701.0057.6 %5.01,102.81858.1322.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,278.78640.0080.5 %5.0817.57442.9845.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,898.99468.5088.0 %5.01,605.39502.2168.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,149.281,559.0062.4 %5.0931.88610.9534.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,127.591,615.0424.1 %5.0570.47266.5053.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,405.742,773.6748.7 %5.01,692.30882.4947.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,376.073,065.0030.0 %5.01,254.93295.7476.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย10,441.298,679.5716.9 %5.01,330.99167.5887.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย56,555.7924,901.1456.0 %5.0582.04366.4837.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,787.305,258.3055.4 %5.0988.70485.1150.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,735.26511.0070.6 %5.072.5866.168.8 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,277.641,274.0061.1 %5.0817.1066.0991.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,847.14278.0090.2 %5.0646.42494.7623.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,571.552,235.3737.4 %5.0568.33288.1449.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,883.042,490.0057.7 %5.01,787.383,498.00-95.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,004.982,939.0026.6 %5.01,102.79746.6632.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,775.162,278.0039.7 %5.01,007.73374.8262.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย5,049.668,248.74-63.4 %0.01,350.01166.9787.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,497.132,264.0080.3 %5.0912.46397.6356.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,634.022,662.7726.7 %5.0931.66226.6075.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,626.205,061.00-9.4 %0.01,331.00298.8177.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,630.952,236.3551.7 %5.01,273.98307.3275.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,865.591,851.0052.1 %5.0684.460.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,555.172,196.0081.0 %5.0912.65490.0546.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย40,350.5424,107.0740.3 %5.01,002.45544.6845.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,176.93530.0083.3 %5.0570.36109.6380.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,573.85923.0074.2 %5.0893.63271.1369.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย816.23591.0027.6 %5.0703.47134.5280.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,020.733,846.4223.4 %5.0931.67391.4258.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,733.242,991.5019.9 %5.0988.71233.4176.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,709.111,721.6077.7 %5.01,958.531,429.5027.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 142,942.6117,378.5259.5 %5.01,705.90685.4259.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 210,410.535,600.2346.2 %5.01,570.01841.8646.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)17,386.117,617.3656.2 %5.01,567.23733.4953.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 323,173.408,536.3863.2 %5.01,632.241,087.4033.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย32,085.371,098.3796.6 %5.0336.81262.8822.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย76,535.8341,805.9945.4 %5.01,657.291,122.3732.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย85,639.6639,001.2054.5 %5.0991.02479.4251.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย20,920.9410,436.0050.1 %5.01,011.09481.9252.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง18,351.1910,776.0041.3 %5.0848.72877.39-3.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย10,640.6116,357.20-53.7 %0.02,190.912,163.051.3 %0.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบ428,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,337.972,807.0035.3 %5.0988.71275.1672.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย3,029.99979.0067.7 %5.0665.43180.4972.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 17,054.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,326.694,040.926.6 %3.0
รวม 741,029 370,115 50.05 % 62,846 33,691 46.39 %