จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,332.08201.0095.4 %5.0470.97139.4070.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,168.2224,752.86-6.8 %0.070.78182.10-157.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,251.232,049.0037.0 %5.0553.60203.5263.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,299.991,343.0059.3 %5.0572.6167.6488.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,685.2810,832.3245.0 %5.02,600.76473.8481.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,151.79440.0091.5 %5.0306.4468.5977.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,633.98480.0089.6 %5.0343.4533.9190.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,473.50336.0092.5 %5.0430.6868.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,936.81749.0084.8 %5.0303.6267.8177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,419.00483.0089.1 %5.0355.0868.7880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,895.87260.0094.7 %5.0632.3633.5494.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,037.495,688.535.8 %3.51,391.91253.2481.8 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย59,133.8349,792.0015.8 %5.02,476.97648.4773.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,789.263,226.0744.3 %5.01,219.16805.4133.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,027.783,717.627.7 %3.5435.49322.3126.0 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,899.273,254.0016.5 %5.0927.35612.0234.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,386.23991.0070.7 %5.0801.47653.8118.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,078.76502.0091.7 %5.0591.37227.9361.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,609.582,290.0069.9 %5.01,668.991,700.07-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,472.141,350.0069.8 %5.0994.871,282.50-28.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,234.424,417.32-4.3 %0.0971.9492.6290.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,902.624,510.448.0 %4.0815.2024.0097.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย8,136.198,061.000.9 %0.51,231.61304.8475.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,838.341,272.0066.9 %5.0775.22174.5777.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,651.26420.0074.6 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,587.77807.0077.5 %5.0680.1116.8297.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,600.49652.0074.9 %5.0451.95285.0036.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,288.344,719.52-10.1 %0.0889.32274.1569.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,707.4437,582.00-287.1 %0.03,075.901,398.7554.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,177.7411,130.17-166.4 %0.0946.405.1799.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,147.123,208.0047.8 %5.01,480.40392.8473.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,516.112,340.6257.6 %5.01,079.4892.0691.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,406.891,966.0042.3 %5.0528.01345.8034.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,692.632,150.0041.8 %5.0718.17229.6168.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,565.362,990.0054.5 %5.0965.38281.4870.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,612.991,412.7678.6 %5.0889.32259.6670.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,071.322,255.2226.6 %5.0451.9540.8091.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,756.393,867.0067.1 %5.0667.69304.0054.5 %5.0
รจจ.หนองคาย 69,873.9132,967.7052.8 %5.0763.64400.4647.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,851.831,189.0058.3 %5.0394.89177.8355.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,801.923,596.4125.1 %5.0994.56736.7425.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,111.271,513.0051.4 %5.0489.98236.5951.7 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,187.935,416.81-4.4 %0.0813.25746.258.2 %4.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,990.833,412.0014.5 %5.0699.16129.5581.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,213.4262,418.70-5,044.0 %0.0604.08283.8353.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 136,826.0518,763.7249.0 %5.01,437.161,278.2911.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2131,581.1920,224.0084.6 %5.01,497.361,869.09-24.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,648.856,512.5052.3 %5.01,424.03821.8642.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,237.441,991.0038.5 %5.0258.7854.5078.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย81,470.1046,807.0042.5 %5.01,273.59590.6153.6 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,903.0117,725.0015.2 %5.0623.35475.0023.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย73,457.2519,380.0073.6 %5.0601.22339.0343.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,380.8916,672.14-46.5 %0.01,635.962,259.79-38.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,416.141,790.0047.6 %5.0604.08388.7635.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,013.25758.0074.8 %5.0451.95181.8759.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย9,929.3615,362.00-54.7 %0.03,001.055,151.85-71.7 %0.0
รวม 756,470 482,902 36.16 % 51,395 28,558 44.43 %