จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม3,117.50932.0070.1 %5.0467.00177.1062.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม36,138.9219,268.4846.7 %5.0197.70103.8747.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,209.951,550.0051.7 %5.0580.25186.5267.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,514.841,606.0054.3 %5.0638.14110.9782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม20,756.2219,897.004.1 %2.03,148.23868.4772.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม5,233.093,011.0042.5 %5.0324.0978.8075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,379.01793.0081.9 %5.0267.3345.5783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,571.281,209.0073.6 %5.0316.3877.6875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม6,273.66860.0086.3 %5.0277.8278.0371.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,367.47718.0083.6 %5.0278.869.3496.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,392.33586.0086.7 %5.0226.4710.1395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,406.20533.0087.9 %5.0229.1875.2967.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,561.39907.0080.1 %5.0392.5594.0176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย5,323.211,026.0080.7 %5.0321.1578.4475.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ4,260.35567.0086.7 %5.0158.829.0794.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช4,270.52236.0094.5 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง4,359.58609.0086.0 %5.0184.6210.0894.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,734.535,714.04-20.7 %0.0809.28358.3455.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ3,028.581,642.2045.8 %5.0485.30431.8411.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,137.961,634.0060.5 %5.0847.31255.5469.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,488.232,137.0038.7 %5.0638.1278.4887.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,310.521,008.0069.6 %5.0581.09265.3554.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม9,135.844,209.7853.9 %5.02,899.461,209.6658.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,532.844,205.11-66.0 %0.0490.85680.61-38.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,523.312,814.6049.0 %5.01,379.761,196.6313.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,290.973,375.0021.3 %5.0896.45412.9053.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,722.5313,435.50-74.0 %0.01,379.92378.5772.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,157.422,818.2545.4 %5.0809.28254.6068.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,747.401,044.0040.3 %5.058.1762.70-7.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,053.331,162.0061.9 %5.0444.9566.3385.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,264.69219.0093.3 %5.0562.0726.6095.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,586.223,573.800.3 %0.5619.12235.8661.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,149.9531,247.00-337.0 %0.01,779.101,032.3442.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,150.499,430.00-15.7 %0.01,629.56299.5881.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,870.131,685.0041.3 %5.0409.95220.0446.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,677.6510,865.55-25.2 %0.02,005.37123.0593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,588.29890.0086.5 %5.0714.20475.0033.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,648.183,707.0020.2 %5.0870.22363.9458.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,985.726,414.00-28.6 %0.0866.33200.4576.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,847.932,774.0052.6 %5.01,018.44118.7188.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,746.674,281.2536.5 %5.0771.4875.0590.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,408.002,647.0078.7 %5.0714.20470.0134.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 52,389.6556,508.31-7.9 %0.0927.441,061.17-14.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,254.804,129.003.0 %1.5600.11367.0438.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,435.153,727.0016.0 %5.0559.38279.1150.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,246.051,928.0040.6 %5.0543.07170.6468.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,763.535,948.0012.1 %5.0980.41563.8342.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,194.301,894.0054.8 %5.0904.36384.1657.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม4,098.789,106.20-122.2 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)25,905.4615,281.2441.0 %5.01,800.76185.4989.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 337,053.6315,184.9459.0 %5.01,057.38960.049.2 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 148,729.0615,193.9268.8 %5.01,351.43180.8786.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 279,897.5517,164.0078.5 %5.018,708.53575.0096.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,737.314,573.0061.0 %5.0362.69398.03-9.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม89,001.8561,726.0030.6 %5.01,545.651,050.2032.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ35,551.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม37,083.4335,473.994.3 %2.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม22,706.19131.4599.4 %5.0753.17910.31-20.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย62,069.7121,352.0065.6 %5.0803.99554.7131.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ17,172.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,745.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม11,357.2619,645.00-73.0 %0.01,773.152,886.96-62.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,636.692,667.0026.7 %5.0695.19414.9540.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,336.201,255.0062.4 %5.0581.09194.8266.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม45,645.6917,610.9961.4 %5.05,940.423,311.4544.3 %5.0
รวม 813,465 487,171 40.11 % 72,892 26,407 63.77 %