จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,372.161.00100.0 %5.0503.61119.4776.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด15,317.325,954.7061.1 %5.0145.92104.5028.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด50,119.741,100.0097.8 %5.0118.0395.9518.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,471.524,433.0019.0 %5.0678.95164.0675.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,419.932,736.0020.0 %5.0471.2617.0796.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,045.189,280.1461.4 %5.03,222.911,222.5662.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ164.00ประเมินไม่ได้ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,099.591,700.0066.7 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,670.72282.0094.0 %5.0312.2862.6279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,320.42473.0089.1 %5.0235.0551.2178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,783.27232.0093.9 %5.0184.4015.1191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,239.65333.0092.1 %5.0123.8144.3564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,672.29592.0087.3 %5.0346.0167.4180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,507.96431.0092.2 %5.0349.7327.8392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,950.82427.0089.2 %5.0239.2151.5878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,094.74193.0090.8 %5.0287.130.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,857.97891.0076.9 %5.0235.3468.2771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,247.97105.0097.5 %5.0180.0515.4191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,862.22350.0092.8 %5.0185.6652.2571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,209.61840.0080.0 %5.0212.2651.2175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,149.24390.0090.6 %5.0290.8766.5077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,246.50200.0095.3 %5.0265.6257.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,843.54350.0092.8 %5.0230.1457.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,626.74600.0087.0 %5.0998.031,472.50-47.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด685.81510.0025.6 %5.0250.4847.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,169.761,000.0068.5 %5.0320.5957.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,849.441,939.8031.9 %5.0524.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,926.341,053.0064.0 %5.0517.16178.6065.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,779.201,100.0077.0 %5.0841.98679.9019.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,668.452,208.0039.8 %0.0769.85381.5450.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,768.871,122.0076.5 %5.0750.82256.7265.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,091.165,117.0036.8 %5.02,462.263,918.09-59.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,621.976,019.13-129.6 %0.0617.59661.46-7.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,179.854,911.0020.5 %5.01,100.141,638.28-48.9 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,786.705,788.09-20.9 %0.01,058.0126.4497.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,486.9524,990.57-28.2 %0.01,781.35324.1481.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด45,732.561,220.0097.3 %5.0116.3352.2555.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,788.402,000.0047.2 %5.0857.38304.4964.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,907.38911.0052.2 %5.043.4041.863.5 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,737.981,636.005.9 %2.563.6467.92-6.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,618.761,145.0068.4 %5.0769.8434.1395.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,546.83130.0096.3 %5.0662.38396.4340.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,964.543,102.0021.8 %5.0845.90311.8763.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,940.2438,147.00-380.4 %0.02,852.4047.5098.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,802.214,651.0019.8 %5.01,226.23665.6545.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,280.253,950.0061.6 %5.03,127.821,332.3557.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,572.213,500.0046.7 %5.01,128.23169.8384.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,692.101,797.0085.8 %5.01,055.08656.4537.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,744.024,252.0010.4 %5.01,169.18750.9935.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,325.215,414.00-25.2 %0.0704.06669.384.9 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,630.404,541.0219.3 %5.01,397.34755.8145.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,964.512,600.0034.4 %5.0541.9842.7592.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,958.7114,236.9910.8 %5.0509.18425.0616.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด3,018.284,500.00-49.1 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 56,402.4453,490.605.2 %2.5997.6193.4090.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด675.14570.0015.6 %5.0238.96185.2922.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด4,083.942,595.0036.5 %5.0788.86492.8537.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,653.302,243.0051.8 %5.0693.78232.1266.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,342.577,640.31-43.0 %0.01,169.18406.4865.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,596.352,278.0050.4 %5.01,074.10397.0663.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,202.9212,100.00-8.0 %0.0919.60190.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 194,142.2420,900.0077.8 %5.01,200.94414.1165.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 218,132.4615,588.0014.0 %5.01,170.735,849.69-399.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 327,316.9610,818.5260.4 %5.01,445.8991.0893.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)60,646.121,413.3997.7 %5.02,272.66723.1568.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,666.006,205.00-132.7 %0.0291.74556.84-90.9 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด10,375.709,792.005.6 %2.5346.43701.34-102.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด156,317.9173,114.0053.2 %5.01,567.26557.1764.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด151,772.313,500.0097.7 %5.0876.94522.5040.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด44,967.0835,600.0020.8 %5.01,133.80589.0048.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย25,422.717,650.0069.9 %5.0905.302,627.50-190.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร32,069.127,000.0078.2 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง208,992.9119,101.9990.9 %5.0916.67463.5049.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด80,376.813,444.0095.7 %5.0760.18623.2518.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด10,085.9720,704.00-105.3 %0.02,007.202,670.94-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,587.761,696.0052.7 %5.0731.80386.2547.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,564.281,210.0066.1 %5.0655.75275.5058.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด60,673.7120,839.9065.7 %5.08,917.317,297.2918.2 %5.0
รวม 1,458,767 536,071 63.25 % 69,621 43,651 37.30 %