จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,906.39847.0070.9 %5.0532.55127.3076.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0408.44107.5373.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์5,182.444,946.004.6 %2.0833.37242.4070.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,764.4483.5097.8 %5.0719.3034.1395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์28,049.1212,181.5156.6 %5.08,896.25938.4389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,629.861,254.0072.9 %5.0312.8537.5488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,136.48810.0080.4 %5.0323.2953.4183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด5,140.731,095.0078.7 %5.0237.0053.2477.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,947.78768.0084.5 %5.0200.6926.4386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,428.70592.0086.6 %5.0387.3853.1886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี5,075.50606.0088.1 %5.0401.5353.0586.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,350.12213.0095.1 %5.0402.0953.3186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,278.63435.0089.8 %5.0248.3950.9179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,411.52685.0084.5 %5.0377.008.6997.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,885.80767.0080.3 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,341.67475.0089.1 %5.0293.7050.8982.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์14,033.544,764.5366.0 %5.01,303.101,068.5418.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,800.862,890.0039.8 %5.01,080.60499.7053.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,833.923,615.895.7 %2.5795.44542.3931.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,248.20914.0071.9 %5.0548.13290.6047.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,915.382,765.0053.3 %5.01,289.851,228.884.7 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,836.955,085.43-176.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,766.622,987.5548.2 %5.01,574.99632.2359.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,966.363,920.0021.1 %5.01,183.5264.8694.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์7,103.0314,673.71-106.6 %0.01,403.95134.9090.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,999.282,535.5736.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,206.33350.0071.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,519.45861.5075.5 %5.0738.2955.6492.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,251.621,267.3061.0 %5.0586.26232.6260.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,864.523,535.508.5 %4.0890.52190.2878.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,797.5958,660.00-911.8 %0.01,565.121,885.75-20.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์7,684.776,330.0017.6 %5.01,194.69285.0476.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,276.312,548.0040.4 %5.0736.19508.2531.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์7,234.2413,944.42-92.8 %0.01,403.95102.4192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,412.893,590.1018.6 %5.0871.40673.5522.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,519.462,840.0037.2 %5.0890.52833.296.4 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60313.5071.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,403.632,441.0061.9 %5.01,257.61448.5764.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,678.833,328.0028.9 %5.0700.9816.8897.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์38,373.283,197.0091.7 %5.0843.97672.8620.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 113,866.2449,294.8956.7 %5.01,254.191,405.22-12.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,490.531,712.0051.0 %5.0491.08153.9668.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,474.543,656.0043.5 %5.0814.45266.9567.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,265.011,324.5059.4 %5.0546.88360.5534.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,474.376,470.050.1 %0.51,274.17925.7727.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,793.361,890.0050.2 %5.0928.48492.1047.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,187.766,258.5012.9 %5.0985.52248.4674.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)78,535.238,435.7089.3 %5.02,059.79603.7370.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 140,464.1019,632.9651.5 %5.02,073.06955.8153.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 239,584.7811,521.4170.9 %5.01,019.06656.7135.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 356,205.228,512.0084.9 %5.01,304.60220.4083.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,372.049,449.4429.3 %5.0377.06163.7956.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์88,067.6444,940.0049.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง29,230.567,136.0075.6 %5.01,048.961,017.853.0 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์34,123.2922,573.0033.8 %5.0888.80775.8312.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง38,466.589,712.0074.8 %5.0865.80913.00-5.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี66,153.5014,668.0077.8 %5.0820.24545.3033.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง44,931.4711,806.0073.7 %5.0795.01634.6020.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,626.9824,919.89-33.8 %0.01,992.852,862.82-43.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 4,149.343,244.3821.8 %5.0795.36551.9530.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,953.382,430.0017.7 %5.0567.15273.0951.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์53,730.9817,002.6268.4 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 1,005,774 463,692 53.90 % 65,727 32,030 51.27 %