จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,896.99997.0065.6 %5.0569.7557.7989.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร18,214.346,206.0065.9 %5.0191.57133.2030.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร7,075.738,467.00-19.7 %0.0110.0840.6563.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,560.171,650.0053.7 %5.0816.96107.5886.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,485.71457.0086.9 %5.0466.0233.6292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,391.6116,160.007.1 %3.52,756.571,312.0852.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า5,144.51462.0091.0 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,957.481,218.0079.6 %5.0320.2440.5787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,414.651,004.0077.3 %5.0473.22124.7673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน4,393.58638.0085.5 %5.0317.1272.8677.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,942.16607.0087.7 %5.0280.6774.1173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,723.50316.0093.3 %5.0153.1515.1290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,648.78636.0090.4 %5.0414.6074.2482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว811.321.0099.9 %5.0141.9815.0589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์4,081.94348.0091.5 %5.0348.1615.0295.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,136.64470.0088.6 %5.0191.2226.4386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,437.29589.0086.7 %5.0274.4074.2073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง5,026.66287.0094.3 %5.0394.5079.4379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว4,009.76259.0093.5 %5.0398.2556.9185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย1,078.69681.0036.9 %5.0319.2766.9479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,876.82365.0093.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน4,099.49297.0092.8 %5.0251.3964.1374.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,914.402,194.7143.9 %5.0931.03812.0812.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,235.542,733.0035.5 %5.01,102.20723.9834.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,404.191,403.0058.8 %5.0759.91409.2346.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,682.49876.0076.2 %5.0691.17893.92-29.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,713.152,984.0019.6 %5.0988.081,278.92-29.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,398.741,111.0074.7 %5.0759.87456.0040.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร9,289.893,973.0057.2 %5.01,634.671,597.592.3 %1.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,828.633,423.9029.1 %5.01,292.36305.1076.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,610.884,793.3444.3 %5.01,024.16378.1063.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร42,109.2272,395.60-71.9 %0.0520.62415.1520.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,815.2616,277.15-50.5 %0.03,758.896,203.25-65.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,647.92352.0094.7 %5.0969.08232.7576.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,670.62399.0076.1 %5.067.480.9098.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,021.137,638.00-52.1 %0.084.8666.4721.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,585.11571.0084.1 %5.0632.7034.5194.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,762.881,086.0071.1 %5.0664.83290.5556.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,707.5313,958.23-276.5 %0.0874.00370.9357.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,190.476,295.0038.2 %5.01,597.592,347.75-47.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,825.078,467.00-45.4 %0.01,383.86752.1945.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,260.57816.0080.8 %5.01,082.81475.1156.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,213.0810,432.00-100.1 %0.0950.8056.8494.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,425.4115,643.364.8 %2.02,825.222,594.708.2 %4.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร12,009.172,764.0077.0 %5.0835.95513.3238.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,354.823,587.0217.6 %5.01,121.19426.2362.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,378.616,018.00-37.4 %0.02,096.82419.9080.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,406.243,208.4649.9 %5.01,444.47407.8371.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,538.453,555.68-0.5 %0.0556.80101.4881.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,992.482,272.0081.1 %5.0835.97558.3833.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 84,671.04108,254.00-27.9 %0.01,263.67643.5449.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,614.121,089.0058.3 %5.0569.75282.2850.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,238.343,368.6535.7 %5.0969.07628.5535.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,359.991,035.0090.9 %5.0683.84150.3378.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,931.514,584.7933.9 %5.0985.84535.7545.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร6,429.784,029.7137.3 %5.01,795.72233.7787.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,162.3526,247.40-408.4 %0.01,070.41288.8073.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 128,851.6516,788.0041.8 %5.01,529.90957.7237.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 247,718.2619,247.4059.7 %5.02,636.39675.1174.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 328,809.2618,652.7435.3 %5.0340.94551.00-61.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2354,448.186,972.2187.2 %5.02,400.60263.9089.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,692.043,398.8027.6 %5.0310.42836.32-169.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร103,041.0459,672.0042.1 %5.01,895.54877.7553.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร90,037.4218,040.0080.0 %5.0794.27746.306.0 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,705.0715,610.00-6.2 %0.0823.35995.22-20.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน156,459.0530,125.0080.7 %5.01,162.091,296.60-11.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร11,066.6619,774.94-78.7 %0.02,151.612,745.05-27.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,560.442,046.0042.5 %5.0816.96564.7430.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,823.701,415.0063.0 %5.0702.86555.0321.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร48,831.3413,545.8372.3 %5.05,566.304,427.8320.5 %5.0
รวม 1,048,851 615,239 41.34 % 69,547 43,864 36.93 %