จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,799.45791.0071.7 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม333,347.0318,873.0094.3 %5.02,151.26158.4792.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,865.842,080.0046.2 %5.0322.5858.6081.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,501.612,062.0041.1 %5.0625.25134.6378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม30,004.2711,774.7260.8 %5.02,755.04834.6269.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,508.97438.0094.2 %5.0542.6378.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม29,595.96657.0097.8 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก5,200.26263.0094.9 %5.0514.87106.9179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,198.01319.0092.4 %5.0313.7021.8993.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก5,764.32292.0094.9 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,967.47726.0087.8 %5.0399.18123.7869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,571.43570.0089.8 %5.0270.47117.7756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม6,465.44542.0091.6 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์5,223.93259.0095.0 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม15,689.3733,790.70-115.4 %0.02,013.82351.7782.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,793.445,513.10-45.3 %0.0758.36429.5643.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,919.841.00100.0 %5.0397.02228.0042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,941.201,434.5051.2 %5.0382.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,968.121,014.0065.8 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,644.601,401.0069.8 %5.01,005.56918.818.6 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,653.441,557.0076.6 %5.0644.26250.1961.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,034.881,087.0078.4 %5.0508.00254.2649.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,381.426,631.9710.2 %5.01,842.27904.1450.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,843.512,235.0041.9 %5.0718.61427.5040.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,387.004,115.3823.6 %5.01,233.731,879.91-52.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,180.331,491.0064.3 %5.0774.05149.5380.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม8,015.4714,864.39-85.4 %0.0967.51476.6050.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม111,933.2391,806.5018.0 %5.0591.44218.8563.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,765.671,701.0054.8 %5.0777.37675.1313.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,685.56798.0052.7 %5.054.28144.49-166.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,093.871.0099.9 %5.024.9116.9432.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,418.92726.0078.8 %5.0682.2933.5295.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,224.761,230.0061.9 %5.0606.23426.0729.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,641.892,792.0023.3 %5.0815.41366.4555.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม55,917.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.519,698.291,747.3991.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,084.093,730.008.7 %4.0986.54264.1073.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,760.862,223.0053.3 %5.01,024.58363.8564.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,228.9612,291.00-9.5 %0.01,975.38118.0194.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,755.451,174.0090.0 %5.01,278.1915,675.00-1,126.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม5,064.962,930.0042.2 %5.0853.44467.2645.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,078.933,522.0030.7 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,205.991,686.6067.6 %5.0948.52173.8581.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม2,856.263,718.16-30.2 %0.0549.1853.6290.2 %5.0
สพ.นครพนม50,465.856,502.0087.1 %5.0756.98605.3820.0 %5.0
รจก.นครพนม 101,869.8974,724.0026.6 %5.01,474.401,224.8016.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม4,795.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5853.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,738.533,881.0018.1 %5.0986.55802.3818.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,366.901,629.0051.6 %5.0568.19268.0852.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,538.255,012.289.5 %4.5815.41946.00-16.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,448.432,531.00-74.7 %0.0720.33124.7682.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,972.237,000.00-76.2 %0.0661.06712.50-7.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 125,500.4511,865.5253.5 %5.01,322.14495.4162.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 261,747.479,246.3085.0 %5.01,519.92769.5049.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)9,326.3010,838.21-16.2 %0.0443.43688.43-55.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม28,510.193,583.8087.4 %5.0313.14220.1429.7 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม57,350.5456,461.991.5 %0.51,147.68489.4457.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,276.3513,800.0049.4 %5.0890.97733.3417.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม84,812.4759,753.6029.5 %5.0721.13943.40-30.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,593.4717,338.00-80.7 %0.01,756.362,084.97-18.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,369.212,897.0014.0 %5.0663.25428.4235.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,848.952,098.0045.5 %5.0549.18316.9142.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,184,002 534,274 54.88 % 67,975 41,597 38.80 %