จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,879.701,219.0057.7 %5.0420.0570.8083.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร31,047.386,660.0078.5 %5.081.05237.50-193.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,135.721,916.0038.9 %5.0515.13186.5463.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร4,139.082,500.0039.6 %5.0648.24108.8583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร22,507.9416,930.0224.8 %5.02,816.07441.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.94107.4772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,549.35469.0089.7 %5.0207.1867.8367.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,525.70458.0089.9 %5.0232.8366.7371.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,514.36469.0089.6 %5.0333.7667.3779.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,259.5585.0098.0 %5.0266.5046.0682.7 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร35,486.0147,780.90-34.6 %0.04,333.08209.9695.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,617.213,720.0019.4 %5.01,066.60987.847.4 %3.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร3,005.521,724.0042.6 %5.0458.0816.9396.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,551.022,607.0042.7 %5.0971.52186.2080.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,385.082,958.0012.6 %5.0610.19352.9742.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,353.441,311.0060.9 %5.0591.20461.6821.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร4,005.242,706.0032.4 %5.0838.401,629.11-94.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,183.593,101.00-42.0 %0.0489.64503.50-2.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,509.372,547.0053.8 %5.01,446.89242.2583.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,286.642,422.0043.5 %5.0895.4553.5694.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร13,571.768,767.4535.4 %5.01,142.66404.2764.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,455.181,365.0060.5 %5.0629.20450.0328.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,687.441,348.0020.1 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,483.64522.0085.0 %5.0648.2260.4590.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,134.78540.8082.7 %5.0515.13334.3735.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,256.725,078.00-19.3 %0.0914.47319.6365.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,670.47154,901.16-955.9 %0.01,332.822,338.25-75.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,782.783,628.0037.3 %5.01,275.77369.2471.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34238.4568.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,128.3213,753.00-92.9 %0.01,694.1377.5795.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,485.251,874.0046.2 %5.0667.23622.256.7 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,043.872,694.0033.4 %5.0857.39581.1532.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,817.012,160.0043.4 %5.0762.34204.2573.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,324.731,730.0060.0 %5.0933.46267.6571.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,967.563,799.30-28.0 %0.0477.0766.8086.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร34,279.992,539.0092.6 %5.0663.83285.0057.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร46,969.7330,248.2835.6 %5.0820.92491.9140.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,995.081,729.0042.3 %5.0458.08127.0572.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,954.794,581.007.5 %3.51,161.65564.6751.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,187.781,344.0057.8 %5.0534.15210.4160.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร5,263.032,961.5743.7 %5.0838.41512.0538.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,217.08573.0086.4 %5.0686.280.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร11,340.6817,002.02-49.9 %0.03,310.48523.6484.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร14,103.423,793.5073.1 %5.01,347.79255.6681.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร64,871.65122,345.26-88.6 %0.01,717.08705.7558.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,746.066,066.96-247.5 %0.0310.7376.6075.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร33,879.0425,917.2423.5 %5.0385.11158.6558.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร145,311.6936,340.0075.0 %5.0760.31335.3555.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย25,397.6113,500.1246.8 %5.0605.61712.00-17.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,922.9015,876.00-129.3 %0.01,623.582,047.17-26.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,607.792,288.7036.6 %5.0648.2267.0389.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,606.111,229.0065.9 %5.0458.090.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,831.7512,325.0037.9 %5.03,981.474,195.00-5.4 %0.0
รวม 660,238 604,403 8.46 % 50,590 23,652 53.25 %