จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,641.262,818.5022.6 %5.02,100.69231.0489.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 359,094.6942,691.7527.8 %5.0214.40212.231.0 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่3,068.9130.0099.0 %5.0882.27161.6481.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่64,018.4242,691.7533.3 %5.0271.37162.7440.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่61,359.556,693.2489.1 %5.0152.53236.41-55.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่11,981.407,327.6038.8 %5.059.6588.94-49.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,770.5916,473.41-494.6 %0.044.31151.12-241.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่20,308.8215,297.5524.7 %5.02,023.23281.5786.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,223.132,110.1834.5 %5.01,535.0730.4998.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,713.872,666.0028.2 %5.01,129.4747.4395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 840,070.2718,329.9054.3 %5.03,627.01250.8093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 119,143.1510,694.4244.1 %5.05,267.691,466.8072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,892.642,556.3974.2 %5.02,739.581,126.7058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,872.101,497.9091.6 %5.0266.1158.4778.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย6,112.051,464.0076.0 %5.0251.2867.3473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,808.55822.0078.4 %5.0246.1930.4987.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,859.821,177.0075.8 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,254.92949.0077.7 %5.0403.90101.6574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,918.781,112.0077.4 %5.0645.630.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว8,129.44321.0096.1 %5.0520.6614.9897.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,635.33307.0091.6 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,959.28100.0097.5 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ4,313.63287.0093.3 %5.0453.4967.3785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,733.47428.0091.0 %5.04,008.9689.9697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 140,940.124,034.0090.1 %5.0374.7951.3086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,990.552,435.0069.5 %5.0336.6985.5074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง5,304.14633.0088.1 %5.0276.9677.4372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,569.06876.0080.8 %5.0229.0950.5777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง1,074.07993.007.5 %3.5300.3590.3469.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,293.81456.0089.4 %5.0350.9887.5375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า4,036.36743.0081.6 %5.0479.82123.7974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด4,025.12760.0081.1 %5.0384.0198.1874.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,934.7798.0097.5 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,930.12306.0092.2 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,982.94294.0092.6 %5.0708.2557.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,930.12309.0092.1 %5.0240.8458.0075.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 36,897.894,020.2241.7 %5.01,495.58227.6984.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,439.882,686.2021.9 %5.01,101.25148.3886.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,138.741,021.0067.5 %5.0746.10110.5285.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,911.926,349.5019.7 %5.01,517.29639.3557.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,585.919,890.00-15.2 %0.02,650.751,928.3427.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,304.673,711.1613.8 %5.01,298.16374.4271.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,088.201,390.0072.7 %5.01,195.93828.8230.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1012,315.451,887.0084.7 %5.01,953.60385.9780.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,639.802,088.0042.6 %5.0840.862.8599.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,410.2245,985.75-8.4 %0.013,128.103,844.2570.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.491,081.9740.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่960.77530.0044.8 %5.0901.28506.3643.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,970.343,090.0037.8 %5.01,624.793,667.00-125.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,370.983,009.5144.0 %5.02,390.97683.7571.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 69,102.5913,508.80-48.4 %0.02,449.45416.6283.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 41,664.7821,351.2448.8 %5.02,334.48542.0576.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,103.104,255.1616.6 %5.02,702.16310.4388.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,944.525,442.72-38.0 %0.0795.521,465.00-84.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,303.617,019.8131.9 %5.03,392.381,878.4244.6 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,995.05580.0085.5 %5.01,357.67149.3989.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 14,601.332,797.8039.2 %5.02,158.922,949.50-36.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่18,997.8859,240.67-211.8 %0.03,620.57387.5189.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,860.6523,839.00-50.3 %0.05,682.136,556.75-15.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,182.307,601.00-22.9 %0.02,504.72902.5064.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,645.14965.0073.5 %5.01,015.38128.2587.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 5,554.814,217.0024.1 %5.01,623.93115.5092.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,910.4221,930.00-69.9 %0.04,111.38420.0089.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,518.0813,348.9045.6 %5.0423.07257.7339.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,983.001,517.8049.1 %5.036.802.8592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,936.361,358.0065.5 %5.0641.0163.7690.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,002.071,980.0060.4 %5.01,072.43293.5272.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,700.00330.0091.1 %5.0882.27285.1967.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,278.1057,050.00-212.1 %0.02,251.422,511.33-11.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ19,966.74ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ494.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,951.502,110.0069.6 %5.01,300.62609.8553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่20,407.3014,158.0030.6 %5.05,033.7064.6098.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16,533.262,234.0086.5 %5.01,528.810.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,534.384,198.1624.1 %5.01,471.76928.5636.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,215.222,215.0064.4 %5.02,126.75431.3979.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,311.424,103.4643.9 %5.02,252.32600.1073.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,248.786,696.00-57.6 %0.01,376.68230.4583.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่42,966.8116,407.6661.8 %5.01,224.80629.4548.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,157.9210,886.0140.0 %5.0846.18450.3046.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 159,334.55146,883.007.8 %3.52,726.963,551.85-30.2 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 57,134.4540,839.2028.5 %5.01,622.93681.3658.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 515,934.2914,720.107.6 %3.53,298.671,303.4160.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,922.33920.0068.5 %5.0825.22321.7161.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่6,024.391,060.0082.4 %5.01,357.671,158.8814.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,662.79550.0085.0 %5.01,110.46684.0038.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,482.395,640.0033.5 %5.02,745.831,264.4554.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,921.131,222.4568.8 %5.01,225.46277.6677.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,181.5517,934.46-246.1 %0.01,699.95404.7076.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,421.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5953.98480.5349.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 694,892.477,079.6192.5 %5.01,725.51754.6456.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 126,623.526,620.0075.1 %5.02,771.92233.3091.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 244,213.89185.2499.6 %5.04,819.311,022.3178.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312,963.197,651.6341.0 %5.02,147.351,269.7140.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 482,822.0815,908.9480.8 %5.01,027.56449.0556.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 564,647.8211,767.6181.8 %5.02,933.651,335.7054.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,551.313,535.0053.2 %5.04,338.85405.7790.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,092.699,183.26-124.4 %0.0512.06199.7161.0 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร17,719.7916,347.007.7 %3.5492.58186.9862.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,797.6722,548.0033.3 %5.0474.95604.20-27.2 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,878.6911,853.970.2 %0.5437.89330.3724.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่91,480.534,072.0095.5 %5.02,077.22485.2576.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง14,837.804,072.0072.6 %5.01,032.31396.2961.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่138,606.0041,500.0070.1 %5.01,396.45496.8564.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่63,495.8239,143.0038.4 %5.01,463.991,623.15-10.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่28,538.0294.8399.7 %5.01,203.46349.9470.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง50,909.9013,037.9974.4 %5.01,151.48583.5249.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,051.181,832.0040.0 %5.0845.145,581.82-560.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง73,594.7310,702.9385.5 %5.01,530.56845.4544.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,299.7525,831.0128.8 %5.02,790.651,624.5041.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่40,939.3013,826.6966.2 %5.012,577.111,818.7285.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่35,959.8331,800.0011.6 %5.01,895.03261.2586.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,446.921,335.0061.3 %5.01,630.30202.1087.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่97,829.5051,511.1047.3 %5.04,118.712,020.5250.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,116.675,824.00-13.8 %0.01,376.68686.0450.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)7,042.5424,872.00-253.2 %0.02,695.23620.6377.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,653.965,274.00-13.3 %0.02,016.99419.6879.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,931.13619.0078.9 %5.01,756.32107.9393.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,337.261,215.0063.6 %5.0920.30574.0137.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 569,429.8031,111.4055.2 %5.022,372.548,646.0061.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่90,735.7423,637.2173.9 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,418,325 1,317,471 45.52 % 242,958 109,588 54.89 %