จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.5134.9282.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน59,250.0836,058.0139.1 %5.0103.6078.8323.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,814.023,649.564.3 %2.0525.26138.0673.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,401.071,366.0059.8 %5.0715.450.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน14,061.358,836.1237.2 %5.03,073.44425.0686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,936.072,259.0061.9 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,400.58468.0086.2 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,841.62345.0097.7 %5.0223.4752.9076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,626.56561.0087.9 %5.0193.4667.4765.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,052.01968.0076.1 %5.0276.9963.8576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้5,078.42524.0089.7 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,862.51402.0091.7 %5.0180.9627.1285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,936.13143.0097.1 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,451.443,886.4128.7 %5.0493.5129.8594.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,073.893,988.0321.4 %5.01,019.71689.3232.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,966.302,570.0035.2 %5.0943.62506.8946.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,396.611,236.0071.9 %5.0658.38156.7476.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,040.70602.0080.2 %5.0347.84449.45-29.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,971.602,016.0049.2 %5.0506.281,852.50-265.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,408.762,666.00-10.7 %0.0446.30639.34-43.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,728.492,160.0454.3 %5.01,228.86628.0148.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,684.571,233.0073.7 %5.0943.65205.3678.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,475.3310,760.2820.1 %0.01,647.24167.8089.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,582.272,108.0041.2 %5.0791.52282.1564.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,928.554,562.00-136.6 %0.050.6651.51-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,340.00480.0085.6 %5.0712.1662.7091.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,048.761,021.0066.5 %5.0525.41352.4432.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,136.952,838.0031.4 %5.0615.10284.9853.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,670.682,613.9153.9 %5.01,323.961,413.78-6.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,482.851,678.0069.4 %5.01,228.89397.9267.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,425.683,317.0025.1 %5.0696.44170.3875.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน6,041.0610,948.67-81.2 %0.01,323.9635.8297.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,302.551,790.0058.4 %5.0696.41395.2043.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,562.743,680.60-135.5 %0.0848.57285.0066.4 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,551.293,375.0039.2 %5.01,152.82328.4171.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,641.071,657.5054.5 %5.0810.35489.7039.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,131.962,941.5028.8 %5.0639.3967.8389.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,143.042,828.0074.6 %5.0458.37230.8549.6 %5.0
รจจ.ลำพูน 63,976.9646,526.0027.3 %5.01,092.88565.5448.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,875.0077.0097.3 %5.0468.24377.7019.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,619.343,110.0044.7 %5.0753.48156.7579.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน7,539.321,904.0074.7 %5.0601.36282.9153.0 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,164.416,586.00-6.8 %0.01,152.82433.8062.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,353.862,307.2431.2 %5.0696.43282.6559.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,418.912,338.7879.5 %5.0772.50446.1942.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 146,417.9314,610.6768.5 %5.01,072.01394.3163.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 251,733.1711,606.0777.6 %5.01,441.80630.0156.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,408.763,122.0029.2 %5.0463.95392.2915.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน63,265.3630,984.6551.0 %5.01,319.15611.1353.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน60,555.387,447.0487.7 %5.0750.40312.4058.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 28,739.887,745.0073.1 %5.0606.57428.7429.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,013.7413,362.0021.5 %5.0604.17375.2537.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,918.0112,682.00-16.2 %0.01,419.6075.1194.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,659.913,418.0464.6 %5.0734.47501.4031.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ699.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.37ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน41,547.7813,230.0068.2 %5.05,112.352,736.2046.5 %5.0
รวม 669,180 310,441 53.61 % 44,443 19,902 55.22 %