จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,544.78797.0077.5 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,216.226,928.86-32.8 %0.0922.21251.9372.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,414.551,500.0056.1 %5.0503.91107.2678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 118,719.1016,765.3410.4 %5.02,538.41595.9676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 240,955.5636,716.5210.4 %5.06,014.651,140.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 18,357.456,741.4819.3 %5.0519.0395.0081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 26,698.132,358.0064.8 %5.0276.8680.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี6,164.202,753.5055.3 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,961.371,890.0072.9 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,289.13658.0087.6 %5.0354.3676.0078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,802.292,845.0051.0 %5.0465.67102.4278.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว6,431.792,347.0063.5 %5.0351.6556.9983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก6,061.271,498.0075.3 %5.0323.70104.0067.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,452.648,214.09-50.6 %0.0998.11535.7946.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,451.749,571.62-75.6 %0.01,276.08656.7548.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,349.023,168.0040.8 %5.0922.05687.4125.4 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,075.753,887.2523.4 %5.0911.03431.0052.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,723.631,419.0061.9 %5.0503.81150.0770.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,651.131,031.0071.8 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์16,241.197,708.0052.5 %5.01,917.671,102.9042.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,628.9410,907.66-93.8 %0.01,723.11981.2043.1 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,245.54175,524.00-767.0 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,863.324,498.207.5 %3.5979.10854.8412.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,830.2810,276.00-76.3 %0.06,289.172,690.2757.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,051.521,980.003.5 %1.5380.40562.34-47.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,441.857,072.28-30.0 %0.0975.41638.8534.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,103.893,203.0022.0 %5.0770.13383.7150.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,319.9220,182.76-116.6 %0.01,188.27344.2771.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,414.484,810.0035.1 %5.02,229.87173.8792.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,243.844,291.00-1.1 %0.0807.96390.1651.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,630.011,460.0059.8 %5.0636.760.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,966.772,015.0049.2 %5.0500.01246.4550.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,133.446,759.54-63.5 %0.0731.89244.3966.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,196.8424,279.00-291.8 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,017.8113,818.53-243.9 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,430.042,035.0054.1 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,455.1016,982.59-127.8 %0.01,644.6673.2595.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,513.0214,001.00-3.6 %0.01,437.54931.5535.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,527.21498.0095.7 %5.0503.70200.5960.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี5,174.503,967.0023.3 %5.0712.87236.0866.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,728.172,145.0062.6 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,370.061,697.7068.4 %5.0750.91242.9667.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,844.085,425.00-12.0 %0.0541.7370.2687.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,223.238,052.0043.4 %5.0580.46488.3015.9 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 58,058.9055,878.403.8 %1.5773.77904.02-16.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 136,784.3892,372.5332.5 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี34,570.9723,020.0033.4 %5.0523.09342.0034.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,791.5828,829.2238.4 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,809.37303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,219.7423,724.00-111.4 %0.02,414.162,280.505.5 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,162.431,471.0064.7 %5.0351.78241.3231.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,513.398,242.42-9.7 %0.01,283.36565.8155.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,409.964,369.6819.2 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี21,718.4320,449.005.8 %2.52,481.37722.0070.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,991.064,395.5026.6 %5.0617.80362.3941.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,972.65116,040.00-213.9 %0.02,052.81719.2165.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,934.2014,948.66-409.5 %0.0617.79114.0481.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)82,336.3112,034.6885.4 %5.01,763.87757.4957.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 131,781.4515,892.0050.0 %5.01,005.48235.6076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 225,334.9915,997.2836.9 %5.01,073.64511.4352.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,657.265,726.00-115.5 %0.0324.62511.74-57.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี155,298.9721,204.0086.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 83,103.2968,792.0017.2 %5.01,419.38439.8569.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,340.7131,774.36-56.2 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,307.8626,248.00-509.3 %0.01,185.22985.0016.9 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี386,564.47193,800.0049.9 %5.09,257.861,497.5783.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0547.22207.7462.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,923.284,091.00-4.3 %0.0674.84651.873.4 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี4,064.58645.0084.1 %5.0313.54168.9546.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,889.528,576.1662.5 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,554,455 1,263,502 18.72 % 92,895 58,741 36.77 %