จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,626.731,189.0054.7 %5.0588.43154.9873.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,557.1018,327.0010.8 %5.071.75217.02-202.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,018.984,578.6823.9 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,130.931,796.0042.6 %5.0740.56146.2080.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,438.231,988.0042.2 %5.0854.66103.6787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง12,859.2613,728.00-6.8 %0.03,402.801,058.3068.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง7,808.763,201.0059.0 %5.0476.340.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,560.53936.0083.2 %5.0296.9718.0193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา5,875.87461.0092.2 %5.0273.0650.5581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร4,910.11688.0086.0 %5.0223.1468.1369.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ4,756.10599.0087.4 %5.0260.4623.8090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน4,176.34693.0083.4 %5.0484.4567.4986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,978.91272.0093.2 %5.0239.553.1598.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว4,105.10771.0081.2 %5.0440.500.9599.8 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม4,104.20385.0090.6 %5.0240.730.9599.6 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก4,071.51409.0090.0 %5.0449.999.5697.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ4,138.05350.0091.5 %5.0478.750.9599.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,498.946,823.309.0 %4.51,634.312,123.25-29.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,540.702,886.0036.4 %5.01,273.01783.4338.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,381.161,644.0051.4 %5.0835.64420.4749.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,697.6921,033.19-53.6 %0.05,207.363,695.1029.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,973.50945.0068.2 %5.0683.51291.6157.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,386.512,039.0068.1 %5.01,577.252,065.30-30.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,672.093,981.00-49.0 %0.0580.391,375.60-137.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,959.841,324.0077.8 %5.01,843.49880.1752.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,962.872,316.0041.6 %5.01,044.82260.5875.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,846.3712,332.21-25.2 %0.02,166.76264.7687.8 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง86,747.91108,469.00-25.0 %0.0452.18189.6058.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง5,094.252,937.0042.3 %5.01,482.19546.7263.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,421.716,487.08-46.7 %0.01,541.67114.0092.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง16,167.0912,434.0023.1 %5.06,393.384,080.6536.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,795.783,595.1725.0 %5.02,161.5530.6598.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,159.611,753.0044.5 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,808.25892.0076.6 %5.01,006.7967.4593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,039.37450.0085.2 %5.0702.53724.85-3.2 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,430.234,537.00-32.3 %0.0930.72490.4447.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,752.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,672.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,384.387,518.00-17.8 %0.02,004.24761.4462.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,626.892,375.0034.5 %5.0911.71246.0573.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,236.1911,297.61-81.2 %0.01,332.13245.9381.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,242.4111,188.0049.7 %5.02,294.0565.0097.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,333.514,047.006.6 %3.01,196.95936.6521.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,302.79515.0088.0 %5.01,177.93485.4858.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,058.253,313.0018.4 %5.01,082.85209.6780.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,244.413,300.5247.1 %5.01,482.19563.8762.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,982.043,359.0015.6 %5.01,006.7926.5097.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง43,166.307,932.0081.6 %5.0732.62285.0061.1 %5.0
รจก.ลำปาง 62,749.9042,180.7332.8 %5.01,261.22659.9747.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 35,398.2930,054.8815.1 %5.0969.25334.6765.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,571.176,890.0019.6 %5.0527.27743.50-41.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,985.791,127.0062.3 %5.0328.44349.87-6.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,743.412,614.0030.2 %5.0529.23186.2164.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง22,927.5419,189.0016.3 %5.01,591.87703.0055.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,885.631,779.0054.2 %5.0797.59305.8061.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,026.936,236.00-24.1 %0.01,463.16556.0462.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,059.062,806.0030.9 %5.01,025.80310.4969.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,245.364,248.00-0.1 %0.01,044.82554.8046.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,390.067,546.00-71.9 %0.0796.7838.0095.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง32,906.685,792.2882.4 %5.01,515.80162.2289.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 138,526.3915,684.0059.3 %5.01,703.80656.1761.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 269,485.508,596.0087.6 %5.0676.731,027.57-51.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 312,646.509,766.6022.8 %5.01,545.18278.1082.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง282.623,303.56-1,068.9 %0.0346.24427.50-23.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง93,630.1354,543.0041.7 %5.01,938.151,714.1011.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง56,916.7531,067.9945.4 %5.01,050.04653.6037.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,407.4311,619.0045.7 %5.0911.99475.6147.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา66,936.8011,976.0082.1 %5.0916.70690.1324.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,610.8315,407.8025.2 %5.01,040.89653.6337.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,413.6416,127.00-151.4 %0.02,301.291,720.2125.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,062.074,344.00-6.9 %0.01,044.82644.6838.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง3,010.431,462.0051.4 %5.0683.51485.1129.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,921.648,377.7368.9 %5.07,123.026,174.9113.3 %5.0
รวม 1,006,908 624,832 37.95 % 86,323 44,661 48.26 %