จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,686.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5493.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์11,794.277,114.2139.7 %5.073.840.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,557.894,367.004.2 %2.0701.4849.6992.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,450.651,499.0056.6 %5.0721.37122.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์33,163.6017,124.3648.4 %5.04,125.23549.9586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,245.78675.0084.1 %5.0305.8326.4591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,726.62715.0087.5 %5.0230.7947.5079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,656.40802.0082.8 %5.0182.4745.2375.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน4,234.56600.0085.8 %5.0293.8357.8080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด4,276.24290.0093.2 %5.0245.3973.0370.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา6,166.25697.0088.7 %5.0325.46101.7468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า5,886.71468.0092.0 %5.0451.51101.3577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,316.33497.0088.5 %5.0595.76101.6782.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,051.765,581.4960.3 %5.01,596.121,391.1712.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด4,474.871,176.0073.7 %5.0617.40263.0957.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,969.012,478.0050.1 %5.01,177.76368.5468.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,805.201,539.0059.6 %5.0876.84302.1065.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,399.891,311.0061.4 %5.0721.37368.3948.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,596.871,332.0048.7 %5.0417.12675.98-62.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,405.702,646.0058.7 %5.0798.76958.13-20.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,047.052,441.0039.7 %5.0582.61224.0761.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,803.843,831.0050.9 %5.02,413.80622.8974.2 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,015.01284.6195.9 %5.01,145.82395.2065.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์14,093.7112,991.007.8 %3.51,559.40266.6282.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)14,093.898,971.8636.3 %5.01,835.281,654.909.8 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,727.252,345.0037.1 %5.0797.43536.7532.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,824.74381.0079.1 %5.062.2248.0122.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,338.971,224.0063.3 %5.0805.9876.5290.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,180.101,287.2059.5 %5.0626.31428.3831.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,289.962,831.1977.0 %5.0873.52423.4151.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,523.534,049.0073.9 %5.01,919.72854.7855.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,278.885,844.0019.7 %5.01,120.72487.3556.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,968.083,753.0068.6 %5.0911.55401.3356.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,032.109,814.0030.1 %5.01,558.0993.0394.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,136.151,143.0072.4 %5.01,006.61391.3861.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,973.912,341.0041.1 %5.0930.56443.0152.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,588.023,183.0051.7 %5.01,443.99397.8072.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์4,166.091,294.0068.9 %5.0987.59111.0188.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์6,591.623,939.0040.2 %5.0270.411.0099.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,876.212,143.2082.0 %5.0759.42531.1830.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 43,923.4827,415.9237.6 %5.0901.02236.8873.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,097.48966.0068.8 %5.0607.2760.7190.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์4,124.442,462.0040.3 %5.0854.50431.0949.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,225.761,778.5044.9 %5.0645.32117.3481.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,407.785,351.43-21.4 %0.0969.89494.6349.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,650.491,220.0073.8 %5.0855.7430.7296.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,978.385,411.6622.5 %5.0987.61396.9959.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์12,219.803,443.0071.8 %5.0358.69248.5030.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 155,750.3620,467.7663.3 %5.01,394.89517.7562.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 220,645.357,838.7062.0 %5.01,878.71352.3281.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,155.785,316.8813.6 %5.0386.28300.5022.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์70,881.4755,434.9921.8 %5.01,425.88933.0334.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์104,387.0321,845.9979.1 %5.0900.05721.4719.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์581,242.6921,127.0196.4 %5.0739.51398.6946.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย41,397.028,864.0078.6 %5.0773.40426.8344.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์202,678.0824,285.4488.0 %5.02,397.781,816.8824.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,046.392,480.0050.9 %5.0797.45469.0641.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,459.82949.0072.6 %5.0637.45109.4382.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์44,230.2612,691.0071.3 %5.05,464.673,094.2443.4 %5.0
รวม 1,508,230 354,352 76.51 % 59,045 25,150 57.40 %