จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,936.44437.0085.1 %5.0500.0151.0789.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่167,433.663,460.2997.9 %5.084.531.0098.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่10,708.8311,135.50-4.0 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,113.921,469.0052.8 %5.0431.8853.6287.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,322.011,243.0062.6 %5.0690.1724.7096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่19,282.8213,085.0032.1 %5.01,983.26684.0065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่5,053.731,293.0074.4 %5.0288.037.7097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น5,217.00773.0085.2 %5.0199.440.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,108.27528.0087.1 %5.0203.320.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง6,070.83882.0085.5 %5.0361.950.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง4,189.24508.0087.9 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง5,272.91486.0090.8 %5.0232.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,045.89348.0091.4 %5.0323.4328.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่5,313.77351.0093.4 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,408.426,443.5548.1 %5.0956.402,743.60-186.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,083.281,978.0051.6 %5.0994.42253.1474.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,255.67701.0078.5 %5.0671.14172.4974.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,519.423,656.30-45.1 %0.0423.93376.2011.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,481.082,314.0872.7 %5.01,317.681,510.98-14.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,209.252,614.00-18.3 %0.0513.73333.8935.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่121,101.423,159.5097.4 %5.04,616.78768.4783.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่16,208.497,153.9055.9 %5.01,355.711,364.61-0.7 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่56,528.9225,299.3055.2 %5.0490.69503.50-2.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,391.5423,499.27-106.3 %0.04,194.806,545.50-56.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,443.812,887.1116.2 %5.0728.20326.3255.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,420.8919,503.00-57.0 %0.04,127.51765.7681.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,301.17397.0088.0 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,300.01666.0079.8 %5.0717.3450.8992.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,979.40252.4991.5 %5.0557.06316.7343.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,607.632,791.1722.6 %5.0842.304.4399.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,660.8424,603.82-80.1 %0.01,450.811,895.45-30.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,976.594,282.0014.0 %5.01,279.65306.9176.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,454.641,324.0084.3 %5.0861.31288.3466.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,342.467,999.974.1 %2.02,489.0491.3496.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,894.25907.0092.4 %5.0861.311,149.32-33.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,382.353,235.0026.2 %5.0861.30923.37-7.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,361.991,578.0075.2 %5.0809.35399.9550.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,300.223,997.007.1 %3.51,032.46166.1383.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,132.002,633.0015.9 %5.0344.9355.2884.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,460.862,497.0078.2 %5.0823.29442.6546.2 %5.0
รจจ.แพร่ 38,209.6525,099.2934.3 %5.0865.92433.3350.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,130.05360.0083.1 %5.0294.53335.59-13.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,465.69764.0078.0 %5.0785.25287.3863.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,614.01958.0073.5 %5.0576.07181.9768.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,440.277,250.67-33.3 %0.01,203.60494.0059.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,388.523,729.50-10.1 %0.0727.23199.6372.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่9,823.9117,839.22-81.6 %0.03,181.22497.2684.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 30,613.3016,291.4446.8 %5.01,457.98335.4577.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 246,061.459,485.6479.4 %5.01,576.511,095.1430.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)10,147.7113,188.86-30.0 %0.03,255.79371.0988.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,425.334,303.64-77.4 %0.0310.73164.6747.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่108,493.8458,542.0046.0 %5.01,580.99708.1655.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่60,930.0422,993.0062.3 %5.0864.44315.0263.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่28,461.335,702.8480.0 %5.0891.879,920.50-1,012.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่29,860.5212,424.0058.4 %5.0790.37365.5353.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง28,171.109,051.0067.9 %5.0715.17506.3529.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง40,352.9811,195.0072.3 %5.0763.54296.7561.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,378.305,186.0063.9 %5.01,865.331,590.1214.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,699.273,862.03-4.4 %0.0823.29382.9253.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,164.11765.0090.6 %5.0576.07137.7976.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่53,689.3921,885.3259.2 %5.04,203.763,508.7416.5 %5.0
รวม 1,121,797 443,248 60.49 % 66,595 44,741 32.82 %