จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน3,108.92707.0077.3 %5.0777.90117.8084.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,209.6722,581.50-101.4 %0.075.90185.09-143.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,290.6211,444.40-23.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,045.492,140.0047.1 %5.0834.94321.0261.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,178.941,124.0064.6 %5.0796.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,251.848,752.1146.1 %5.01,939.75555.7571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,586.84903.0080.3 %5.0299.9786.4471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,747.85831.0095.0 %5.0392.6967.8582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,464.63267.0095.1 %5.0381.1483.8478.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น421.72408.003.3 %1.5379.60100.4673.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,885.33469.0087.9 %5.0288.3768.2476.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,089.87302.0092.6 %5.0195.8064.1967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,944.79721.0081.7 %5.0329.4950.7384.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,137.03287.0093.1 %5.0394.1584.0678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,998.88461.0088.5 %5.0330.4793.8171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,561.88554.0091.6 %5.0451.5199.4178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,373.86215.0093.6 %5.0398.9999.7475.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,563.196,316.00-13.5 %0.01,064.93533.3549.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,842.454,470.077.7 %3.51,462.471,749.25-19.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,316.001,679.0068.4 %5.01,158.201,430.31-23.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,268.321,674.0048.8 %5.0834.94499.2040.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,886.681,115.0061.4 %5.0681.68442.7135.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,802.971,819.0068.7 %5.01,429.522,004.50-40.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,164.053,177.9238.5 %5.01,348.5267.4595.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน31,240.553,293.7089.5 %5.06,833.101,240.7181.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,674.102,804.6450.6 %5.01,638.701,323.8319.2 %5.0
ส.ป.ก. น่าน3,448.771,521.4055.9 %5.01,663.661,007.4639.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,452.107,738.01-19.9 %0.01,291.33394.6069.4 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร84,555.3087,264.00-3.2 %0.0962.74473.0050.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,896.932,205.0055.0 %5.01,272.31406.8068.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,596.91718.0055.0 %5.072.5466.977.7 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,302.331,083.0067.2 %5.0853.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,950.911,024.0065.3 %5.0701.83653.856.8 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,052.331,961.0051.6 %5.01,025.58187.0681.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน8,998.586,818.7824.2 %5.01,861.791,155.6537.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,642.154,499.0047.9 %5.02,907.67112.9896.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,620.761,220.2966.3 %5.0968.06520.0846.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,462.756,015.006.9 %3.01,272.2963.7295.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,885.331,357.9687.5 %5.0758.88359.1152.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,638.832,331.4049.7 %5.01,163.30578.5950.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,093.882,707.0055.6 %5.0968.03289.3870.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,932.381,796.0054.3 %5.01,063.13335.0868.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,938.911,242.0057.7 %5.0663.8189.4986.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,125.001,417.0087.3 %5.01,081.07351.6967.5 %5.0
รจจ.น่าน 34,791.2619,730.9543.3 %5.0949.10942.080.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,804.53926.0075.7 %5.0606.75192.4368.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,310.831,940.0041.4 %5.0461.66400.8113.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,796.99810.0071.0 %5.0644.78187.5870.9 %5.0
สปส.จ.น่าน5,700.744,106.0028.0 %5.01,291.31348.6973.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,946.701,975.0050.0 %5.01,120.18237.3378.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,797.05700.0075.0 %5.01,180.05211.4882.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,129.394,618.9510.0 %5.01,101.17154.2386.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2394,860.0312,577.7296.8 %5.02,157.74853.9160.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 137,385.8815,698.2058.0 %5.02,656.10900.1566.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน4,333.764,279.001.3 %0.5368.16313.1015.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน79,996.1560,621.0024.2 %5.01,712.861,045.0539.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน24,984.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว26,928.2810,383.6061.4 %5.01,008.27671.1733.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ2,621.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ930.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,463.2414,560.31-72.0 %0.02,171.831,343.5538.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,069.04312.2489.8 %5.0744.95312.7558.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,837.531,774.0037.5 %5.0682.79146.0278.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,506.439,352.0056.5 %5.04,712.681,675.8564.4 %5.0
รวม 1,005,101 377,158 62.48 % 69,156 28,712 58.48 %