จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,434.85598.0075.4 %5.0629.66165.2973.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,512.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.588.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,764.7812,665.95-87.2 %0.0104.140.9599.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,420.742,608.0023.8 %5.01,009.99240.3776.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,009.601,452.0051.8 %5.0838.870.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย21,291.3410,410.6051.1 %5.02,911.591,013.6265.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,555.212,981.4034.5 %5.0389.0346.0988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน6,102.26899.0085.3 %5.0335.1131.8490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,869.091,048.0072.9 %5.0380.8770.1081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,512.03981.0078.3 %5.0418.118.2098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,783.12538.0085.8 %5.0544.2536.9993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,750.33354.0090.6 %5.0571.0277.0586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย4,529.42296.0093.5 %5.0344.982.6999.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,783.12305.0091.9 %5.0419.3372.0882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,525.35872.0075.3 %5.0393.2553.9086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,525.97540.0084.7 %5.0263.4366.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,783.12435.0088.5 %5.0267.0673.1972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,504.72450.0087.2 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,712.57450.0087.9 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,551.36388.0089.1 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,783.12113.0097.0 %5.0439.3115.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว5,140.52373.0092.7 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย65,806.7734,021.8148.3 %5.02,437.67522.9378.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน13,396.466,913.0048.4 %5.01,428.5547,843.60-3,249.1 %0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ4,575.8025,685.99-461.3 %0.01,284.75345.8073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย8,518.396,079.0028.6 %5.02,093.902,551.70-21.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,451.621,807.0059.4 %5.0743.76351.0052.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,650.182,471.0046.9 %5.01,409.321,152.3518.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,393.121,628.0052.0 %5.0914.90201.1178.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,059.091,712.0044.0 %5.0857.86292.9065.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย9,704.20812.0091.6 %5.03,805.342,881.0024.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,854.982,485.1013.0 %5.0723.730.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,510.862,261.3459.0 %5.01,918.251,480.0622.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,580.7429,040.66-534.0 %0.01,485.38284.2280.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,942.6910,349.00-109.4 %0.01,390.31108.8092.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,940.262,520.0014.3 %5.0781.792,175.75-178.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)9,900.5512,084.70-22.1 %0.03,949.711,251.1568.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,570.436,120.00-71.4 %0.090.4566.7526.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,094.01255.0097.2 %5.0496.550.9099.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,040.51486.0084.0 %5.0857.8660.1393.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,781.29604.0078.3 %5.0724.75383.1747.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,807.863,348.0012.1 %5.01,105.07450.5259.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย6,682.4736,325.30-443.6 %0.02,341.114,647.86-98.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,821.684,959.00-2.8 %0.01,599.48673.1757.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,372.862,002.0040.6 %5.01,009.99337.2566.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,622.8710,039.5943.0 %5.03,301.44141.2795.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,046.6059,245.00-489.7 %0.0781.80240.5169.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,069.772,439.3040.1 %5.01,181.121,190.34-0.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,553.711,916.0046.1 %5.01,067.04516.5451.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,005.892,853.1059.3 %5.02,055.87279.3686.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,195.463,028.505.2 %2.5838.8484.5589.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย12,875.266,896.0046.4 %5.0548.35252.7553.9 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,925,349.00100,411.0096.6 %5.028,589.16984.9396.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,736.0953.7198.0 %5.0591.63160.6672.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,579.79257.7797.0 %5.01,390.31587.1057.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,405.581,464.0066.8 %5.0819.83373.0154.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,893.227,713.52-11.9 %0.01,694.56851.4349.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,800.291,385.0063.6 %5.01,200.15386.9267.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย8,484.764,805.7643.4 %5.01,276.21104.3991.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย8,382.982,728.5067.5 %5.01,567.36237.9084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 146,870.9114,684.7368.7 %5.0916.6273.5592.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 227,777.2710,235.1963.2 %5.02,686.541,599.5440.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 316,778.557,444.9855.6 %5.02,710.191,408.7048.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 444,289.269,346.2678.9 %5.01,553.812,173.31-39.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)78,162.241,954.5097.5 %5.03,266.35736.6977.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย15,805.563,764.7976.2 %5.0406.44937.49-130.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย14,908.3149,529.00-232.2 %0.0808.91617.2323.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย25,805.7216,200.0037.2 %5.0951.15789.4617.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย121,298.0538,100.0068.6 %5.01,100.531,266.75-15.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย21,074.3132,000.00-51.8 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย19,847.8312,306.9938.0 %5.0831.98968.20-16.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง21,188.2312,000.0043.4 %5.0851.18712.5016.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง88,877.968,700.0090.2 %5.0778.62807.50-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย16,679.8513,818.7317.2 %5.02,347.522,795.29-19.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,260.571,575.0051.7 %5.0952.94538.4543.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,780.181,325.7452.3 %5.0743.76288.0161.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 53,802.399,280.0082.8 %5.04,388.843,976.979.4 %4.5
รวม 3,933,537 680,231 82.71 % 117,343 98,410 16.13 %