จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,656.75385.0085.5 %5.0667.1793.8785.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,701.987,601.4940.2 %5.074.24131.64-77.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,374.532,761.0079.4 %5.092.4990.202.5 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,147.822,752.0033.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,514.31777.0069.1 %5.0271.2729.8089.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,744.021,000.0073.3 %5.0487.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน9,810.306,240.7136.4 %5.01,285.80711.7944.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,947.97543.0086.2 %5.0718.6819.9597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,706.02257.0093.1 %5.0300.4252.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,697.29295.0092.0 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,871.68321.0091.7 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,837.27221.0094.2 %5.0697.7857.0091.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,030.582,831.0043.7 %5.01,155.07693.2340.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,203.472,908.0030.8 %5.0582.98427.5026.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,561.363,861.3115.3 %5.01,009.45510.1549.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,483.041,537.8038.1 %5.0888.30263.2570.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,776.52895.0067.8 %5.0686.18109.4384.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,504.551,432.0074.0 %5.01,142.57449.1460.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,471.721,294.0062.7 %5.0895.3695.0989.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,877.83302.0089.5 %5.0762.2588.3488.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,605.511,554.0066.3 %5.01,484.851,175.6320.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,414.102,203.00-55.8 %0.0333.12112.1966.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,260.17857.0079.9 %5.01,313.71761.7542.0 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,225.531,473.4965.1 %5.0876.3476.1591.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,332.414,624.27-38.8 %0.0933.3994.8989.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 66,570.7136,107.0045.8 %5.0462.38419.709.2 %4.5
ท่าอากาศยานปาย 32,029.546,388.0080.1 %5.0640.4080.7587.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,460.752,500.0027.8 %5.0990.4482.6591.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,997.281,267.0057.7 %5.079.9418.4676.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,139.96423.0086.5 %5.0876.3428.5096.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,647.12674.4074.5 %5.0648.15164.5474.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,478.172,173.0037.5 %5.0990.4451.9594.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,716.9216,789.00-255.9 %0.01,484.85826.8044.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,819.503,800.2921.1 %5.01,503.87210.2986.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน974.601,171.00-20.2 %0.0600.05449.3525.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,488.762,742.9838.9 %5.01,028.4759.8594.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,272.561,271.0087.6 %5.0743.22168.1577.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,663.822,133.0041.8 %5.01,085.52575.9946.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,578.111,511.0057.8 %5.0990.44148.7985.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,162.81999.0068.4 %5.0857.32322.5562.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,544.31754.0070.4 %5.0535.8443.0492.0 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,021.831,007.0075.0 %5.0340.93344.45-1.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,562.7111,665.1548.3 %5.0865.96525.6139.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน534.95492.008.0 %4.0629.13203.1867.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,145.21898.0071.4 %5.0857.33211.7575.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,666.43501.0081.2 %5.0667.17164.8175.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,554.033,554.27-0.0 %0.0990.44418.2057.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,979.39659.0077.9 %5.0800.28172.2978.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,264.391,951.0040.2 %5.0601.2196.6283.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 118,068.989,139.9849.4 %5.02,101.91256.8587.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 247,885.0112,441.3574.0 %5.02,244.41249.6688.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,552.352,502.6082.8 %5.0233.19323.85-38.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง16,392.007,498.0054.3 %5.01,190.23443.6562.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน40,816.289,108.4877.7 %5.0814.47299.7363.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,177.789,828.71-59.1 %0.01,199.121,865.77-55.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,151.981,130.0064.1 %5.0876.34278.8768.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,729.97226.0091.7 %5.0648.140.00100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน39,920.477,007.0082.4 %5.03,705.363,207.6513.4 %5.0
รวม 501,725 209,240 58.30 % 49,241 18,759 61.90 %