จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์3,057.44867.0071.6 %5.0244.98154.5636.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์12,299.284,402.9064.2 %5.081.0793.88-15.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์13,611.0713,065.894.0 %2.064.1468.93-7.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,547.9812,645.60-127.9 %0.01,356.86227.8083.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,461.851,651.0052.3 %5.0805.3963.7892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์90,816.0141,850.0653.9 %5.04,456.472,305.2148.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,644.882,753.5524.5 %5.0709.86723.60-1.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,339.002,705.2219.0 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,277.10652.0080.1 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,900.46677.0076.7 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,907.62651.0077.6 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,363.722,567.0052.1 %5.01,299.81917.9329.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,679.011,458.0060.4 %5.0369.8437.9089.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,660.401,720.0053.0 %5.0786.38149.4781.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,468.734,494.6630.5 %5.01,851.272,980.00-61.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,173.763,622.0441.3 %5.02,058.062,117.10-2.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,100.035,118.00-65.1 %0.0667.71220.8466.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,635.934,229.3325.0 %5.01,489.971,571.25-5.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,507.155,392.0017.1 %5.01,242.77154.7987.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์12,116.5626,244.00-116.6 %0.01,775.21305.0082.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)8,119.738,975.63-10.5 %0.02,635.00412.3084.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,289.592,284.4946.7 %5.0938.51287.3969.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)95,571.678,056.0091.6 %5.04,619.901,471.3268.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,375.8213,253.72-7.1 %0.04,052.571,833.6154.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,500.751,171.0074.0 %5.01,090.6334.9896.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,706.861,766.0052.4 %5.0791.55574.6927.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,327.384,526.30-4.6 %0.01,014.57154.5684.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์10,418.8736,052.00-246.0 %0.01,908.322,323.75-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,170.397,792.0040.8 %5.03,866.14187.7395.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,913.9211,355.00-27.4 %0.02,421.75764.8068.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์9,554.0813,345.59-39.7 %0.01,302.32274.2278.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,295.041,536.0064.2 %5.01,014.56379.0662.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,179.732,625.2737.2 %5.0995.54585.2041.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,748.783,784.0034.2 %5.01,223.73469.0361.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,698.044,982.0012.6 %5.01,356.86656.2751.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,537.133,728.0017.8 %5.0976.54171.5982.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์442,616.1326,959.7893.9 %5.0908.86771.1715.1 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์72,130.9213,877.0080.8 %5.0796.93174.7578.1 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 88,890.1776,885.9913.5 %5.01,463.951,303.1711.0 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 12,669.4414,937.00-17.9 %0.0606.92560.087.7 %3.5
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,121.324,922.20-57.7 %0.0354.202.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,093.391,249.0059.6 %5.0577.20112.0280.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์4,145.853,473.0016.2 %5.0900.47125.7586.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์29,812.2923,782.0020.2 %5.01,811.14350.1380.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,685.541,907.0048.3 %5.01,195.22454.1062.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์3,485.348,904.60-155.5 %0.01,152.36559.3351.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์3,986.762,796.2329.9 %5.0900.46399.7455.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,469.935,323.00-19.1 %0.0976.52453.2053.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์36,198.856,692.0081.5 %5.01,204.76471.2060.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 122,942.4230,206.19-31.7 %0.01,364.21595.3656.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 236,657.4315,097.6358.8 %5.01,300.09702.0546.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3112,849.4626,269.0076.7 %5.01,702.34672.6060.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)28,962.8717,182.9340.7 %5.03,646.0482.7497.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,645.537,409.283.1 %1.5284.03424.42-49.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์113,764.8786,697.0023.8 %5.01,849.171,486.0619.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,063.0016,854.0032.8 %5.01,050.67618.7341.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์50,129.2360,552.00-20.8 %0.01,084.37687.7236.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,985.8736,256.00-29.6 %0.0914.451,991.48-117.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์84,794.5615,905.0781.2 %5.0865.45745.7513.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย20,775.8315,528.0025.3 %5.0817.29710.7513.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,538.8130,105.40-122.4 %0.02,222.452,906.15-30.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์11,975.5625,133.94-109.9 %0.04,043.21156.8296.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 32,651.4727,576.0015.5 %5.01,235.93797.0635.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,784.962,116.0044.1 %5.01,197.29329.7572.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์181,438.0281,759.9954.9 %5.02,139.281,813.9815.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,021.214,065.82-1.1 %0.0976.54773.8220.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,243.352,234.0031.1 %5.0634.25663.38-4.6 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,880.2647,598.00-19.4 %0.04,623.941,961.7157.6 %5.0
รวม 1,927,386 1,002,254 48.00 % 95,547 47,271 50.53 %