จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,932.761,136.0061.3 %5.0452.83105.9376.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,259.013,316.0022.1 %5.0700.03101.8285.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,816.612,120.0044.5 %5.0776.110.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี19,497.7314,989.5223.1 %2.02,433.051,063.8656.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,753.62868.0081.7 %5.0283.1527.5590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,318.77448.0089.6 %5.0236.1440.8782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี9,586.00910.0090.5 %5.0278.5641.6785.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,707.63588.0087.5 %5.0197.5153.3973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์2,912.68537.0081.6 %5.0196.9962.0168.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,771.46462.0090.3 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,523.29769.0083.0 %5.0524.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,674.69514.0089.0 %5.0346.93108.6268.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี5,201.337,326.17-40.9 %0.01,004.29975.662.9 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,684.022,165.0071.8 %5.01,042.32768.9826.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,252.62960.0077.4 %5.0941.55681.4327.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,751.411,237.0074.0 %5.0661.97597.229.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,979.001,855.0081.4 %5.02,316.391,069.1453.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี6,601.664,646.0029.6 %5.0689.86898.00-30.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,021.703,554.5929.2 %5.01,194.44642.4946.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,141.392,538.0072.2 %5.01,012.0164.8293.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,723.6710,547.60-8.5 %0.01,311.37161.8387.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,812.363,481.3648.9 %5.0776.59533.4531.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี6,329.091,566.0075.3 %5.0776.0959.5692.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,531.97775.0082.9 %5.0585.94370.0336.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,902.113,342.3014.3 %5.0795.08149.1081.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,999.783,880.0061.2 %5.01,275.601,536.67-20.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,848.954,400.0024.8 %5.01,099.37688.6637.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,038.482,443.0039.5 %5.0795.11131.5483.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี11,374.498,678.1623.7 %5.01,950.8588.1795.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,650.011,919.0084.8 %5.0757.080.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,018.483,030.0024.6 %5.0833.15442.3346.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,225.691,947.0053.9 %5.0833.14273.4067.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,911.522,498.1836.1 %5.0825.23481.3641.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี8,491.551,879.0077.9 %5.0302.5434.4588.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,569.711,898.0084.9 %5.01,017.43369.7563.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี34,968.5624,003.2531.4 %5.0727.53656.669.7 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,722.80865.0076.8 %5.0733.834.7599.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,699.241,266.0065.8 %5.0640.62136.5078.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี17,654.741,691.0090.4 %5.05,530.09224.6695.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,076.334,687.0222.9 %5.0852.16463.1845.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,192.302,788.0061.2 %5.0795.1151.4693.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,750.851,516.1780.4 %5.01,327.5620.6498.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 215,520.9418,920.00-21.9 %0.02,366.15953.4659.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 138,755.3613,966.0964.0 %5.0942.35952.88-1.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,790.053,949.0031.8 %5.0302.96126.6358.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี67,788.7351,216.0024.4 %5.01,245.25486.6560.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี39,373.5528,005.8028.9 %5.0833.771,248.69-49.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี23,177.499,060.7960.9 %5.0666.13705.19-5.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,600.3217,584.36-39.6 %0.01,838.191,586.5113.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,933.911,748.2064.6 %5.0845.14517.7438.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,236.961,509.0064.4 %5.0509.87161.9668.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี19,442.6714,356.0026.2 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 544,500 304,016 44.17 % 53,915 22,593 58.10 %