จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,764.83685.0075.2 %5.0303.2872.0076.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,914.597,202.73-46.6 %0.0797.73167.4779.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,334.902,152.2035.5 %5.0844.9568.7791.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,540.912,088.0041.0 %5.0588.4869.2788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา225,374.3023,954.045.6 %2.52,345.43636.3272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา117,182.0111,040.0035.7 %5.02,736.40813.6170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย7,151.424,815.0032.7 %5.0283.8646.6883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา6,209.042,753.0055.7 %5.0201.1461.5069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,553.721,130.0075.2 %5.0351.5634.5690.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,573.64892.0084.0 %5.0400.3051.2687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,326.992,920.0045.2 %5.0223.23103.9453.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,635.43514.0088.9 %5.0244.6160.4575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,357.91307.0093.0 %5.0186.6554.3970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,662.73668.0088.2 %5.0222.2863.3671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,920.811.00100.0 %5.0266.430.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,271.53562.0086.8 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,749.30547.0085.4 %5.0198.107.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,466.081,139.0074.5 %5.0148.7868.8953.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,004.18975.0075.7 %5.0269.7156.6879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,504.24748.0083.4 %5.0206.450.9599.5 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,624.54700.0084.9 %5.0172.8553.7268.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,992.571,787.0064.2 %5.0322.8565.8379.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,398.138,701.42-97.8 %0.01,005.04591.1741.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,974.123,597.009.5 %4.5649.09893.00-37.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,441.022,549.0025.9 %5.0550.48208.5462.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,923.312,432.0050.6 %5.0930.87557.5240.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,535.702,258.0036.1 %5.0588.48172.6070.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,118.602,326.0043.5 %5.0681.45402.3441.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,342.931,811.0045.8 %5.0474.42199.4958.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,564.523,624.0034.9 %5.01,327.64346.3373.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,550.143,833.36-50.3 %0.0518.311,102.20-112.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,824.194,075.4115.5 %5.01,303.930.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,154.002,069.0050.2 %5.0816.7164.3092.1 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,664.8023.4199.5 %5.0968.82180.5081.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,536.8627,765.00-268.4 %0.01,676.96178.0189.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,397.813,737.0015.0 %5.0892.76553.1238.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,831.341,447.0062.2 %5.0692.0046.1693.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,241.642,651.0018.2 %5.0485.98420.9813.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,109.811,382.0066.4 %5.0807.24151.0181.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,605.393,054.0045.5 %5.01,330.14278.1979.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,065.337,363.00-21.4 %0.01,101.95643.1941.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,925.033,240.0053.2 %5.01,063.88241.8177.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,208.3912,390.96-34.6 %0.01,801.9373.6895.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,333.523,732.0069.7 %5.0664.56411.8238.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,720.694,031.0014.6 %5.0797.68327.1059.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,448.785,735.0023.0 %5.01,158.98172.8685.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,796.194,112.5729.0 %5.01,139.94570.8449.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,373.805,147.004.2 %2.0740.68137.5581.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,987.777,599.0015.5 %5.0398.04299.7324.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,544.0911,817.0032.6 %5.0738.25268.0863.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 148,108.3860,916.3658.9 %5.0604.45391.7935.2 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 90,970.0396,688.00-6.3 %0.01,219.561,404.32-15.1 %0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 44,266.4236,399.0617.8 %5.0575.33262.3754.4 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 33,282.3995,201.00-186.0 %0.0582.8351.4091.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,976.151,031.0074.1 %5.0339.55258.3223.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,725.371,403.0070.3 %5.0922.110.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,756.243,822.0019.6 %5.0740.60210.0171.6 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,035.939,107.00-50.9 %0.01,539.32483.5168.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,091.781,949.0052.4 %5.0797.81251.3668.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,228.937,415.4072.8 %5.01,333.92793.2540.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา30,495.114,057.9686.7 %5.0752.55103.8786.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,226.6431,929.19-50.4 %0.06,559.54228.8796.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,026.5017,025.03-21.4 %0.02,078.84601.0871.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 252,892.1713,491.0374.5 %5.02,878.30896.5268.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,295.211.00100.0 %5.0297.270.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,783.551.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,042.211.00100.0 %5.0616.610.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,407.7113,024.2136.2 %5.0447.52626.05-39.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 97,694.2545,769.0553.2 %5.0647.90579.5610.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,288.321.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา154,560.3926,367.9982.9 %5.0523.85316.9739.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 26,300.011.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 69,749.2219,469.0072.1 %5.0530.00960.96-81.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา49,249.6417,203.8065.1 %5.09,748.971,458.0385.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,227.271,761.0058.3 %5.0835.721,006.05-20.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,326.292,456.0043.2 %5.0417.37183.0756.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,854.4528,289.62-90.4 %0.03,300.025,680.87-72.1 %0.0
รวม 1,352,594 740,409 45.26 % 77,399 28,575 63.08 %