จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,925.09582.0080.1 %5.0635.02275.3956.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,895.2611,876.6848.1 %5.067.03102.66-53.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก12,516.1411,583.007.5 %3.555.1930.4744.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,774.545,989.48-58.7 %0.0939.29345.9763.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,618.262,031.0043.9 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก20,173.5512,408.0038.5 %5.02,802.851,513.2446.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด16,282.8816,695.40-2.5 %0.02,253.441,308.7241.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,110.442,517.0058.8 %5.01,186.491,666.30-40.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,689.643,469.0026.0 %5.01,243.54713.5042.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,630.033,300.009.1 %4.5882.240.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,630.731,499.0058.7 %5.0882.23722.8618.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก4,200.463,962.005.7 %2.51,208.64619.4048.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,353.873,203.00-36.1 %0.0586.96326.8044.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,908.393,779.0036.0 %5.01,642.88988.0039.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)4,182.783,213.0023.2 %5.01,129.45392.8465.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก14,454.2711,971.9217.2 %5.01,124.54114.0089.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก23,946.134,619.5080.7 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด82,990.8174,981.409.7 %4.51,210.99436.0064.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก4,892.201,970.0059.7 %5.01,110.43513.7253.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,883.797,595.9755.0 %5.05,314.29414.4292.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,497.20656.0081.2 %5.097.2370.0028.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,341.55320.0076.1 %5.033.8224.7027.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,341.55226.0083.2 %5.082.558.0390.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,476.971,336.0061.6 %5.0958.3155.1094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,272.12540.0083.5 %5.0768.14231.7769.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,320.933,914.689.4 %4.51,129.45550.7651.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก10,376.4529,382.00-183.2 %0.01,795.012,921.52-62.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก17,072.068,120.0052.4 %5.02,479.57436.5682.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,821.411,876.0050.9 %5.0958.29128.7086.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก120,690.228,022.6593.4 %5.04,648.04119.2297.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,865.792,674.0030.8 %5.0958.29497.9348.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,839.374,567.8021.8 %5.0792.26426.2746.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,884.581,820.0053.1 %5.0977.31539.6144.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,794.001,597.3257.9 %5.0725.20381.8747.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,584.441,773.3061.3 %5.0749.1237.6495.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,840.412,101.0069.3 %5.0405.84648.85-59.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก 51,162.8746,506.379.1 %4.51,174.33476.3959.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก3,251.12940.0071.1 %5.0692.07154.5177.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,119.282,940.0058.7 %5.01,890.06674.6464.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,503.571,056.0069.9 %5.0563.88402.5528.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,164.054,886.8220.7 %5.01,015.35454.2555.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก3,922.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5977.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก26,515.583,840.7085.5 %5.08,811.92571.2393.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 145,058.5512,179.0073.0 %5.05,678.54787.0086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 33,248.666,961.4479.1 %5.02,758.17693.0474.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,318.424,540.9238.0 %5.0422.50780.50-84.7 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก8,890.1440,800.06-358.9 %0.0ไม่ครบ536.03ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,616.4940,068.48-40.0 %0.01,069.381,615.06-51.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก42,108.3581,171.00-92.8 %0.01,297.0596.2492.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด98,504.882,722.0097.2 %5.01,235.69820.8733.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก18,314.4422,540.40-23.1 %0.01,300.452,216.59-70.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,831.473,298.4831.7 %5.01,286.811,309.19-1.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก3,067.79970.0068.4 %5.0692.08185.2573.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก48,319.5017,984.0062.8 %5.06,433.733,891.0639.5 %5.0
รวม 908,633 532,980 41.34 % 79,339 32,836 58.61 %