จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,030.92996.0067.1 %5.0482.43215.3655.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,753.055,200.0040.6 %5.054.6166.43-21.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,803.261,600.0042.9 %5.0653.5899.4684.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,091.672,048.0033.8 %5.0672.6033.8595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย18,081.718,304.2254.1 %5.01,889.62582.8469.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย5,368.351,860.0065.4 %5.0250.2054.1578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก5,699.141,511.0073.5 %5.0328.1463.2580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,690.34854.0081.8 %5.0261.65104.5060.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,708.441,265.0073.1 %5.0468.5140.9591.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,875.36865.0082.3 %5.0296.0050.3583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,520.051,080.0076.1 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,201.72531.0087.4 %5.0243.89105.4556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,299.94805.0081.3 %5.0289.7947.5083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,480.07844.0081.2 %5.0345.94100.3271.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,230.257,855.16-50.2 %0.01,394.532,251.97-61.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,341.211,285.0061.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,575.6835,008.00-665.1 %0.01,166.33402.9665.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,496.791,528.0056.3 %5.0748.66198.2973.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,466.48713.0079.4 %5.0729.64996.55-36.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,335.094,324.0041.1 %5.02,384.041,033.6656.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,214.952,980.00-34.5 %0.0526.97645.94-22.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,220.142,408.0042.9 %5.01,128.98445.6760.5 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,602.363,446.00-32.4 %0.0368.34105.8071.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,358.9513,953.00-119.4 %0.01,281.11217.0883.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,742.202,335.8037.6 %5.0824.05376.5854.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,926.20524.0086.7 %5.074.5668.408.3 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,375.61928.0072.5 %5.0418.350.03100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,150.81365.0088.4 %5.0614.87405.3334.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,947.622,836.8028.1 %5.0862.76248.7571.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย12,671.4032,877.00-159.5 %0.01,509.302,736.27-81.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย3,027.834,815.00-59.0 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,683.002,214.0061.0 %5.0805.71495.9338.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,489.1318,639.55-239.6 %0.01,243.0883.1393.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,551.65430.0087.9 %5.0767.65746.702.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,410.236,589.30-93.2 %0.0843.74645.4023.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,994.323,919.0021.5 %5.01,319.14570.6256.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,410.112,174.0059.8 %5.0621.86518.3416.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,174.263,156.000.6 %0.5615.5550.7791.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,683.111,705.0085.4 %5.0729.64414.4543.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,546.3325,042.3625.3 %5.0715.52753.35-5.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,805.511,253.0055.3 %5.0482.44197.8359.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,234.014,088.163.4 %1.5767.68333.6456.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,130.021,504.8051.9 %5.0596.53231.7761.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,605.314,077.9011.5 %5.0928.70557.9839.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,675.424,708.00-28.1 %0.0805.71212.8573.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,475.524,799.0012.4 %5.01,674.631,313.7521.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,463.755,470.40-57.9 %0.0729.64154.8078.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 126,159.4920,532.2021.5 %5.02,031.15748.1063.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 235,998.2014,925.4558.5 %5.02,105.88544.7274.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)62,568.675,342.3591.5 %5.03,661.901,123.8869.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,836.351,514.0017.6 %5.0227.20797.80-251.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย60,869.2139,760.0034.7 %5.01,222.30324.0473.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย25,206.7637,808.00-50.0 %0.0787.68310.4360.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย14,940.6322,111.10-48.0 %0.0758.151,320.00-74.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย14,711.8819,893.01-35.2 %0.0562.92370.3534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย43,646.3514,801.4866.1 %5.0834.511,044.34-25.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง68,983.3616,500.0076.1 %5.0742.231,211.50-63.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,026.9416,768.78-85.8 %0.01,428.031,584.54-11.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,498.953,524.36-0.7 %0.0729.64390.1646.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,307.68790.0076.1 %5.0501.45234.4053.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,005.3813,856.7053.8 %5.04,479.664,641.83-3.6 %0.0
รวม 660,379 463,843 29.76 % 55,348 34,083 38.42 %