จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,899.151,002.0074.3 %5.0141.74113.7819.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4669,347.317,287.3698.9 %5.03,267.68326.2990.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก225,530.9821,826.0590.3 %5.0215.33275.93-28.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,387.8220,834.0114.6 %5.058.9169.46-17.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,778.505,461.18-44.5 %0.0917.36118.4887.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,209.851,324.4258.7 %5.0727.2236.1795.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,611.782,360.0034.7 %5.0532.47175.4767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 720,151.5025,600.00-27.0 %0.04,019.43364.7490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก53,249.1736,957.0030.6 %5.03,598.641,194.1266.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,349.179,812.60-83.4 %0.02,204.761,340.1039.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,709.507,884.08-38.1 %0.01,659.001,208.7727.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก4,512.072,960.0034.4 %5.0266.22161.1639.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,990.602,211.0055.7 %5.01,354.73790.4041.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,388.452,805.0017.2 %5.0534.51474.5211.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 320,922.9192,018.40-339.8 %0.07,601.175,966.8021.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,094.721,527.0070.0 %5.01,761.69377.4378.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,395.981,145.0066.3 %5.0803.27433.4446.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,347.224,450.0016.8 %5.01,544.912,024.78-31.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,681.953,774.4633.6 %5.02,413.301,526.8236.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,161.334,003.0022.4 %5.01,468.84158.7889.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 36,160.4835,244.482.5 %1.02,158.232,075.483.8 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก1,828.39800.0056.2 %5.0378.73722.00-90.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก6,372.956,177.003.1 %1.51,563.921,028.0034.3 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,139.932,351.0043.2 %5.01,050.48597.5343.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,813.363,840.0020.2 %5.01,906.213,198.99-67.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,609.5919,379.12-42.4 %0.01,599.50370.4076.8 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก429,576.22243,687.1143.3 %5.01,098.20905.1517.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 12,855.2621,030.00-63.6 %0.04,619.174,833.45-4.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,931.994,659.87-18.5 %0.01,031.46587.1043.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,759.846,783.1212.6 %5.01,469.04127.3091.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)21,965.5621,826.000.6 %0.56,234.431,120.1482.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 912,092.708,952.0026.0 %5.03,442.40708.7079.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,055.881,183.0076.6 %5.092.5335.8161.3 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก758,190.384,715.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,297.421,198.0063.7 %5.0765.2451.9393.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,062.99461.0084.9 %5.0670.16134.9079.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,648.054,643.000.1 %0.5928.25399.9856.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,108.4843,102.00-431.6 %0.01,922.961,865.433.0 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ5,986.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ614.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,869.531,192.0075.5 %5.0521.70237.1354.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,277.5220,934.96-187.7 %0.01,659.00195.4188.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,072.9611,183.7020.5 %5.02,265.20897.7560.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,933.532,250.0042.8 %5.01,012.46391.9561.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,483.683,000.0033.1 %5.01,221.62643.1547.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,441.623,376.0024.0 %5.01,183.60341.8271.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,455.738,520.00-56.2 %0.01,259.67396.5768.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,142.771,760.0065.8 %5.0711.5187.5787.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก26,550.148,433.0068.2 %5.0546.73535.802.0 %1.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 112,105.49110,828.001.1 %0.51,850.501,069.5042.2 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 81,193.8573,879.009.0 %4.51,499.771,011.5732.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก29,344.1422,459.3923.5 %5.0896.34731.8118.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,778.2516,674.00-5.7 %0.03,180.511,426.7055.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,897.87600.0079.3 %5.0651.15150.7776.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,918.422,960.0024.5 %5.0955.40315.4567.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,692.6719,515.0010.0 %5.02,093.21844.5059.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,456.29936.4472.9 %5.0746.22269.1663.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,780.745,130.0024.3 %5.01,487.84512.5465.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,043.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,119.703,227.0021.7 %5.0898.35163.7781.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)16,750.3911,992.6528.4 %5.03,323.81716.9578.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 152,808.6714,560.0072.4 %5.01,167.13322.2572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 231,229.1515,801.6849.4 %5.02,577.22660.4174.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 341,611.5312,878.4069.1 %5.02,019.83120.0994.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 780,167.297,205.7691.0 %5.0357.221,046.00-192.8 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล31,591.7515,462.3451.1 %5.0540.081,598.28-195.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก78,855.6770,813.0010.2 %5.01,776.7136.5597.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,837.2118,488.006.8 %3.0831.83392.6052.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก96,017.5149,731.5548.2 %5.01,024.4792.2291.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก518,528.8140,055.0092.3 %5.06,751.55369.4994.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก27,143.0015,944.0041.3 %5.0953.75985.87-3.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย43,690.7010,613.8275.7 %5.01,043.99869.5516.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก19,278.3641,484.00-115.2 %0.02,453.4928,933.56-1,079.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,539.9922,306.00-111.6 %0.03,503.56215.7193.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,703.274,704.0076.1 %5.02,418.44569.6376.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,418.171.00100.0 %5.01,352.43411.9569.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก31,772.3316,508.6348.0 %5.02,017.43203.2989.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,627.603,158.0012.9 %5.0879.35490.1044.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,150.3910,418.00-102.3 %0.01,269.5887.5893.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,653.31536.0079.8 %5.01,272.3517.4698.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,092.23673.0078.2 %5.0445.54138.4168.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 655,287.5041,333.1925.2 %5.011,492.798,313.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,358.7412,225.0079.4 %5.012,221.423,223.3273.6 %5.0
รวม 4,023,818 1,439,026 64.24 % 152,606 95,942 37.13 %