จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,926.921,472.0062.5 %5.0466.46171.6763.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,135.622,530.0019.3 %5.0543.73242.1955.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,274.672,003.0038.8 %5.0412.9552.6487.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร25,551.8817,582.0031.2 %5.02,710.35547.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9848.4578.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,192.241,421.0066.1 %5.0273.23100.6163.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,220.371,264.0070.1 %5.0368.77102.9472.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ4,129.28733.0082.2 %5.0222.3885.0961.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,121.14948.0077.0 %5.0333.26103.2669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก4,099.14720.0082.4 %5.0245.3785.5565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,103.76999.0075.7 %5.0201.3485.3957.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,241.96477.0088.8 %5.0178.6685.2852.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,646.27596.0089.4 %5.0221.1732.4685.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,452.073,507.0021.2 %5.01,055.961,083.53-2.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,939.392,838.0028.0 %5.0633.11764.84-20.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,357.162,028.0039.6 %5.0637.61242.7661.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,147.371,542.0051.0 %5.0332.33636.50-91.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,223.872,436.0053.4 %5.01,374.611,177.7514.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,418.754,698.00-94.2 %0.0515.23760.71-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,693.403,932.0016.2 %5.01,151.041,076.226.5 %3.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,696.942,851.0022.9 %5.0746.17152.5379.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,303.3510,624.00-45.5 %0.01,398.25372.3373.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,544.291,331.0062.4 %5.0441.7374.1983.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,807.32611.0066.2 %5.050.6096.00-89.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,786.471,251.0067.0 %5.0808.7557.8692.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร3,071.191,317.0057.1 %5.0523.51413.6621.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,918.783,170.0019.1 %5.0846.78471.2344.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร14,000.742,566.0081.7 %5.01,272.391,475.77-16.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,769.056,845.00-1.1 %0.01,246.12789.1936.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,649.092,970.0018.6 %5.0732.69403.9544.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,729.0712,632.19-87.7 %0.01,512.3498.8093.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,585.292,799.7921.9 %5.0675.64268.1960.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,362.773,302.2170.9 %5.0789.73508.0035.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,636.564,111.0011.3 %5.01,113.01569.9948.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,521.902,228.0050.7 %5.0846.78145.1282.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,252.894,817.00-48.1 %0.0580.56102.6782.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,312.402,127.0081.2 %5.0656.62549.1016.4 %5.0
รจจ.พิจิตร 38,734.1135,305.688.9 %4.0742.81477.2035.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,632.471,474.0044.0 %5.0447.45168.6062.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,688.091,766.7052.1 %5.0694.65490.0729.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,244.541,170.9063.9 %5.0438.55249.4743.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,686.265,836.6412.7 %5.0903.83448.5050.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,944.953,783.004.1 %2.0846.81153.1581.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,243.295,632.30-32.7 %0.0808.75129.5784.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 139,786.4316,233.9659.2 %5.01,197.96185.4484.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 235,710.5511,192.9768.7 %5.01,314.90516.6960.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,419.104,769.9012.0 %5.0324.93518.76-59.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร138,177.0955,305.9960.0 %5.0887.761,333.28-50.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร22,876.7616,655.0127.2 %5.0720.24884.15-22.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร28,918.7213,006.5255.0 %5.0610.46485.0320.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร6,029.0321,568.03-257.7 %0.0811.381,689.47-108.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,049.672,552.0016.3 %5.0618.62323.6847.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,270.227,228.00-37.1 %0.01,494.52717.9252.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,913.85529.0081.8 %5.0492.42187.0062.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร18,839.4418,207.003.4 %1.53,499.353,819.65-9.2 %0.0
รวม 564,988 339,497 39.91 % 43,195 26,811 37.93 %