จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,386.86844.0075.1 %5.0533.8280.1185.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,886.004,193.2128.8 %5.0895.13213.6476.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,347.052,206.2634.1 %5.0800.4071.4491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์14,186.789,758.0031.2 %5.02,947.55773.4373.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.4857.5588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,937.351,158.0076.5 %5.0385.24102.3473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,338.051,041.0080.5 %5.0285.9295.0366.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,341.78741.0082.9 %5.0416.3534.4691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,841.67762.0084.3 %5.0345.3322.9493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่5,335.37711.0086.7 %5.0368.3444.6787.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,269.17793.0081.4 %5.0523.37102.9780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน5,071.761,076.0078.8 %5.0326.8234.4589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว4,019.93176.0095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,778.15155.0096.8 %5.0344.05102.3470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง4,078.15787.0080.7 %5.0329.696.5098.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,803.014,235.0027.0 %5.01,427.57813.3943.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,261.884,572.1513.1 %5.01,218.761,218.020.1 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,417.151,586.0053.6 %5.0838.08446.8146.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,836.671,261.0067.1 %5.0704.97759.46-7.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,563.443,124.0067.3 %5.02,131.161,576.5226.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,453.582,880.00-17.4 %0.0517.26667.34-29.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,910.522,667.4054.9 %5.01,503.641,251.8016.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,698.284,111.00-11.2 %0.0774.41371.6352.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,905.7115,409.00-10.8 %0.01,373.23185.1786.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์79,287.7723,974.2069.8 %5.0699.65169.7575.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,715.4712,476.009.0 %4.54,635.275,535.65-19.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,289.811,909.8041.9 %5.0781.03327.9758.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,798.03913.0049.2 %5.075.5974.571.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,638.101,254.0065.5 %5.0971.1933.8696.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,983.50886.0077.8 %5.0762.01424.4944.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,759.404,404.587.5 %3.51,028.23723.9529.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์11,234.094,746.0657.8 %5.01,788.881,494.5616.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,791.084,078.4429.6 %5.01,062.41513.3151.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,914.442,393.4065.4 %5.0870.7184.8090.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,041.7712,646.989.9 %4.51,164.0670.3094.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,509.722,262.0080.3 %5.0762.0178.4489.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,444.654,076.0025.1 %5.0990.21560.5043.4 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,963.845,148.0026.1 %5.01,902.97406.1078.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,856.292,575.5062.4 %5.01,009.21187.5281.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,137.053,468.0043.5 %5.0598.2595.1384.1 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,565.263,758.0056.1 %5.02,031.03441.7578.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์63,017.9643,130.0131.6 %5.01,322.031,791.97-35.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,170.421,296.0068.9 %5.0609.89399.5534.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,225.262,521.4440.3 %5.0890.71530.6240.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,327.492,097.4551.5 %5.0819.42351.8557.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,091.473,739.3226.6 %5.0997.00469.9152.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,179.991,574.0062.3 %5.0895.13349.8360.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,587.1310,031.1039.5 %5.05,363.89753.6785.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)28,850.7410,142.4064.8 %5.02,723.46432.0984.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 127,251.93859.0096.8 %5.01,596.33465.5070.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 228,356.8715,410.0045.7 %5.01,787.60479.7573.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 324,962.5517,067.8231.6 %5.01,838.68951.2948.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์36,050.3611,641.0067.7 %5.0388.80265.1031.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,615.364,941.90-7.1 %0.0374.82475.50-26.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์214,277.947,661.2896.4 %0.01,824.67618.9166.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,540.022,080.0092.2 %5.01,115.851,153.50-3.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์42,372.9317,783.0058.0 %5.0837.49518.3438.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,342.9419,168.0059.5 %5.0944.67906.444.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,880.8014,570.4039.0 %5.01,100.50789.1628.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,675.4918,535.50-46.2 %0.02,619.003,244.91-23.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,885.092,490.0035.9 %5.0952.531,729.00-81.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์3,156.171,295.0059.0 %5.0685.95150.9978.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,201.333,245.0088.1 %5.06,012.145,634.006.3 %3.0
รวม 1,006,679 1,143,143 -13.56 % 76,571 42,810 44.09 %