จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,992.69343.0088.5 %5.0426.29104.5075.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี15,907.357,725.9051.4 %5.063.6062.252.1 %1.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี11,709.148,031.5931.4 %5.0730.53243.6566.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,461.902,034.0041.2 %5.0692.5149.6092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี25,832.7721,036.9918.6 %5.02,963.97867.3570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี5,833.681,763.0069.8 %5.0293.5458.8080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง5,192.821,767.0066.0 %5.0355.73120.6566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,967.351,002.0083.2 %5.0358.2960.8083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,727.33827.0082.5 %5.0338.1652.6084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,338.39821.0081.1 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,574.37521.0090.7 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,283.19718.0083.2 %5.0476.60121.6074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,219.22666.0087.2 %5.0265.3051.3080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,909.15512.0089.6 %5.0120.2031.3573.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,709.915,505.1736.8 %5.01,567.23797.0549.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,077.842,017.0060.3 %5.01,053.80452.4157.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,399.03612.0082.0 %5.0645.52411.0836.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,631.191,586.0056.3 %5.0464.32624.15-34.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,984.925,086.0027.2 %5.02,004.60936.2053.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,045.539,659.00-6.8 %0.02,186.81577.5873.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,652.703,986.00-9.1 %0.0554.04431.3022.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,717.003,709.0021.4 %5.01,768.23494.0072.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,482.092,291.1458.2 %5.01,453.15806.7644.5 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,998.502,097.0047.6 %5.0844.64263.3568.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,424.6217,069.24-63.7 %0.01,453.52241.3083.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี12,382.333,423.2272.4 %5.0996.77494.2750.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,935.437,864.75-13.4 %0.01,512.161,505.170.5 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,257.2617,307.15-13.4 %0.04,863.032,189.0955.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,845.6511,969.90-1.0 %0.04,334.021,962.7054.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,494.511,224.0072.8 %5.0806.59127.2884.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,398.121,767.2048.0 %5.0635.46485.4523.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี9,903.104,972.0049.8 %5.01,043.76195.3581.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,029.0346,630.00-673.4 %0.01,624.281,953.90-20.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,074.775,804.25-14.4 %0.0925.43194.4079.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,791.8716,235.86-65.8 %0.01,391.29104.3092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,624.142,198.0081.1 %5.0654.47429.4434.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,912.982,997.0023.4 %5.0825.62285.0065.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,279.721,067.0079.8 %5.0939.72530.9543.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,627.814,814.0027.4 %5.01,586.26480.1369.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,221.715,524.20-30.9 %0.0711.510.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,415.426,353.0079.1 %5.01,033.11730.0729.3 %5.0
สพ.ราชบุรี51,691.9032,530.6437.1 %5.01,033.11333.7567.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 126,393.6661,078.0051.7 %5.01,673.413,481.56-108.1 %0.0
รจก.เขาบิน 130,022.44199,878.00-53.7 %0.01,386.50807.5041.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,832.071,013.0064.2 %5.0445.30157.2964.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,270.604,556.0013.6 %5.01,110.86665.3840.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี28,181.8177,337.45-174.4 %0.01,865.12402.5078.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,678.593,227.4062.8 %5.0692.51440.7936.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,565.417,208.85-9.8 %0.01,072.83437.0059.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,702.371,622.2056.2 %5.0787.590.00100.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,200.484,100.002.4 %1.01,032.73720.1030.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี39,098.7418,444.0652.8 %5.04,847.02818.9983.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,841.926,440.09-33.0 %0.01,214.28396.1167.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)17,431.2510,182.0041.6 %5.03,807.20677.6982.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 184,493.8513,357.5084.2 %5.01,601.241,010.8036.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 221,330.2912,754.0840.2 %5.0982.01729.7425.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,482.695,456.000.5 %0.5316.5144.7885.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ14,774.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ529.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม39,170.6236,076.007.9 %3.51,013.441,066.89-5.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ24.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,389.6610,164.1062.9 %5.0110.79602.70-444.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,900.8519,302.00-49.6 %0.02,018.471,561.8022.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,488.4810,359.30-59.7 %0.02,394.3826.0898.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,475.501,388.0060.1 %5.01,272.44138.4289.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี202,318.6391,712.0054.7 %5.01,537.76189.0587.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,417.723,686.0016.6 %5.01,124.08580.1848.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,121.37636.0079.6 %5.0521.37148.2071.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,184.9917,665.5929.9 %5.04,483.263,255.2327.4 %5.0
รวม 1,182,952 891,712 24.62 % 83,045 38,330 53.84 %