จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 72,698.1234,464.0052.6 %5.0262.29160.9938.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,972.19857.0071.2 %5.0719.81170.8776.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี21,572.9315,298.4629.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,862.518,872.90-12.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.041,360.76-686.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,224.493,700.5512.4 %5.0744.83397.2946.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,662.13684.6081.3 %5.0948.0060.4393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี27,999.8111,982.0557.2 %5.02,944.66862.6070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,748.182,310.0051.3 %5.0340.2026.2692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา5,071.551,723.0066.0 %5.0303.4486.3671.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,666.17853.0081.7 %5.0250.1391.7063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,444.43758.0082.9 %5.0304.1986.3071.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,526.92671.0085.2 %5.0415.5785.7279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,572.67604.0086.8 %5.0690.3985.3187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,347.43569.0086.9 %5.0895.8580.0891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์4,271.34221.0094.8 %5.0549.7284.5584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,516.31731.0083.8 %5.0414.1984.5879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,756.71572.0088.0 %5.0267.8486.2367.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,524.57488.0089.2 %5.0357.7686.2175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,483.72939.0079.1 %5.0321.1086.0473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0390.2186.2277.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี4,212.395,473.00-29.9 %0.01,244.40547.8556.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี7,275.677,736.30-6.3 %0.01,396.531,605.12-14.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,922.783,010.0038.9 %5.0986.0329.7397.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,464.962,362.0047.1 %5.01,871.47261.0186.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,602.001,536.0057.4 %5.0891.99194.5078.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13265,392.78287,141.19-8.2 %0.096,563.873,809.2596.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,258.001,410.0056.7 %5.0909.821,156.73-27.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,530.314,239.0023.3 %5.01,834.211,294.3429.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,394.214,437.71-85.4 %0.0628.36466.6125.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,739.236,883.47-2.1 %0.01,610.74945.7841.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,756.645,775.00-21.4 %0.0811.53745.908.1 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,669.0818,555.00-178.2 %0.01,385.3724.1598.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,962.712,982.0024.7 %5.0573.41158.8972.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,861.481,579.0059.1 %5.01,043.0865.5493.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,251.921,593.0051.0 %5.0814.89470.2242.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,382.614,793.00-9.4 %0.01,176.19147.4087.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,377.123,065.0043.0 %5.01,632.43668.8359.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,900.536,066.00-2.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,175.493,405.0018.5 %5.01,252.26156.4087.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,124.459,522.11-85.8 %0.01,333.54135.6589.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,767.452,379.0081.4 %5.01,099.98755.1531.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,243.354,179.751.5 %0.51,175.75425.0063.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,811.343,051.0036.6 %5.01,385.22814.1641.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5,139.774,571.2511.1 %5.01,461.43264.7681.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี3,858.965,370.91-39.2 %0.0872.6658.6993.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี12,101.0711,551.994.5 %2.0597.31597.67-0.1 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี170,155.5056,667.6966.7 %5.01,726.85710.9358.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,614.961,908.0027.0 %5.0719.81211.0270.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,006.064,486.5710.4 %5.01,427.17562.4060.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,466.233,485.05-0.5 %0.0921.44460.1350.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,812.016,681.201.9 %0.5636.69470.7126.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี10,842.323,901.0064.0 %5.0640.92213.7966.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)19,369.085,558.0071.3 %5.06,455.10250.4696.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี34,903.246,882.3080.3 %5.0959.47174.1281.9 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,597.873,852.0059.9 %5.045.18328.05-626.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 419,510.2613,453.8031.0 %5.01,392.50499.5064.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 124,611.9975,007.92-204.8 %0.01,928.71733.4862.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 259,711.3019,624.0067.1 %5.010,738.55675.2293.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 316,639.2210,243.5738.4 %5.02,548.68576.5577.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,520.336,299.00-149.9 %0.0338.080.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,924.306,151.9258.8 %5.0408.83836.89-104.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี63,780.3948,210.0024.4 %5.01,559.60847.4345.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี89,353.13125.7899.9 %5.01,165.961,238.75-6.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี38,277.5539,306.00-2.7 %0.01,341.162,028.38-51.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,600.2524,651.0016.7 %5.01,198.92484.7859.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี87,985.9127,792.0068.4 %5.01,162.63497.8057.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,777.507,581.4048.7 %5.0981.24535.1745.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี48,847.8424,130.0050.6 %5.02,642.252,565.002.9 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 4,148.123,876.006.6 %3.01,143.38696.3539.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 117,049.6111,206.8334.3 %5.03,559.321,638.2954.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,464.822,627.9124.2 %5.0871.93290.3466.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี87,636.6926,563.4169.7 %5.06,385.775,455.0614.6 %5.0
รวม 1,492,054 945,265 36.65 % 188,746 42,849 77.30 %