จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,103.95527.0083.0 %5.0452.3749.4089.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี21,506.3613,589.9336.8 %5.090.19227.05-151.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,592.392,449.0031.8 %5.0699.5787.8887.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,694.872,117.0042.7 %5.0661.54195.1470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,845.971,123.5989.6 %5.02,391.44834.1065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี7,743.811,679.0078.3 %5.0686.6243.7093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,816.42750.0084.4 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง5,266.54707.0086.6 %5.0336.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,830.051,249.0074.1 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,884.27844.0082.7 %5.0200.4692.7253.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,750.78856.0082.0 %5.0231.1425.2489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,767.351,745.0063.4 %5.0403.351.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,338.321,030.0076.3 %5.0309.0538.3587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง7,390.011,395.0081.1 %5.0278.5076.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,277.25950.0077.8 %5.0323.0638.0288.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,184.434,565.0050.3 %5.01,174.971,213.63-3.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,577.551.00100.0 %5.0623.51147.2876.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,232.491.00100.0 %5.0984.810.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,357.811,494.0065.7 %5.0730.73641.9112.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,301.032,025.0038.7 %5.0585.48803.19-37.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,615.403,395.0026.4 %5.01,060.881,676.90-58.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,240.863,866.008.8 %4.0621.55634.53-2.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,252.173,563.0032.2 %5.01,251.041,663.19-32.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,496.713,873.3513.9 %5.01,022.85634.2538.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,839.843,328.4377.6 %5.01,650.3717.2999.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,908.2811,438.733.9 %1.54,209.605,642.30-34.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,955.512,152.0045.6 %5.0832.69936.76-12.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี8,589.728,276.163.7 %1.52,392.00720.0069.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,942.771,421.0064.0 %5.0832.6934.2195.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,592.12312.2491.3 %5.0604.49313.9048.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,068.434,770.80-17.3 %0.0794.65449.6443.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี11,001.8949,570.00-350.6 %0.01,688.411,891.64-12.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,784.247,814.0043.3 %5.01,289.07986.8223.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,624.552,055.0055.6 %5.0908.75180.7180.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,161.3311,778.06-64.5 %0.01,517.2665.2995.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,924.3912,484.3021.6 %5.02,405.81316.5086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,681.092,198.0071.4 %5.0775.64204.2573.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,406.744,638.5014.2 %5.0851.70609.5328.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,973.335,787.003.1 %1.51,155.96405.7064.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,682.222,805.0050.6 %5.01,403.17636.9754.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,156.133,381.0018.7 %5.0604.49114.5481.1 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี21,167.989,382.0055.7 %5.0509.63408.5019.8 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 93,389.1780,301.8114.0 %5.01,358.261,021.5524.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,965.04896.0069.8 %5.0471.38182.4061.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,309.383,310.0023.2 %5.0670.84594.7011.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี34,193.3225,351.0025.9 %5.02,323.16817.0064.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,887.121,515.0061.0 %5.0566.46259.4654.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,952.454,722.004.7 %2.0908.75550.9039.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,429.192,087.0052.9 %5.0629.06228.0063.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,700.534,370.01-18.1 %0.0870.72560.0035.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,973.435,214.00-4.8 %0.0536.84472.3612.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,899.208,074.009.3 %4.52,135.28548.1074.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1689,985.3118,602.4197.3 %5.0930.26381.4359.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 247,240.2012,920.7972.6 %5.01,111.02434.7460.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 322,994.4715,486.7332.7 %5.01,398.101,248.3510.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,923.481.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี86,295.1081,266.005.8 %2.51,341.471,689.65-26.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี132,223.7331,441.0776.2 %5.0813.781,507.54-85.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,642.7340,920.01-33.5 %0.0946.57570.0039.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส26,095.2720,558.0021.2 %5.0747.11725.612.9 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง44,261.489,769.1677.9 %5.0766.16380.5250.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง81,053.4616,059.0880.2 %5.0695.47603.5213.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,480.7027,894.00-24.1 %0.01,885.851,913.15-1.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,959.963,883.2921.7 %5.0855.11660.5722.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,252.8412,992.00-107.8 %0.02,281.9778.1696.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,652.071,461.0060.0 %5.0623.51244.9860.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,601.3917,273.0057.5 %5.03,690.374,754.51-28.8 %0.0
รวม 1,704,888 643,755 62.24 % 69,075 43,659 36.79 %