จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,331.86869.0079.9 %5.0422.29217.3448.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,656.904,291.59-17.4 %0.0612.81113.7881.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,560.902,976.0016.4 %5.0574.78137.6176.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 631,112.659,388.8169.8 %5.05,822.31383.4193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 232,569.8828,243.0013.3 %5.02,638.76738.9472.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,831.4918,421.2028.7 %5.02,704.56654.5575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 16,815.611,637.0076.0 %5.0235.29103.8655.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน28,898.993,853.0056.7 %5.0403.27104.0674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,452.451,406.0078.2 %5.0258.340.00100.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม21,541.282,995.0086.1 %5.0485.0262.7087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,709.451,558.0091.7 %5.0275.2656.0579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,439.601,223.0072.5 %5.0353.77114.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน7,459.861,496.0079.9 %5.0300.0661.7579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,669.50724.0084.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,721.769,548.1035.1 %5.02,399.471,457.0639.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 14,324.122,121.0050.9 %5.0816.15260.4168.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,001.605,312.00-32.7 %0.0783.24450.4842.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม6,401.522,133.0066.7 %5.0898.05600.2333.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 45,109.132,528.0050.5 %5.0594.58296.7550.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,406.541,891.0044.5 %5.0574.78138.1076.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,452.771,158.0066.5 %5.0593.78330.0044.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,348.019,335.9224.4 %5.01,696.731,223.1627.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,015.765,289.0012.1 %5.02,247.341,194.1546.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,564.574,772.58-33.9 %0.0502.291.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,275.934,108.0022.1 %5.01,183.28440.0162.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม5,263.092,061.0060.8 %5.0634.4140.1293.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,842.0119,336.75-8.4 %0.01,867.86265.0785.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,745.141,383.0063.1 %5.0707.88672.335.0 %2.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)14,594.239,213.7036.9 %5.0671.78443.8333.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,609.141,312.0063.6 %5.0650.8534.2594.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,185.621,608.0049.5 %5.0479.70136.8071.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,007.563,544.00-76.5 %0.0712.55246.3665.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม6,167.635,357.1413.1 %5.01,358.06947.7530.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,752.535,598.0017.1 %5.01,715.74480.3672.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,849.721,810.0069.1 %5.0860.80105.2187.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม15,790.6714,839.576.0 %3.03,503.2586.7197.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,976.972,351.9080.4 %5.0688.88307.2055.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,852.282,901.4424.7 %5.0745.93446.2440.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,100.882,845.0030.6 %5.0821.98181.9377.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,480.375,855.0021.7 %5.01,486.45626.3257.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,904.445,235.00-6.7 %0.0688.86107.3484.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา37,006.5917,040.0054.0 %5.01,010.92397.0860.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,879.9519,648.0010.2 %5.01,016.20590.8241.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร44,129.5238,434.9112.9 %5.02,067.45614.1670.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี38,622.2217,763.0054.0 %5.02,158.39579.6373.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม15,241.208,426.8544.7 %5.01,120.99608.0045.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,596.5355,413.75-134.8 %0.0765.78735.873.9 %1.5
เรือนจำกลางนครปฐม180,362.66195,383.00-8.3 %0.01,842.131,410.7523.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม648.76908.00-40.0 %0.0195.24167.1114.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,082.542,313.0062.0 %5.01,259.36209.8283.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,693.882,079.0043.7 %5.0745.93410.3845.0 %5.0
สปส.จ.นครปฐม15,135.9015,488.50-2.3 %0.02,210.161,176.1746.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,682.153,189.0013.4 %5.0669.86309.1953.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม17,030.2121,759.58-27.8 %0.0621.37477.0923.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,630.874,200.00-15.7 %0.0839.53165.9080.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 129,270.9319,453.4433.5 %5.01,181.82543.2754.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 225,711.6711,405.2455.6 %5.0936.84499.1746.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม67,956.2815,841.2576.7 %5.0469.25716.79-52.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,992.639,910.32-41.7 %0.0342.58489.84-43.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม164,881.5247,008.0071.5 %5.0888.95483.2545.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม38,674.3811,153.0171.2 %5.0463.72721.91-55.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม36,197.8026,309.0027.3 %5.0576.42336.3341.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)56,582.7311,911.2078.9 %5.0469.15436.067.1 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล26,745.1319,688.0026.4 %5.0474.78296.6737.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง31,561.9626,583.0915.8 %5.0647.70338.7847.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,324.8326,159.40-180.5 %0.01,218.712,195.57-80.2 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)250,189.81429,752.00-71.8 %0.01,665.921,700.31-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,521.494,009.0011.3 %5.0745.93502.3832.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,923.731,449.0050.4 %5.0384.61212.8144.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 773,843.3958,961.0820.2 %5.020,437.8911,595.9543.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม46,778.9928,004.0040.1 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,648,695 1,357,640 17.65 % 98,130 48,007 51.08 %